مورفولوژی درز میانی استخوان پالاتال در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با دسته اشعه‌ی مخروطی در گروه سنی 8-25 سال

  • زهرا دلیلی کاجان Zahra Dalili Kajan استاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
  • علی مشجری Ali Moshajari استادیار، گروه ارتودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، شاخه‌ی بین‌الملل انزلی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
  • نرگس کاکایی Narges Kakaei دندان‌پزشک، رشت، ایران.
  • احسان کاظم نژادلیلی Ehsan Kazemnejadleili دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

چکیده

مقدمه: سوچورهای صورت، واسطه‌های مهم تطابق اسکلتی حین رشد کرانیوفاسیال و درمان‌های بیومکانیک هستند که بطور نرمال حین رشد، مورفولوژی آنها دچار تغییر خواهد شد. هدف از این مطالعه، مشاهده و بررسی تغییرات مورفولوژی سوچور میانی استخوان پالاتال به کمک تصاویر توموگرافی کامپیوتری با دسته‌ی اشعه‌ی مخروطی در گروه سنی 8 تا 25 سال در یک جمعیت ایرانی ساکن استان گیلان بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، بر روی تصاویر CBCT (Cone Beam Computed Tomography)، 128 نفر از بیماران مراجعه کننده به یک مرکز رادیولوژی دهان، فک و صورت شهر رشت در سال‌های 1393 تا 1394 انجام گرفت. وضعیت خط وسط از لوسنت مشخص پهن، لوسنت مشخص باریک و فقدان خط لوسنت و نیز شش وضعیت مارجینال A، صاف، B، مضرس ملایم، C، مضرس بسته، D، ترکیبی از صاف و مضرس ملایم، E، ترکیبی از صاف و مضرس بسته و F، ترکیبی از مضرس ملایم و مضرس بسته، شناسایی و تعریف شد. اطلاعات لازم وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 21 گردید و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کای اسکوئر، فیشر و ANOVA در سطح معنی‌داری p value < 0/05 استفاده شد.

يافته‌ها: خط لوسنت مشخص پهن و خط لوسنت باریک با فراوانی (71/1 درصد) و (26/6 درصد)، شایع‌ترین مورفولوژی را به ترتیب در گروه سنی 16-20 سال و 11-15 سال داشت. شایع‌ترین حالت وضعیت مارجینال مشاهده شده به صورت حاشیه‌ی صاف (57 درصد) با بیشترین فراوانی در گروه سنی 16-20 سال و دومین حالت شایع به صورت حاشیه‌ی مضرس ملایم (25 درصد) با بیشترین فراوانی در گروه سنی 21-25 سال و سومین حالت شایع به صورت حاشیه‌ی مضرس بسته (12/5 درصد) با بیشترین فراوانی در گروه سنی 11-15 سال بود. از نقطه نظر فراوانی وضعیت مارجینال بر حسب وضعیت خط وسط، بیشترین حالت مشاهده شده حاشیه‌ی صاف در همراهی با خط وسط لوسنت مشخص پهن و خط وسط لوسنت مشخص باریک به ترتیب 64/68 درصد و 41/2  درصد بود و در همراهی با حالت فقدان خط لوسنت وسط، تنها مارجین مشاهده شده، حاشیه‌ی مضرس بسته بود. اختلاف آماری معنی‌داری بین دو جنس، بین میانگین سنی و در کل بین گروه‌های مختلف سنی از نظر فرم و وضعیت مارجین درز میدپالاتال مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد مورفولوژی خط وسط و مارجین سوچور میانی استخوان پالاتال معیار مناسبی برای بررسی سن کرونولوژیک و تفاوت جنس نمی‌تواند باشد. 

کلید واژه‌ها: درزکرانیال، توموگرافی کامپیوتری با دسته اشعه‌ی مخروطی، کام

 

مراجع

1. Mao JJ, Wang X, Kopher RA. Biomechanics of craniofacial sutures: orthopedic implications. Angle Orthod 2003; 73(2): 128-35.
2. Wagemans PA, van de Velde JP, Kuijpers-Jagtman AM. Sutures and forces: A review. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1988; 94(2): 129-41.
3. Rafferty KL, Herring SW. Craniofacial sutures: morphology, growth, and in vivo masticatory strains J Morphol 1999; 242(2): 167-79.
4. Graber LW, Vanarsdall RL, Vig KWL. Orthodontics current principles and techniques. 5th ed. Philadelphia, PA: Elsevier: Mosby; 2012. p. 215-17.
5. Ghoneima A, Abdel-Fattah E, Hartsfield J, El-Bedwehi A, Kamel A, Kulaf K. Effects of rapid maxillary expansion on the cranial and circummaxillary sutures. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 140(4): 510-9.
6. Krishnan V, Davidovitch Z. Cellular, molecular, and tissue-level reactions to orthodontic force. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006; 129(4): 469.e1-32.
7. Persson M, Thilander B. Palatal suture closure in man from 15 to 35 years of age. Am J Orthod 1977; 72(1): 42-52.
8. Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th ed. Philadelphia, PA: Elsevier: Mosby; 2013. p. 352-4.
9. Khonsari RH, Olivier J, Vigneaux P, Sanchez S, Tafforeau P, Ahlberg PE, et al. A mathematical model for mechanotransduction at the early steps of suture formation. Proc Biol Sci 2013; 280(1759): 20122670.
10. Latham RA. The development, structure and growth pattern of the human mid-palatal suture. J Anat 1971; 108(Pt 1): 31-41.
11. Bright JA. The importance of craniofacial sutures in biomechanical finite element models of the domestic pig. PLoS One 2012; 7(2): e31769.
12. Zhao H, Feng J, Ho TV, Grimes W, Urata M, Chai Y. The suture provides a niche for mesenchymal stem cells of craniofacialbones. Nat Cell Biol 2015; 17(4): 386- 96.
13. Angelieri F, Cevidanes LHS, Franchi L, Goncalves JR, Benavides E, McNamara JA. Midpalatal suture maturation: Classification method for individual assessment before rapid maxillary expansion. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2013: 144(5); 759-69.
14. de Melo Mde F, Melo SL, Zanet TG, Fenyo-Pereira M. Digital radiographic evaluation of the midpalatal suture in patients submitted to rapid maxillary expansion. Indian J Dent Res 2013; 24(1): 76-80.
15. Wehrbein H, Yildizhan F. The mid palatal suture in young adults. A radiological histological investigation. Eur J Orthod 2001; 23(2): 105-14.
16. Revelo B, Fishman LS. Maturational evaluation of ossification midpalatal suture. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1994; 105(3): 288-92.
چاپ شده
2018-01-07
استناد به مقاله
1.
Zahra Dalili Kajanزدک, Ali Moshajariعم, Narges Kakaeiنک, Ehsan Kazemnejadleiliاکن. مورفولوژی درز میانی استخوان پالاتال در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با دسته اشعه‌ی مخروطی در گروه سنی 8-25 سال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژانویه2018 [ارجاع شده 23می2022];14(1):64-. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1297

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد