آگاهی، دانش و نگرش دانشجویان دندان‌پزشکی در زمینه‌ی دندان‌پزشکی مبتنی بر شواهد

Evidence-based dentistry

  • مهران طارمسری Mehran Taramsari دانشیار، مرکز تحقیقات علوم دندان‌پزشکی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
  • بردیا ودیعتی Bardia Vadiati استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
  • نیلوفر عطاران مشهدی Niloofar Attaran Mashhadi دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
  • مریم بیدار Maryam Bidar استاد، مرکز تحقيقات دندان‌پزشکي، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ایران.
  • محبوبه دهقانی Mahboobe Dehghani استاديار، مرکز تحقيقات دندان‌پزشکي، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: دندان‌پزشكي مبتني بر شواهد EBD (Evidence-based Dentistry) رويكردي براي حفظ سلامت دهان است كه شامل تلفيق مناسب شواهد علمي با وضعيت دهاني و عمومي بيمار، مهارت كلينيكي دندان‌پزشك و اولويت‌هاي بيمار می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی آگاهی، دانش خودارزياب و نگرش در زمینه‌ی EBD در دانشجویان دندان‌پزشکی واحد بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شده است.

مواد و روشها: در اين مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، پرسش‌نامه‌هاي EBD در بين 95 نفر از دانشجويان توزيع گرديد. سؤالات پرسش‌نامه شامل سه بخش آگاهي، دانش و نگرش در زمينه‌ی EBD بود. در بررسی نتايج، از آزمون همبستگي Pearson استفاده گرديد. سطح معنی‌داري کمتر از 0/05 بود.

يافته ها: تعداد 82 دانشجو، پرسش‌نامه را تكميل کردند (مشاركت 86 درصد). در بخش آگاهي از EBD،62/2 درصد، آگاهي متوسط، 26/8 درصد، آگاهي نامطلوب و تنها 11 درصد، آگاهي مطلوب داشتند. در زمينه‌ی سطح دانش EBD،7/3 نيمي داراي سطح دانش نامطلوب، 41/5 درصد با دانش متوسط و تنها درصد داراي سطح دانش مطلوب بودند. در ارزيابي سطح نگرش، 56/1 درصد، نگرش متوسط، 42/7 درصد، نگرش مطلوب و تنها 1/2 درصد، داراي نگرش نامطلوب بودند.

نتيجه گيري: با وجود نگرش مطلوب و آگاهی متوسط در زمینه‌ی EBD، سطح دانش و توانایی به کارگیری و استفاده‌ی بالینی از آن، در حد مطلوبی نیست و نیاز به یک برنامه‌ی آموزشی کاربردی احساس می‌گردد.

کلید واژه‌ها: دندان‌پزشكي مبتني بر شواهد، آگاهي، دانش، نگرش.

مراجع

1. Khami MR, Jafari A, Mohtashamrad Z, Yazdani R, Moscowchi A, Akhgari E, et al. Awareness, knowledge and attitude of dental students of Tehran and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences about evidence-based dentistry. The Journal of Islamic Dental Association of IRAN 2012; 24(3): 251-8. [In Persian].
2. Dodson TB. Evidence-based medicine: its role in the modern practice and teaching of dentistry. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997; 83(2): 192-7.
3. Haron I, Sabti M, Omar R. Awareness, knowledge and practice of evidence‐based dentistry amongst dentists in Kuwait. Eur J Dent Educ 2012; 16(1): e47-e52.
4. Navabi N, Shahravan A, Pourmonajem S, Hashemipour MA. Knowledge and use of evidence-based dentistry among Iranian dentists. Sultan Qaboos Univ Med J 2014; 14(2): e223-e230.
5. Dehghani M, Bidar M, Movahhed T. Evaluation of awareness, knowledge and attitude towards evidence-based dentistry among dental students of Mashhad University of Medical Sciences. J Mashhad Dental School 2016; 40(1): 47-58. [In Persian].
6. Sarani A, Sarani M, Abdar ME, Abdar ZE. Awareness, knowledge, and attitude of dentistry students in Kerman towards evidence-based dentistry. Electron Physician 2016; 8(5): 2366-70.
7. Moeintaghavi M, Mokhtari MR, Lal Alizadeh F, Farazi F, Sohrabi M. Evaluation of evidence based dentistry knowledge and usage among postgraduate dental students of Mashhad Dental School in 2012-2013. J Mashhad Dental School 2014; 38(1): 61-70. [In Persian].
8. Sakaguchi R. Evidence-based dentistry: achieving a balance. J Am Dent Assoc 2010; 141(5): 496-7.
9. Rohani A, Akbari V, Moradian K. Assessment of information about evidence base medicine in specialist and family physicians of Yasooj University of Medical Sciences. IJME 2012; 11(7): 701-3. [In Persian].
10. Coleman BG, Johnson TM, Erley KJ, Topolski R, Rethman M, Lancaster DD. Preparing dental students and residents to overcome internal and external barriers to evidence-based practice. J Dent Educ 2016; 80(10): 1161-9.
چاپ شده
2018-03-18
استناد به مقاله
1.
Mehran Taramsariمط, Bardia Vadiatiبو, Niloofar Attaran Mashhadiنعم, Maryam Bidarمب, Mahboobe Dehghaniمد. آگاهی، دانش و نگرش دانشجویان دندان‌پزشکی در زمینه‌ی دندان‌پزشکی مبتنی بر شواهد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18مارس2018 [ارجاع شده 26فوریه2024];:169-76. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1323

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد