The بررسی تأثیر پیشگیری ویتامین E بر موکوزیت ناشی از شیمی درمانی بیماران مبتلا به لوسمی

  • پردیس پارساپور Pardis Parsapour متخصص تشخیص بیماری‌های دهان و دندان، تهران، ایران.
  • سمیرا شاه‌سیاه Samira Shahsiah استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علـوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
  • پرنیان علوی‌نژاد Parnian Alavinejad استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علـوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
  • شیوا ایروانی Shiva Iravani استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
  • زینب مفتح Zeinab Mofatteh دندان‌پزشک، اهواز، ایران.
  • پردیس پدرام Pardis Pedram دندان‌پزشک، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: از جمله درمان‌های رایج در بدخیمی‌های خونی مانند لوسمی، شیمی‌درمانی می‌باشد که با عوارض بالقوه‌ی متعددی همراه است. موکوزیت، به عنوان یکی از عوارض این درمان است که با شدت‌های متفاوت بروز می‌یابد. در این مطالعه بر آن شدیم تا اثر پیشگیری‌کننده‌ی ویتامین E را در کاهش شدت موکوزیت ناشی از شیمی‌درمانی بررسی نماییم.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی که در بیمارستان شفای اهواز انجام گرفت، تعداد 56 بیمار مبتلا به لوسمی که تحت شیمی‌درمانی بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌ها در سه گروه درمان سیستمیک (گروه 1 مورد)، درمان موضعی (گروه 2 مورد) و گروه شاهد تقسیم‌بندی شدند. مخاط دهان بیماران از لحاظ شدت موکوزیت و پاسخ بیماران به درد بررسی شد. نتایج به دست آمده توسط آزمون آماری t-test و من‌ویتنی بررسی شدند. در مطالعه‌ی حاضر (p value = 0/05) به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: در مورد شدت موکوزیت بر اساس آزمون من‌ویتنی، فقط بین گروه 2 مورد و گروه شاهد اختلاف معنی‌داری بود (p value ≤ 0/01) و اختلاف معنی‌داری میان 2 گروه مورد وجود نداشت (p value = 0/2). در مورد پاسخ بیماران به درد فقط بین گروه 2 مورد و گروه شاهد اختلاف معنی‌داری بود (p value ≤ 0/01) و اختلاف معنی‌داری میان 2 گروه مورد وجود نداشت (p value = 0/4). بنابراین ویتامین E، موکوزیت ناشی از درمان را کاهش داد.

نتیجه‌گیری: بر طبق مطالعه‌ی حاضر، ویتامین E به صورت موضعی، یک ماده‌ی مؤثر در کاهش شدت و درد موکوزیت ناشی از شیمی‌درمانی بود.

کلید واژه‌ها: ویتامین E، موکوزیت دهانی، شیمی‌درمانی.

مراجع

1. Adeyemo TA, Adeyemo WL, Adediran A, Akinbami AJ, Akanmu AS. Orofacial manifestation of hematological disorders: hemato-oncologic and immuno-deficiency disorders. Indian J Dent Res 2011; 22(5): 688-97.
2. Aster J. Kumar V. White cells and lymph nodes. In: Cotran RS. editor. Robbins pathologic basis of disease. Philadelphia, PA: Saunders; 1999. p. 657-8.
3. Pourshahidi S, Giti R, Karimi M, Ebrahimi H. The prevalence of oral manifestations in children with hematologic malignancys. Elixir Human Physio 2012; 49(8): 9718-20.
4. Terezhalmy GT, Whitmyer CC, Markman M. Cancer chemotherapeutic agents. Dent Clin North Am 1996; 40(3): 709-26.
5. Groenwald SL, Frogge M, Goodman M, Yarbro CH. Clinical guide to cancer nursing. Burlington, Massachusetts: Jones & Bartlett Learning, LLC; 1997.
6. McCarthy GM, Skillings JR. Jaw and other orofacial pain in patients receiving vincristine for the treatment of cancer. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992; 74(3): 299-304.
7. Bellm LA, Epstein JB, Rose-Ped A, Martin P, Fuchs HJ. Patient reports of complications of bone marrow transplantation. Support Care Cancer 2000; 8(1): 33-9.
8. Sonis ST, Oster G, Fuchs H, Bellm L, Bradford WZ, Edelsberg J, et al. Oral mucositis and the clinical and economic outcomes of hematopoietic stem-cell transplantation. J Clin Oncol 2001; 19(8): 2201-5.
9. Rubenstein EB, Peterson DE, Schubert M, Keefe D, McGuire D, Epstein J, et al. Clinical practice guidelines for the prevention and treatment of cancer therapy-induced oral and gastrointestinal mucositis. Cancer 2004; 100(9 Suppl): 2026-46.
10. Sonis ST. The pathobiology of mucositis. Nat Rev Cancer 2004; 4(4): 277-84.
11. Köstler WJ, Hejna M, Wenzel C, Zielinski CC. Oral mucositis complicating chemotherapy and/or radiotherapy: options for prevention and treatment. CA Cancer J Clin 2001; 51(5): 290-315.
12. Arbabi-Kalati F, Arbabi-Kalati F, Deghatipour M, Moghaddam A. Evaluation of the efficacy of zinc sulfate in the prevention of chemotherapy-induced mucositis: a double-blind randomized clinical trial. Arch Iran Med 2012; 15(7): 413-7.
13. Mehdipour M, Zenoz AT, Kermani IA, Hosseinpour A. A comparison between zinc sulfate and chlorhexidine gluconate mouthwashes in the prevention of chemotherapy-induced oral mucositis. Daru 2011; 19(1): 71-3.
14. Burket LW, Greenberg MS, Glick M, Ship JA. Burket's oral medicine. Washington DC: PMPH-USA; 2008.
15. El-Housseiny AA, Saleh SM, El-Masry AA, Allam AA. The effectiveness of vitamin" E" in the treatment of oral mucositis in children receiving chemotherapy. J Clin Pediatr Dent 2007; 31(3): 167-70.
16. Lopez I, Goudou C, Ribrag V, Sauvage C, Hazebroucq G, Dreyfus F. [Treatment of mucositis with vitamin E during administration of neutropenic antineoplastic agents]. Ann Med Interne (Paris) 1994; 145(6): 405-8. [In French].
17. Üçüncü H, Ertekin MV, Yörük Ö, Sezen O, Özkan A, Erdoğan F, et al. Vitamin E and L-carnitine, separately or in combination, in the prevention of radiation-induced oral mucositis and myelosuppression: a controlled study in a rat model. J Radiat Res 2006; 47(1): 91-102.
18. Khurana H, Pandey RK, Saksena AK, Kumar A. An evaluation of Vitamin E and Pycnogenol in children suffering from oral mucositis during cancer chemotherapy. Oral Dis 2013; 19(5): 456-64.
19. Sung L, Tomlinson GA, Greenberg ML, Koren G, Judd P, Ota S, et al. Serial controlled N-of-1 trials of topical vitamin E as prophylaxis for chemotherapy-induced oral mucositis in paediatric patients. Eur J Cancer 2007; 43(8): 1269-75.
20. Ertekin MV, Koç M, Karslioglu I, Sezen O. Zinc sulfate in the prevention of radiation-induced oropharyngeal mucositis: a prospective, placebo-controlled, randomized study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004; 58(1): 167-74.
21. Wadleigh RG, Redman RS, Graham ML, Krasnow SH, Anderson A, Cohen MH. Vitamin E in the treatment of chemotherapy-induced mucositis. Am J Med 1992; 92(5): 481-4.
22. Shahrasbi H. Food sources and lively effect of vitamins. Tehran, Iran: Jahad Daneshgahi Publications 2011. p. 114-5. [In Persian].
23. Keller KL, Fenske NA. Uses of vitamins A, C, and E and related compounds in dermatology: a review. J Am Acad Dermatol 1998; 39(4 Pt 1): 611-25.
چاپ شده
2018-01-07
استناد به مقاله
1.
Pardis Parsapourپپ, Samira Shahsiahسش, Parnian Alavinejadپع, Shiva Iravaniشا, Zeinab Mofattehزم, Pardis Pedramپپ. The بررسی تأثیر پیشگیری ویتامین E بر موکوزیت ناشی از شیمی درمانی بیماران مبتلا به لوسمی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژانویه2018 [ارجاع شده 4جولای2022];14(1):56-3. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1290

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد