بررسی میزان دقت راديوگرافي ديجيتال تفريقي در تشخيص تحليل خارجي مصنوعی ريشه در شرايط آزمايشگاهي

  • R Ghafari
  • M Keshavarzi
  • روشنك غفاري استاديار گروه آموزشي راديولوژي دهان فك و صورت، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان- واحد خوراسگان
  • مريم كشاورزي دندانپزشك

چکیده

مقدمه: تحليل خارجي ريشه به از دست رفتن سمان يا عاج دندان كه گاهي به سمت پالپ گسترش مييابد اشاره ميكند. هدف از مطالعه حاضر بررسی دقت رادیوگرافی دیجیتال تفريقي در تشخیص ضایعات خارجي ايجاد شده روي ريشه دندان بود.

مواد و روش‌‌ها: در اين مطالعه آزمايشگاهي از ده دندان پره مولر با ريشه سالم استفاده شد. دندانها بين منبع اشعه X و گيرنده ديجيتالي CCD ثابت گرديد. قبل و بعد از ايجاد ضايعات مصنوعي روي ريشه با فرزهاي روند 5/0، 1، 2، 4 و 6 در دو مكان مجزا (فاسيال و یکی ازسطوح پروگزيمال) تصاوير ديجيتال مستقيم گرفته شد و با ساب تركشن به وسيله فتوشاپ، تصاوير ديجيتال تفريقي به دست آمد. بررسي تصاوير توسط مشاهدهگرها انجام شد. سپس دقت، حساسيت و ويژگي دو روش محاسبه و با تست آماريChi-square  تفاوتهاي آماري در سطح اطمینان 05/0 بررسي شد.

یافته‌‌ها: حساسيت روش ديجيتال تفريقي در سطوح پروگزيمال 34/97% و در روش ديجيتال مستقيم 92/93% بود (16/0 p value =). شاخص حساسيت در سطوح فاسيال در روش ديجيتال تفريقي 98% و در روش ديجيتال مستقيم 6/92% به دست آمد (03/0p value = ). شاخص ويژگي روش ديجيتال مستقيم براي سطح پروگزيمال 92/91% و در روش ديجيتال تفريقي 52/96% بود (08/0 p value =)؛ ولي در سطح فاسيال شاخص ويژگي در روش ديجيتال مستقيم و ديجيتال تفريقي به ترتيب 92/91% و 26/99% محاسبه گرديد
(002/0 =p value ). در بررسي دقت، راديوگرافي ديجيتال تفريقي از دقت بيشتري براي تشخيص ضايعات سطح فاسيال نسبت به روش ديجيتال مستقيم برخوردار بود(006/0 p value =).

نتیجه‌‌گیری: راديوگرافي ديجيتال تفريقي در تشخيص ضايعات كوچك تحلیلی روی سطوح پروگزيمال و فاسیال داراي حساسيتي بالاتر از روش ديجيتال مستقيم مي‌باشد ولي در مورد ضايعات بزرگ داراي حساسيتی مشابه مي‌باشند.

كليد واژه‌ها: راديوگرافي دیجیتال تفریقی، راديوگرافي ديجیتال مستقيم، تحليل خارجي ريشه

چاپ شده
2009-04-05
استناد به مقاله
1.
Ghafari R, Keshavarzi M, غفارير, كشاورزيم. بررسی میزان دقت راديوگرافي ديجيتال تفريقي در تشخيص تحليل خارجي مصنوعی ريشه در شرايط آزمايشگاهي. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 5آوریل2009 [ارجاع شده 13ژوئن2024];4(3):141-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/133

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد