بررسی اثر عصاره‌ی الکلی ريزوم‌هاي گیاه Zingiber officinala بر سلول‌های سرطان اسکواموس سل کارسینوم دهانی در مقایسه با رده‌ی سلول طبیعی فیبروبلاست موش

  • زهرا گلستان‌نژاد Zahra Golestannejad استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه بیماری‌های دهان، فك و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فائزه خزیمه Faezeh Khozeimeh دانشیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه بیماری‌های دهان، فك و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • محسن دوست‌محمدی Mohsen Doostmohamadi کارشناس ارشد میکروبیولوژی سلولی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ايران.
  • شاهین گوانجی Shahin Gavanji باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ايران.
  • محمدرضا گلستان‌نژاد Mohammadreza Golestannejad جراح و متخصص ارتوپدی، بیمارستان عیسی بن مریم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • امیر معتمدی Amir Motamedi دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فرناز فرهاد Farnaz Farhad دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: گیاهان دارویی، جهت درمان بیماری‌های مختلفی همچون بدخیمی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به عدم انجام مطالعه‌ای در خصوص، بررسی اثر آنتی‌کارسینوژنی زنجبیل بر رده‌ی سلولی بدخیم اسکواموس سل کارسینومای دهانی تاکنون، در این مطالعه خاصیت ضد توموری این گیاه بر رده‌ی سلولی مذکور مورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی در محیط in vitro، رده‌ی سلول‌هاي اسکواموس سل کارسینومای دهانی (KB) مورد آزمایش می‌باشد و رده‌ی سلول طبیعی فیبروبلاست موش (L929) به عنوان شاهد در محیط کشت RPMI-1640 (SIGMA, USA) (Roswell Park Memorial Institute Medium) غني شده رشد داده شدند. سپس عصاره‌ی ریزوم گیاه زنجبیل از مؤسسه‌ی تحقیقات طب سنتی و گیاهی ایران تهیه شد و سلول‌ها با غلظت‌هاي مختلف زنجبیل (µg/ml 768 - 0/1) به مدت 24، 48 و 72 ساعت تیمار شدند. پس از طي زمان‌هاي مورد نظر، میزان زنده بودن سلول‌ها به روش MTT (Methyl Toluidine Blue) تعیین گردید. سپس داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 به روش ANOVA مورد آنالیز آماری قرار گرفت و مقایسه‌ی میانگین‌ها به روش Tukey انجام شد.

يافته‌ها: میزان IC50 (غلظت مهار کننده 50 درصد رشد سلولی) در این مطالعه، برای عصاره‌ی الکلی زنجبیل، روی هر دو رده‌ی سلولی KB و L929 به ترتیب برابر با 148/83 و 358/87 µg/ml بدست آمد. نسبت IC50 سلول نرمال به IC50 سلول توموری برابر با 2/41 = 148/83 ÷ 358/87 بدست آمد که نشان از نیاز به غلظت بالاتر عصاره‌ی زنجبیل به میزان تقریباً 5/2 برابر برای مشاهده‌ی میزان مشابه سیتوتوکسیسیتی سلول نرمال نسبت به سلول تومورال دارد. به عبارت دیگر بر اساس این نتایج، نشان داده شد که عصاره‌ی الکلی زنجبیل دارای اثر سیتوتوکسیسیتی بیشتر بر سلول‌های توموری (KB) نسبت به سلول‌های نرمال (L929) می‌باشد.

نتيجه‌گيري: عصاره‌ي الکلی تهیه شده از ریزوم زنجبیل، دارای اثر سیتوتوکسیسیتی بر سلول‌هاي توموری اسکواموسسل کارسینوم دهانی می‌باشد و اثر سیتوتوکسیسیتی بیشتر بر سلول‌های توموری نسبت به سلول‌های نرمال داشت.

كليد واژه‌ها: زنجبیل، کشندگی سلولی، سلول KB، اسکواموس سل کارسینوما

چاپ شده
2017-04-19
استناد به مقاله
1.
Zahra Golestannejadزگ, Faezeh Khozeimehفخ, Mohsen Doostmohamadiمد, Shahin Gavanjiشگ, Mohammadreza Golestannejadمگ, Amir Motamediام, Farnaz Farhadفف. بررسی اثر عصاره‌ی الکلی ريزوم‌هاي گیاه Zingiber officinala بر سلول‌های سرطان اسکواموس سل کارسینوم دهانی در مقایسه با رده‌ی سلول طبیعی فیبروبلاست موش. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19آوریل2017 [ارجاع شده 23می2022];13(2):115-24. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1319

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد