بررسی شیوع استئواسکلروز ایدیوپاتیک در استخوان فکین در رادیوگرافی‌های پانورامیک

  • آزاده ترک‌زاده Azadeh Torkzadeh استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • الهه خواجه شرف‌آبادی Elaheh Khajeh Sharaf Abadi دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • آیدا پدرام Ayda Pedram دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: استئواسکلروز ایدیوپاتیک، رشد موضعی استخوان متراکم می‌باشد که علت آن نامشخص است. این ضایعه بدون علامت بوده و نیاز به درمان ندارد. هدف از این پژوهش، شیوع استئواسکلروز ایدیوپاتیک در استخوان فکین در رادیوگرافی‌های پانورامیک می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی– تحلیلی از نوع مقطعی، 1122 رادیوگرافی پانورامیک مربوط به بیمارانی که برای درمان دندان مراجعه کرده بودند، جمع‌آوری شد. اطلاعات مربوط به هر رادیوگرافی شامل سن، جنس، مکان ضایعه (فک بالا، فک پایین)، محل ضایعه (قدام، پر‌مولر، مولر)، نوع ارتباط ضایعه و دندان (اپيكال، اپيكال و اينترراديكولار، بدون ارتباط) و تحلیل ریشه در دندان‌هایی که در ارتباط با ضایعه بودند ثبت شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های 2χ و t مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند (α = 0/05).

يافته‌ها: شیوع استئواسکلروز ایدیوپاتیک، 7 درصد بود. تعداد ضایعات در زن‌ها بیشتر از مردها بود، اما این نتیجه در جنسیت معنی‌دار نبود   (p value = 0/195). شیوع استئواسکلروز ایدیوپاتیک در مندیبل خصوصاً ناحیه‌ی مولر، بطور معنی‌داری از ماگزیلا بیشتر بود (p value < 0/001) و فراونی ضایعاتی که با ریشه‌ی دندان ارتباط نداشتند بطور معنی‌داری بیشتر از ضایعاتی بود که با ریشه‌ی دندان ارتباط داشتند (p value > 0/001). 

نتیجه‌گیری: شیوع استئواسکلروز ایدیوپاتیک در زنان، در ناحیه‌ی مولرهای مندیبل و در اواخر دهه‌ی سوم زندگی بیشتر است.

کلید واژه‌ها: استئواسکلروز، رادیوگرافی پانورامیک، فک بالا، فک پایین.

مراجع

1. Imani Moghaddam M, Etemadi-Sajjadi M. Radiographic Evaluation of idiopathic osteosclerosis in patients referring to Mashhad Dental School from November 2002 to May 2004. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2006; 14(2): 56-60. [In Persian].
2. Eselman JC. A roentgenographic investigation of enostosis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1961; 14:1331-8.
3. White SC, Pharaoh MJ. Oral radiology: Principles and interpretation. 7th ed. St. Louis: Elsevier; 2014. p. 134-6, 165-6, 365, 405.
4. Eversole LR, Stone CE, Strub D. Focal sclerosing osteomyelitis/focal periapical osteoptrosis: radiographic patterns. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1984; 58(4): 456-60.
5. Moshfeghi M, Azimi F, Anvari M. Radiologic assessment and frequency of idiopathic osteosclerosis of jawbons: an interpopulation comparison. Acta Radiol 2014; 55(10): 1239-44.
6. Su HC, Chiu KC, Li SH, Huang RY, Lan HW, Chang LC, et al. Tooth-associated and non-tooth-associated associated idiopathic osteoscleroses in Taiwan. Chin Dent J 2005; 24(1): 21-7.
7. Fireman SM. Osteosclerotic lesions of the jaws. Oral Health 1976; 66(7): 27-9.
8. Verzak Z, Celap B, Modric VE, Soric P, Karlovic Z. The prevalence of idiopathic osteosclerosis and condensing osteitis in Zagreb population. Acta Clin Croat 2012; 51(4): 573-7.
9. Misirlioglu M, Nalcaci R, Zahit Adisen M, Yilmaz S. The evaluation of idiopathic osteosclerosis on panoramic radiographs with an investigation of lesions relationship with mandibular canal by using cross sectional cone-beam computed tomography images. J Oral Maxillofacial Radiology 2013; 1(2): 48-54.
10. Halse A, Molven O. Idiopathic osteosclerosis of the jaw followed through a period of 20-27 years. IntEndod 2002; 35(9): 747-51.
11. Costa AG, Costa RO, de Oliveira LR, Grossmann S. Multiple oral radiopaque masses leading to Gardner syndrome diagnosis. Gen Dent 2013; 61(4): e12-4.
12. Kaffe I, Rozen P. The significance of idiopathic osteosclerosis found in panoramic radiographs of sporadic colorectal neoplasia patients. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992; 74(3): 366-70.
13. Sisman Y, Ertas ET, Ertas H, Sekerci AE. The frequency and distribution of idiopathicosteosclerosis of the jaws. Eur J Dent 2011; 5(4): 409-14.
14. McDonnell D. Dense bone island. A review of 107 patients. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1993; 76(1): 124-8.
15. MacDonald-Jankowski DS. Idiopathic osteosclerosis in the jaws of Briton and of the Hong Kong Chiniese: radiology and systematic review. Dentomaxillofac Radiol 1999; 28(6): 357-63.
16. Torman Alkurt M, Sadik E, Peker I. Prevalence and distribution of idiopathic osteosclerosis on patients attending a dental school. Journal of Istanbul University 2014; 48(2): 29-34.
17. Miloglu O, Yalcin E, Buyukkurt MC, Acemoglu H. The frequency and characteristics of idiopathic osteosclerosis and condensing osteitis lesions in a Turkish patient population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2009; 14 (12): e640-5.
18. Marques Silva L, Guimaraes AL, Dilascio ML, Castrow H, Gomez RS. A rare complication of idiopathic osteosclerosis. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2007; 12(3): e233-4.
19. Kawai T, Hirakuma H, Murakami S, Fuchihata H. Radiographic investigation of idiopathicosteosclerosis of the jaws in Japanese dental outpatients. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992; 74(2): 237-42.
20. Geist JR, Katz JO. The frequency and distribution of idiopathic osteosclerosis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1990; 69(3): 388-93.
21. Garaue V, Deschino A, Piras D, Cotti E. Idiopathic osteosclerosis in jaw bones. Clinical statistic study on a population of Sardinian Origin. Minerva Stomatol 2002; 51(9): 377-83.
22. Williams TP, Brooks SL. A longitudinal study of idiopathic osteosclerosis and condensing osteitis. Dentomaxillofac Radiol 1998; 27(5): 275-8.
23. Mainville GN, Lalumiere C, Turgeon D, Kauzman A. Asymptomatic, nonexpansile radiopacity of the jaw associated with external root resorption: a diagnostic dilemma. Gen Dent 2016; 64(1): 32-5.
چاپ شده
2018-01-07
استناد به مقاله
1.
Azadeh Torkzadehآت, Elaheh Khajeh Sharaf Abadiاخش, Ayda Pedramآپ. بررسی شیوع استئواسکلروز ایدیوپاتیک در استخوان فکین در رادیوگرافی‌های پانورامیک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژانویه2018 [ارجاع شده 7آگوست2022];14(1):29-5. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1261

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد