بررسی شکل رت ریج‌ها و ارتباط آن با التهاب در ضایعات مخاطی حفره‌ی دهان

  • آتوسا امین زاده Atousa Aminzadeh استادیار، بخش پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • سیدمحمد رضوی Sayed Mohammad Razavi استاد، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، بخش پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • ریحانه بطلانی Reyhaneh Botlani دانشجو، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: رت ریج‌ها، گسترش‌های اپی‌تلیالی هستند که به بافت همبند زیرین در پوست و غشاهای مخاطی توسعه پیدا می‌کنند. امروزه با توجه به مهندسی تولید بافت، نحوه‌ی تشکیل و تنوع شکل آنها در بافت‌ها و ضایعات مختلف جلدی مورد توجه قرار گرفته است. لذا مطالعه‌ی حاضر جهت بررسی شکل رت ریج‌ها در ضایعات دهانی به منظور عاملی در جهت کمک به تشخیص ضایعات و بررسی ارتباط شکل رت ریج با التهاب به منظور درک بهتر از نحوه‌ی تشکیل رت ریج‌ها انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع گذشته‌نگر بود و شکل رت ریج‌ها با میکروسکوپ نوری با درشت‌نمایی 100 × به دو صورت صاف یا هایپرپلاستیک بر روی 154 عدد لام در سه گروه ضایعات اپی‌تلیالی، مزانشیمی و پوستی- مخاطی بررسی شد. التهاب در ناحیه‌ی تماس بین اپی‌تلیوم و بافت همبند در پنج فیلد متوالی
 با بزرگ‌نمایی 400 بررسی گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری 2χ، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار
گرفتند (α = 0/05).

يافته‌ها: در 87، 80 و 58 درصد از ضایعات، به ترتیب رت ریج هایپرپلاستیک دیده شد. شکل رت ریج، بین ضایعات پوستی- مخاطی با دو گروه دیگر اختلاف معنی‌داری داشت (p value < 0/001)، در حالی که بین دو گروه مزانشیمی و اپی‌تلیالی شکل رت ریج یکسان بود (p value > 0/05). در ضایعات واکنشی مزانشیمی، رت ریج هایپرپلاستیک بیشتر از سایر ضایعات مزانشیمی دیده شد، گرچه بین التهاب در شدت‌های مختلف، با هاپیرپلاستیک یا صاف بودن شکل رت ریج ارتباط آماری معنی‌داری دیده نشد (p value < 0/05).

نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر نشان داد، رت ریج‌های ضایعات دهانی بیشتر به صورت هایپرپلاستیک دیده می‌شود، که با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، التهاب، دلیل هایپرپلاستیک بودن رت ریج‌ها نمی‌تواند باشد. انجام مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه می‌شود.

کلید واژه‌ها: مخاط دهان، التهاب، بافت‌شناسی، اپی‌تلیوم.

مراجع

1. Nanci A. Ten Cate's Oral Histology: development, structure and function. 8th ed. Rio de Janeiro, Brazil: Elsevier; 2012.
2. Xiong X, Wu T, He S. Physical forces make rete ridges in oral mucosa. Med Hypotheses 2013; 81(5): 883-6.
3. Renò F, Traina V, Cannas M. Mechanical stretching modulates growth direction and MMP-9 release in human keratinocyte monolayer. Cell Adh Migr 2009; 3(3): 239-42.
4. Neville BW, Damm DD, Chi AC, BouquotJE. Oral and Maxillofacial Pathology. 4th ed. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Health Sciences; 2015.
5. Lynch DA, Mapstone NP, Clarke AM, Jackson P, Moayyedi P, Dixon MF, et al. Correlation between epithelial cell proliferation and histological grading in gastric mucosa. J Clin Pathol 1999; 52(5): 367-71.
6. Kaplan I, Hirshberg A. The correlation between epithelial cell proliferation and inflammation in odontogenic keratocyst. Oral Oncol 2004; 40(10): 985-91.
7. Farahani SS, Navabazam A, Ashkevari FS. Comparison of mast cells count in oral reactive lesions. Pathol Res Pract 2010; 206(3): 151-5.
8. Madke B, Doshi B, Khopkar U, Dongre A. Appearances in dermatopathology: the diagnostic and the deceptive. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2013; 79(3): 338-48.
9. Aminzadeh A, Jahanshahi G, Ahmadi M. A retrospective comparative study on clinico-pathologic features of oral lichen planus and oral lichenoid lesions. Dent Res J 2013; 10(2): 168-72.
10. Tunali-Akbay T, Solmaz Z, Pekiner FN, İpekci H. Salivary tissue factor concentration and activity in patients with oral lichen planus. Oral Science International 2017; 14(1):13-7.
11. Mizuki H, Abe R, Kogi S, Mikami T. Immunohistochemical detection of Mycoplasma salivarium in oral lichen planus tissue. J Oral Pathol Med 2017; 46(8):649-56.
12. Vujhini SK, Reddy ES, Sudheer MVS, Katikaneni HK. Irritation fibroma of tongue: a case report. International Journal of Research in Medical Sciences. Int J Res Med Sci 2016; 4(4): 1272-3.
13. Debta P, Debta FM, Bhuyan R, Siddhartha S, Goyal PK, Mohanty S. A rare histological entity- oral fibrolipoma. International Journal of Medical and Health Sciences Research 2016; 3(10): 110-14.
14. Mani A, Mhaske S, Maravar PP, Ladgive S, Kalburge JV. Peripheral ossifying fibroma. J of the Intclin Dent Res Organization 2010; 2(2): 82-5.
15. Elrahawy KMA, Nagy AI, El-Swilem RO. Fibroma of buccal mucosa: case report and literature review. European Scientific Journal 2017; 13(6): 267-72.
16. Sami M, Saito M, Muramatsu SH, Mikami T, Aleryani K, Sawair F, et al. Twin-pair rete ridge analysis: a computer-aided method for facilitating objective histopathological distinction between epithelial dysplasia and carcinoma in-situ of the oral mucosa. Oral Med Pathol 2010; 14(3): 89-96.
17. Carro OM, Evans SA, Leone CW. Effect of inflammation on the proliferation of human gingival epithelial cells in vitro. J Periodontol 1997; 68(11): 1070-5.
چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Atousa Aminzadehآاز, Sayed Mohammad Razaviسر, Reyhaneh Botlaniرب. بررسی شکل رت ریج‌ها و ارتباط آن با التهاب در ضایعات مخاطی حفره‌ی دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 22اکتبر2021];:313-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1354

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد