شیوع بی‌دندانی و فاکتورهای مرتبط در افراد بالای 20 سال شهر اصفهان

  • محمد آذریان Mohammad Azarian استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • رضا دارابی Reza Darabi استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • نغمه بهارلو Naghmeh Baharloo دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

 مقدمه: بی‌دندانی، مشکلی است که اکثر قریب به اتفاق مردم با آن درگیر می‌باشند و متأسفانه بسیاری از مردم نسبت به آن بی‌تفاوت هستند. هدف از این پژوهش، تعیین شیوع بی‌دندانی و فاکتورهای مرتبط در افراد بالای 20 سال شهر اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 602 نفر (301 زن و 301 مرد) از افراد بالای 20 سال مراجعه کننده به کلینیک‌های دندان‌پزشکی شهر اصفهان انتخاب شدند و با استفاده از پرسش‌نامه و معاینه‌ی کلینیکی، شیوع انواع بی‌دندانی و رابطه‌ی آن با سن، جنس، مصرف سیگار، رعایت بهداشت دهان و دندان، معاینات دوره‌ای دندان‌پزشکی و تحصیلات بررسی گردید و داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری کای اسکوئر، من‌ویتنی و
t-test تجزیه و تحلیل شد (α = 0/05).

يافته‌ها: ارتباط بین بی‌دندانی با متغیرهای سن، مصرف سیگار، پوسیدگی و بیماری پریودنتال، رعایت بهداشت دهان و دندان، معاینات دوره‌ای دندان‌پزشکی و میزان تحصیلات از نظر آماری معنی‌دار بود (p value < 0/001). ارتباط بین بی‌دندانی و جنس معنی‌دار نبود (p value = 0/77) و شیوع بی‌دندانی در فک پایین بیشتر بود.

نتیجه‌گیری: شیوع بی‌دندانی با عواملی مانند سن، کشیدن سیگار، رعایت بهداشت دهان و دندان، تاریخچه‌ی پزشکی، عدم معاینات دوره‌ای دندان‌پزشکی و میزان تحصیلات ارتباط داشت، ولی با جنسیت افراد رابطه‌ای نداشت. همچنین پوسیدگی و بیماری پریودنتال به عنوان مهمترین عامل از دست دادن دندان‌ها شناخته شدند. 

کلید واژه‌ها: سمان پلی کربوکسیلات، ضخامت لایه‌ای، استحکام فشاری.

 

مراجع

1. Shayegh S, Salari AM. A study of the prevalence of edentulous cases in Iran during 1998-1999. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2003; 21(1): 61-5. [In Persian].
2. Bonakdarchian M, Ghorbanipour R, Majdzadeh F, Tahmores H. Prevalence of edentulism among adults aged 35 years and over and associated factors in Yasooj. J Isfahan Dent Sch 2011; 7(1): 101-4. [In Persian].
3. Winkler S. Essentials of complete denture prosthodontics. 2nd ed. Littleton: PSG Pub; 1988. p. 13.
4. Murray JJ, Nunn JH, Steele JG. The prevention of oral disease. 4th ed. Oxford: Oxford University Press; 2003.
5. Shamdol Z, Ismail NM, Hamzah NT, Ismail AR. Prevalence and associated factors of Edentulism among elderly Muslims in Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. JIMA 2008; 40(4): 143-8.
6. Azarian M, Shokri Mozhdehi M, Rasouli M. Prevalence of partial edentulism based on Kennedy classification among adults aged ≥ 20 years in Isfahan in 2012. J Isfahan Dent Sch 2016; 12(1): 52-8. [In Persian].
7. Mosharraf R, Hashempour A. Prevalence of partial edentulous by category Kennedy in Yazd. J Islamic Dent Assoc Iran 2002; 14(1): 15-24. [In Persian].
8. Nagaraj E, Mankani N, Madalli P, Astekar D. Socioeconomic factors and complete Edentulism in north Karnataka population. J Indian Prosthodont Soc 2014; 14(1): 24-8.
9. Thomson WM. Monitoring Edentulism in older New Zealand adults over two decades: a review and commentary. Int J Dent 2012; 2012: 375407.
10. Khazaei S, Firuzei MS, Sadeghpour S, Jahangiri P, Savabi O, Hasanzadeh Keshteli A, et al. Edentulism and tooth loss in Iran: SEPAHAN systematic review No.6. Int J Prev Med 2012; 3(Suppl 1): S42-S47.
11. Adams C, Slack-Smith LM, Larson A, O'Grady MJ. Edentulism and associated factors in people 60 years and over from urban, rural and remote Western Australia. Aust Dent J 2003; 48(1): 10-4.
12. Hirotomi T, Yoshihara A, Ogawa H, Miyazaki H. Tooth-related risk factors for tooth loss in community- dwelling elderly people. Community Dent Oral Epidemiol 2012; 40(2): 154-63.
13. Wu B, Liang J, Plassman BL, Remle C, Luo X. Edentulism trends among middle- aged and older adults in the united states: Comparison of Five racial/ ethnic groups. Community Dent Oral Epidemiol 2012; 40(2): 145-53.
14. Anyanechi C, Chukwuneke F. Survey of the reasons for dental extraction in eastern Nigeria. Ann Med Health Sci Res 2012; 2(2): 129-33.
15. Ayo-Yusuf OA, Ayo-Yusuf IJ. Association of tooth Loss with hypertension. S Afr Med J 2008; 98(5): 381-5.
16. Suominen-Taipale AL, Nordblad A, Alanen P, Alha P, Koskinen S. Self-reported dental health, treatment need and attendance among older adults in two areas of Finland. Community Dent Health 2001; 18(1): 20-6.
17. Rodrigues SM, Oliveira AC, Vargas AMD, Moreira AN, Ferreira EF. Implications of edentulism on quality of life among elderly. Int J Environ Res Public Health 2012; 9(1): 100-9.
18. Naveed H, Aziz MS, Hassan AH, Khan W, Azad AA. Patterns of partial Eoentulism a Mong armed forces personnel reporting at armed forces institute of dentistry Pakistan. Pakistan Oral Dental J 2011; 31(1): 217-21.
19. Zarringhalam M, Ziaee SH. An investigation on the prevalence of tooth extraction and its underlying common reasons among (15-18)-year-old students in Mashhad in 200 (Research). Journal of Islamic Dental Association of Iran 2004; 15(4): 42-57. [In Persian].
چاپ شده
2018-01-07
استناد به مقاله
1.
Mohammad Azarianمآ, Reza Darabiرد, Naghmeh Baharlooنب. شیوع بی‌دندانی و فاکتورهای مرتبط در افراد بالای 20 سال شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژانویه2018 [ارجاع شده 4ژوئن2023];14(1):83-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1256

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد