بررسی سطح آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان از زمان مناسب درمان‌های ارتودنسی

  • علیرضا عمرانی Alireza Omrani استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • فاطمه ذبیحی Fatemeh Zabihi دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • مینا صادقی Mina Sadeghi دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: آگاهی از زمان صحیح درمان‌های ارتودنسی به ويژه برای دندان‌پزشکان عمومی که معمولاً نخستین حلقه از زنجیره‌ی درمانی بیماران هستند، امری ضروری است. چرا که برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب و صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های بیماران، درمان‌های ارتودنسی باید در زمان مناسب انجام گردد. این مطالعه با هدف بررسی آگاهی دندان‌پزشکان عمومی از زمان مناسب درمان‌های ارتودنسی انجام شد. 

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع تصادفی پرسش‌نامه‌هایی مشتمل بر 24 سؤال، بین 100 نفر از دندان‌پزشکان شهر اصفهان جمع‌آوری شد. پرسش‌ها به چهار گروه دوره‌ی دندانی شیری، اوایل دوره‌ی دندانی مختلط، اواخر دوره‌ی دندانی مختلط و دوره‌ی دندانی دائمی تقسیم‌بندی گردید. میانگین اطلاعات به دست آمده به تفکیک دانشگاه محل تحصیل و دهه‌ی فراغت از تحصیل با استفاده از آزمون LSD (α = 0/05)، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نرمال بودن توزیع داده‌ها نیز با استفاده از آزمون کلموگروف– اسمیرنوف و کروسکال والیس بررسی شد (α = 0/05).

يافته‌ها: میانگین نمره‌ی آگاهی دندان‌پزشکان 14/37 (از 24 نمره) بود. همچنین اطلاعات دندان‌پزشکان فارغ‌التحصیل دهه‌ی 80 به بعد از همه بیشتر (میانگین نمره 15/26) و سپس فارغ‌التحصیلان دهه‌ی 70 (میانگین نمره  14/46) و در نهایت فارغ‌التحصیلان قبل از دهه‌ی 70 (میانگین نمره 13/40) بود. همچنین اطلاعات دندان‌پزشکان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های دولتی با میانگین نمره‌ی 15/63، از همه بیشتر و سپس به ترتیب، فارغ‌التحصیلان دانشگاه اصفهان (میانگین نمره 15/27)، دانشگاه‌های آزاد (میانگین نمره 14/75) و دانشگاه‌های خارج از کشور (میانگین نمره 11/83) قرار داشتند که دارای اختلاف آماری معنی‌داری با یکدیگر بودند.

نتیجه‌گیری: میزان آگاهی دندان‌پزشکان، در حد متوسطی ارزیابی شد و بنابراین ارتقای سطح آگاهی آنان ضروری به نظر می‌رسد. 

کلید واژه‌ها: آگاهی، ارتودنسی، دندان‌پزشک عمومی.

مراجع

1. Sastri MR, Tanpure VR, Palagi FB, Shinde SK, Ladhe K, Polepalle T. Study of the knowledge and attitude about principles and practices of orthodontic treatment among general dental practitioners and non-orthodontic specialties. J Jnt Oral Health 2015; 7(3): 44-8.
2. Grippaudo C, Pantanali F, Paolantonio EG, Saulle R, Latorre G, Deli R. Orthodontic treatment timing in growing patients. Eur J Paediatr Dent 2013; 14(3): 231-6.
3. Jain M, Dhakar N. Timing of orthodontic treatment. J Orthod Res 2013; 1(3): 99-102.
4. de Bondt B, Aartman IH, Zentner A. Referral patterns of Dutch general dental practitioners to orthodontic specialists. Eur J Orthod 2010; 32(5): 548-54.
5. ALdrees AM, Tashkandi NE, Al Wanis AA, Al Sanouni MS, Al Hamlan NH. Orthodontic treatment and referral patterns: A survey of pediatric dentists, general practitioners, and orthodontists. Saudi Dent J 2015; 27(1): 30-9.
6. Cottrel DA, Neebye UN, Blyer SM, Hunter MJ, Mehta N. Referral patterns of general dental practitioners of oral surgical procedurs. J Oral Maxillofac Surg 2007; 65(4): 686-90.
7. Ngan P. Early timely treatment of Class III malocclusion. Seminars in Orthodontics 2005; 11(3): 140-5.
8. White L. Early orthodontic intervention. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1998; 113(1): 24-8.
9. Seyfi N, Valizadeh M. Evaluation of general dentists’ knowledge regarding management of dental trauma. Journal of Dental Medicine-Tehran University of Medical Sciences 2017; 29(4): 271-6.
[In Persian].
10. Ferrari CH, Ferreria de Mederios JM. Dental trauma and level of information: mouthguard use in different contact sports. Dent Traumatol 2002; 18(3): 144-7.
11. Ravikumar D, Jeevanandan G, Subramanian EMG. Evaluation of knowledge among general dentists in treatment of traumatic injuries in primary teeth: A cross-sectional questionnaire study. Eur J Dent 2017; 11(2): 232-7.
12. Jafari A, Taghizadeh Ganji A, Balayi E, Zivari MR, Mohammad Pour A. Tabriz general dental practitioners’ knowledge and attitude evaluation on space maintainer. Journal of Islamic Dental Association of Iran 2009; 21(4): 284-78. [In Persian].
13. Hall JF, Sohn W, James A, McNamara JA. Why do dentists refer to specific orthodontists? Angle Orthod 2009; 79(1): 5-11.
14. Baswaraj, Jayasudha K, Kumarswamy KM, Padmini MN, Chandralekha B, Shruthi DP. Dental students perception of orthodontic treatment. J Indian Assoc Public Health Dent 2015; 13(1): 79-82.
15. Rich JP, Straffon L, Inglehart MR. General dentists and pediatric dental patients: the role of dental education. J Dent Educ 2006; 70(12): 1308-15.
چاپ شده
2018-03-18
استناد به مقاله
1.
Alireza Omraniعع, Fatemeh Zabihiفذ, Mina Sadeghiمص. بررسی سطح آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان از زمان مناسب درمان‌های ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18مارس2018 [ارجاع شده 26فوریه2024];:187-98. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1357

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد