بررسی تأثیر زمان‌های مختلف نگهداری قالب بر دقت ابعادی کست‌های حاصل از دو نوع آلژینات: Tropicalgin و Chromogel

  • کامران امیریان Kamran Amirian استاديار، گروه پروتزهای دندانی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ایران.
  • مریم رضایی Maryam Rezaee استاديار، گروه پروتزهای دندانی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ایران.
  • هدی مجیدی راد Hoda Majidi Rad دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  • محمدرضا طاهری Mohammadreza Taheri دستيار تخصصي، گروه ارتودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي يزد، یزد، ایران.
  • میلاد لاریجانی Milad Larijani دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
  • مژده نخعی Mojdeh Nakhaee دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، کرمان، ایران.
  • ثریا خفری Soraya Khafri استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
  • عبدالحمید آل هوز Abdolhamid AlHavaz استاديار، گروه پروتزهای دندانی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: ثبات ابعادی مواد قالب‌گیری آلژیناتی تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله زمان نگهداری، شرایط نگهداری و نوع ماده می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر زمان، بر دقت ابعادی دو نوع آلژینات Tropicalgin و Chromogel انجام گرفت. 

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه‌ی آزمايشگاهي، قالب‌ها از یک مدل اصلی به همراه 4 مخروط فلزی روی سطح اكلوزال دندان‌هاي پرمولرهای اول و مولرهای سوم پایین دو سمت قوس دندانی (1، 5، 12 و 16) آن تهيه شد. قالب‌های نگهداری شده، در حوله‌ی کاغذی مرطوب در کیسه‌ی پلاستیکی بدون درز بر اساس زمان نگهداری (15، 30، 60 و 120 دقیقه و 24 ساعت) قبل از ریختن با گچ به ۵ گروه تقسیم شدند. از هر گروه، 20 قالب و در مجموع 100 قالب تهیه شد. قالب‌ها با گچ استون تایپ III (Parsdental, Tehran, iran) ريخته شدند. 6 بعد (D1-D6) بین 4 مخروط روی مدل اصلی به عنوان استاندارد طلایی، جهت مقایسه با ابعاد روی کست‌های گچی لحاظ شد. فواصل با کولیس دیجیتالی اندازه‌گیری شدند و یافته‌ها توسط آزمون واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون t-test تک نمونه‌ای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

يافته‌ها: تغییر ابعادی برای هر دو ماده با افزایش زمان، بیشتر شد. به‌جز یک مورد ( Tropicalgin در D1 در 30 دقیقه، 0/4  = p value). بین دو ماده به‌جز در 15 دقیقه‌ی اول، تفاوت معنی‌دار در ثبات ابعادی در تمامی زمان‌ها وجود داشت. ثبات ابعادی هر دو ماده تا 120 دقیقه در محدوده‌ی استاندارد کلینیکی ( 1/5 درصد تغییر نسبت به مدل اصلی) قرار داشت. 

نتیجه‌گیری: ثبات ابعادی Tropicalgin و Chromogel تحت تأثیر زمان ریختن و نوع آلژینات می‌باشد.

کلید واژه‌ها: آلژینات، دقت ابعادی، کست.

چاپ شده
2017-10-15
استناد به مقاله
1.
Kamran Amirianکا, Maryam Rezaeeمر, Hoda Majidi Radهمر, Mohammadreza Taheriمط, Milad Larijaniمل, Mojdeh Nakhaeeمن, Soraya Khafriثخ, Abdolhamid AlHavazعآه. بررسی تأثیر زمان‌های مختلف نگهداری قالب بر دقت ابعادی کست‌های حاصل از دو نوع آلژینات: Tropicalgin و Chromogel. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15اکتبر2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];13(4):391-02. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1275

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد