بررسی فراوانی ضایعات مخاطی دهان در بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت در بخش ارتودنسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) از سال 1389-1390

  • فاطمه رشیدی میبدی Fatemeh Rashidi Meybodi استادیار، گروه بیماری‌های دهان و دندان، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • علیرضا عمرانی Alireza Omrani استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • لیلا علی‌یاری Leila Aliyari دستیار تخصصی، گروه بیماری‌های دهان و دندان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • هیلدا صراف‌زاده Hilda Sarrafzadeh دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه استفاده‌ی وسیع از درمان‌های ارتودنسی ثابت، به منظور رفع بی‌نظمی‌های دندانی- فکی و ایجاد آزردگی‌های مخاطی دهان به دنبال این درمان‌ها، مشهود است. هدف از این مطالعه، ارزیابی فراوانی ضایعات مخاطی دهان ناشی از درمان‌های ارتودنسی ثابت بود تا تدابیر درمانی لازم جهت کاهش آن حین درمان به‌کار گرفته شود.

مواد و روش‌ها: در مطالعه‌ی توصیفی-تحلیلی حاضر، برای 56 بیمار که جهت درمان ارتودنسی ثابت به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان مراجعه کرده بودند، پرسش‌نامه‌ای مبنی بر عدم وجود بیماری سیستمیک و عدم مصرف هر نوع دارو تکمیل گردید، سپس بیماران تحت معاینه‌ی بالینی جهت ارزیابی مخاط دهان قرار گرفته و هرگونه ضایعه و میزان درد ناشی از آن در سه دوره‌ی زمانی قبل از درمان، دو و چهار هفته پس از درمان، در پرونده‌ی بیمار ثبت شد. نتایج، توسط روش‌ آماری Cochran و میزان درد، به روش تحلیل واریانس با مشاهدات تکراری تعیین شد و مورد مقایسه قرار گرفت (0/05 = α).

يافته‌ها: یافته‌های پژوهش به ترتیب دو و چهار هفته بعد از درمان، این‌گونه گزارش شد، میزان ضایعات آفتی عودکننده (p value = 0/002 ، p value = 1)، زخم آلرژیک (p value = 0/06 ،  p value = 0/95)، لیکنویید (p value = 1, p value = 0/92)، اگزوفیتیک (فیبروم تحریکی و پیوژنیک گرانولوما،  p value < 0/001،  p value > 0/001)، زخم تروماتیک (p value < 0/001، p value = 0/003)، هرپس داخل دهانی عود کننده (p value = 0/25،  p value = 0/92)، کاندیدیازیس (p value = 0/25 ، p value = 1) و درد (p value < 0/001، p value < 0/001). میزان ضایعات، دو هفته بعد از درمان افزایش یافت که این افزایش در تمامی ضایعات، به جز لیکنویید، هرپس داخل دهانی عود‌کننده و کاندیدیازیس، معنی‌دار بود. میزان زخم آلرژیک، اگزوفیتیک، تروماتیک، هرپس داخل دهانی عودکننده و میزان درد در چهار هفته بعد از درمان، نسبت به قبل از درمان، نیز افزایش یافت و این افزایش در ضایعه‌ی اگزوفیتیک و تروماتیک معنی‌دار شد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش به نظر می‌رسد، که برخی از ضایعات مخاط دهان به دنبال درمان ارتودنسی ثابت، افزایش می‌یابند. بنابراین ارزیابی مخاط دهان بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت، جهت تشخیص و درمان این‌گونه ضایعات ضروری است.

کلید واژه‌ها: بیماری‌های دهان، اپلاینس ارتودنسی، درد

چاپ شده
2017-01-24
استناد به مقاله
1.
Fatemeh Rashidi Meybodiفرم, Alireza Omraniعع, Leila Aliyariلع, Hilda Sarrafzadehهص. بررسی فراوانی ضایعات مخاطی دهان در بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت در بخش ارتودنسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) از سال 1389-1390. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];12(4):349-57. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1262

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد