بررسی نحوه‌ی انتخاب و استفاده از خمیر دندان در کودکان 3-5 سال شهر یزد

  • شیوا مرتضوی Shiva Mortazavi استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • دانا تحریریان Dana Tahririan استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فرشید فتحی Farshid Fathi دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت رعایت بهداشت دهان در کودکان پیش‌دبستانی، این مطالعه با هدف بررسی الگوی انتخاب و استفاده از خمیر دندان در کودکان زیر 6 سال شهر یزد به انجام رسید.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، 200 کودک 3-5 سال که حداقل هفته‌ای دو بار مسواک می‌زدند از طریق مصاحبه‌ی حضوری با مادران آنها و تکمیل پرسش‌نامه‌ی الگوی انتخاب و استفاده از خمیر دندان برای فرزندانشان، مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌های مطالعه با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 23 و آزمون‌های  χ2، t- test و آزمون واریانس یک‌طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی‌داری (α = 0/05) در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: ز 200 کودک مورد مطالعه، در 177 مورد (5/88 درصد) مسواک زدن دندان‌ها توسط خود کودک انجام می‌شد. مقدار خمیر دندان مورد استفاده در هر بار مسواک زدن در 76 نفر (38 درصد) به اندازه‌ی یک چهارم سطح برس، در 100 نفر (50 درصد) به اندازه‌ی نصف آن و در 24 نفر (12 درصد) به اندازه‌ی تمام سطح تماس آن بود.

نتیجه‌گیری: شیوع بالای مسواک زدن توسط خود کودک در این دامنه‌ی سنی، یافته‌ی مثبتی محسوب نمی‌گردد. از آنجایی که مسواک کردن دندان‌های شیری در سنین 3-5 سال از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد، لازم است برای ارتقای سطح آگاهی والدین در مورد انتخاب و استفاده از خمیر دندان تلاش بیشتری مبذول گردد.

کلید واژه‌ها: خمیر دندان، کودک، بهداشت دهان و دندان

مراجع

1. Schuller AA, Willumsen T, Holst D. Are there differences in oral health and oral health behavior between individuals with high and low dental fear? Community Dent Oral Epidemiol 2003; 31(2):116-21.
2. Nematollahi H, Mehrabkhani M, Emaeily H. Dental caries experience and its relationship to socioeconomic factors in 2-6 year old kindergarten children in Birjand - Iran in 2007. J Mashad Dent Sch 2009; 32(4): 325-32. [In Persian].
3. Liu J, Zhang SS, Zheng SG, Xu T, Si Y. Oral health status and oral health care model in China. Chin J Dent Res 2016; 19(4): 207-15.
4. Al-Omiri MK, Al-Wahadni AM, Saeed KN. Oral health attitudes, knowledge, and behavior among school children in North Jordan. J Dent Educ 2006; 70(2): 179-87.
5. Garcia R, Borrelli B, Dhar V, Douglass J, Gomez FR, Hieftje K, et al. Progress in early childhood caries and opportunities in research,policy,and clinical management. Pediatr Dent 2015; 37(3): 294-9.
6. Blinkhorn AS, Wainwright-Stringer YM, Holloway PJ. Dental health knowledge and attitudes of regularly attending mothers of high-risk, pre-school children. Int Dent J 2001; 51(6): 435-8.
7. Mahantesha T, Dixit UB, Nayakar RP, Ashwin D, Ramagoni NK, Ellore VPK. Prevalence of dental fluorosis and associated risk factors in bagalkot district, Karnataka, India. Int J Clin Pediatr Dent 2016; 9(3): 256-63.
8. Wright JT, Hanson N, Ristic H, Whall CW, Estrich CG, Zentz RR. Fluoride toothpaste efficacy and safety in children younger than 6 years: a systematic review. J Am Dent Assoc 2014; 145(2): 182-9.
9. Creeth J, Bosma ML, Govier K. How much is a 'pea-sized amount'? A study of dentifrice dosing by parents in three countries. Int Dent J 2013; 63(Suppl 2): 25-30.
10. American Dental Association. ADA Uses Fluoride Toothpaste to Fight High Cavity Rate in Children. Papers in February JADA issue note benefits of using fluoride toothpaste on baby’s first tooth. [Online]. [cited 2014 Feb 10]; Available from: URL: http://www.ada.org/en/press-room/news-releases/2014-archive/february/ada-uses-fluoride-toothpaste
11. Bennadi D, Kshetrimayum N, Sibyl S, Reddy CVK. Toothpaste utilization profiles among preschool children. J Clin Diagn Res. 2014; 8(3): 212-5.
12. Tay HL, Jaafar N. Mothers’ knowledge of Fluoride toothpaste usage by their preschool -children. Malaysian Dental Journal 2008; 29(2) :140-8.
13. Huebner CE, Riedy CA. Behavioral determinants of brushing young children's teeth: implications for anticipatory guidance. Pediatr Dent 2010; 32(1): 48-55.
14. Koerber A, Burns JL, Berbaum M, Punwani I, Levy SR, Cowell J, et al. Toothbrushing patterns over time in at-risk metropolitan African-American 5th-8th graders: a brief communication. J Public Health Dent 2005; 65(4): 240-3.
15. Bell JF, Huebner CE, Reed SC. Oral health need and access to dental services: evidence from the National Survey of Children's Health, 2007. Matern Child Health J 2012; 16(Suppl 1): S27-34.
16. Management and Programming Organization. Statistical report of Iranian sensus in 2011, Management and programming organization poblication [Online]. [cited 2011]; Available from: URL: https:/ www.amar.org.ir/ Portals/ 0/ Files/ abstract/ 1390/ n_sarshomari90_2.pdf [In Persian].
17. World Health Organization. Oral health surveys: basic methods. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2013.
18. Jabarifar SE, Salavati SA, Khosravi K, Tavakoli N. Microhardness changes in primary tooth surface enamel following application of crest and pooneh pediatric toothpaste (in vitro). J Mashad Dent Sch 2010; 33(4): 277-84. [In Persian].
19. Pahlevani Z, Eghbalian F, Monsef Esfahani F, Chitgar Z. Prevalence and pattern of decay in primary teeth and its influencing factors in children 2-6 year-old city of Hamadan in 2006. Feyz 2008; 12(1): 71-7. [In Persian].
20. Tay HL, Zainudin IS, Jaafar N. Fluoride toothpaste utilization behaviour among preschool children in Perlis, Malaysia. Community Dent Health 2009; 26(4): 211-5.
21. Zohoori FV, Duckworth RM, Omid N, O'Hare WT, Maguire A. Fluoridated toothpaste: usage and ingestion of fluoride by 4- to 6-yr-old children in England. Eur J Oral Sci 2012; 120(5): 415-21.
22. Ota J, Yamamoto T, Ando Y, Aida J, Hirata Y, Arai S. Dental health behavior of parents of children using non-fluoride toothpaste: a cross-sectional study. BMC Oral Health 2013; 13: 74.
23. Bhuridej P, Levy SM, Warren JJ, Islam M, McGrady JA. Effects of toothbrush size and dentifrice type/brand on pea-sized and larger amounts of dentifrice. Int Dent J 2007; 57(2): 71-6.
24. Bentley EM, Ellwood RP, Davies RM. Fluoride ingestion from toothpaste by young children. Br Dent J 1999; 186(9): 460-2.
چاپ شده
2018-01-07
استناد به مقاله
1.
Shiva Mortazaviشم, Dana Tahririanدت, Farshid Fathiفف. بررسی نحوه‌ی انتخاب و استفاده از خمیر دندان در کودکان 3-5 سال شهر یزد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژانویه2018 [ارجاع شده 23مارس2023];14(1):45-. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1296

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد