بررسي مقايسه‌اي درجه درگيري محل انشعاب ريشه‌هاي دندان‌هاي مولر در معاينه بالینی و حين جراحي

  • M Kadkhodazadeh
  • KH Saebi
  • AR Fathiyeh
  • P Torkzaban
  • مهدی کدخدازاده استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
  • خسرو ثابتی استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
  • علیرضا فتحیه دانشیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • پرویز ترک زبان دانشیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مقدمه: طرح درمان بر پايه دو عامل مهم برنامه‌ريزي مي شود: تشخيص و شناسايي فاكتورهاي اتيولوژيك. درگيري فوركيشن ناحيه انشعاب ريشه‌ها، نكته‌اي بحراني در تشخيص و پيش آگهي مي‌باشد. چنين بيان شده كه ممکن است يافته‌هاي بالینی و جراحي درگيري فوركا متفاوت باشند. اين پژوهش با هدف تعيين و مقايسه درگيري محل انشعاب ريشه‌هاي دندان‌هاي مولر به صورت بالینی و حين جراحي انجام شد.

مواد و روش‌‌ها: اين پژوهش مشاهده‌اي- مقطعي در بخش پريودنتيكس دانشكده دندان‌پزشكي شهيد بهشتي انجام شد. در 54 دندان كه نياز به جراحي پريودنتال داشتند، درگيري فوركيشن در معاینه بالینی و حين جراحي اندازه‌گيري و درجه درگيري فوركا بر اساس طبقه‌بندي Glickman در نواحي مختلف هر دندان مولر ثبت شد. براي آزمون آماري از ضريب توافق kappa استفاده گرديد.

یافته‌‌ها: در این پژوهش 54 دندان (29 مولر فک بالا و 25 مولر فک پایین) مورد بررسی قرار گرفت. در تمامی نواحی، همه اندازه‌گيري‌ها تفاوت معنی‌داري با اندازه‌گيري‌هاي حين جراحي داشتند.

نتیجه‌‌گیری: از آن جا كه طرح درمان بر اساس شواهد و بررسي‌هاي بالینی صورت مي‌پذيرد، لذا داشتن شناخت صحيح از آناتومي فوركيشن و اندازه‌گيري دقيق آن براي تشخيص صحيح و درمان مناسب ضروري است.

كليد واژه‌ها: درگيري فوركيشن، دندان‌هاي مولر، مرواريد مينايي

چاپ شده
2009-04-05
استناد به مقاله
1.
Kadkhodazadeh M, Saebi K, Fathiyeh A, Torkzaban P, کدخدازادهم, ثابتیخ, فتحیهع, ترک زبانپ. بررسي مقايسه‌اي درجه درگيري محل انشعاب ريشه‌هاي دندان‌هاي مولر در معاينه بالینی و حين جراحي. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 5آوریل2009 [ارجاع شده 25فوریه2024];4(3):149-54. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/134

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد