بررسی رفتار نسخه‌نویسی دندان‌پزشکان استان خراسان رضوی

  • مریم امیرچقماقی Maryam Amir Chaghmaghi مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • جواد سرآبادانی Javad Sarabadani مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • مجید شجاعی Majid Shojaei دندان‌پزشک، مشهد، ایران.
  • شیوا گل محمدزاده Shiva Gol Mohammadzadeh مرکز تحقیقات نانوفناوری، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • ژیلا طاهرزاده Zhila Taherzadeh مرکز تحقیقات دارو‌رسانی هدفمند، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • آلا قاضی Ala Ghazi مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: برای تسریع روند درمان و بهبودی بیمار و جهت پیشگیری از عواقب نامطلوب پزشکی، دندان‌پزشکان باید از خطاهای نسخه‌نویسی آگاه باشند. مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی رفتار نسخه‌نویسی و اشکالات رایج نسخه‌نویسی در نسخ دندان‌پزشکان استان خراسان رضوی انجام گردید.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، تعداد 1108 نسخه مربوط به سازمان‌های بیمه‌ی تأمین اجتماعی و خدمات درمانی که از بهمن‌ماه 1394 تا خردادماه 1395 توسط دندان‌پزشکان استان خراسان رضوی تجویز شده بودند، بررسی شد. برای جمع‌آوری داده‌ها، لیستی مشتمل بر شکل دارو، نام دارو، دوز دارو، فاصله‌ی دوزها، روش تجویز، وجود تداخل دارویی بین اقلام دارویی در یک نسخه و تعداد اقلام هر نسخه تهیه شد. همچنین ناخوانا بودن نسخه، فقدان مهر، تاریخ يا امضاي پزشک در ليست اشتباهات مربوط به آن نسخه ثبت شد. جهت آنالیز آماری از آزمون‌های دقیق فیشر و کای‌اسکوئر استفاده گردید.

يافته‌ها: بیشترین خطاها در نسخ مورد بررسی، مربوط به شکل ناصحیح دارو (17/3 درصد)، روش تجویز دارو (10/9 درصد) و دوز ناصحیح داروها (10/4 درصد) بود. ميانگين اقلام تجويزي در هر نسخه، 2/36 قلم بود که در این میان آنتی‌بیوتیک‌ها (50/7 درصد) و سپس داروهای ضد درد و ضد التهاب (33/5 درصد) بیشترین داروی تجویزی توسط دندان‌پزشکان بودند.

نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر، بیانگر عملكرد مناسب دندان‌پزشكان استان خراسان رضوی در مورد تعداد اقلام دارويي در هر نسخه بود، اما مقادير تجويز آنتي‌بيوتيك‌ها و داروهاي ضد درد و ضد التهاب بسيار بالاتر از مقادير تجويز شده در ساير مطالعات مشابه خارج کشور بود. با توجه به درصد بالای خطا در نسخ بررسی شده، پیشنهاد می‌شود در برنامه‌های درسی رشته‌ی دندان‌پزشکی و نیز در برنامه‌های مدون بازآموزی دندان‌پزشکان، بر اصول صحیح نسخه‌نویسی تأکید بیشتر گردد.

کلید واژه‌ها: خطا، رفتار نسخه‌نویسی، تجویز دارو، دندان‌پزشکی.

مراجع

1. Allan GM, Lexchin J, Wiebe N. Physician awareness of drug cost: a systematic review. PLoS Med 2007; 4(9): e283.
2. Alyamani N, Hopf Y, Willams DJ. Prescription quality in an acute medical ward. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2009; 18(12): 1158-65.
3. Warren MM, Gibb AP, Walsh TS. Antibiotic prescription practice in an intensive care unit using twice-weekly collection of screening specimens: a prospective audit in a large UK teaching hospital. J Hosp Infect 2005; 59(2): 90-5.
4. Heidari Sh, Khodadadi A, Ravari A, Asadi Gh, Fatehi Z. Prescription quality of medication chart of hospitalized patients in hospitals affiliated with Rafsanjan University of Medical Sciences, 2007. J Rafsanjan Univ Med Sci 2012; 11(5): 437-48. [In Persian].
5. Laing R, Hogerzeil H, Ross-Degnan D. Ten recommendations to improve use of medicines in developing countries. Health Policy and Plan 2001; 16(1): 13-20.
6. Marek CL. Avoiding prescribing errors: A systematic approach. J Am Dent Assoc 1996; 127(5): 617-23.
7. Gómez-Oliván L, Rodríguez SM, Loyola PP, López AT, Amaya-Chávez A, Galar-Martínez M. The prescription of drugs in a dental clinic of a Mexican university hospital. Farm Hosp 2007; 31(3): 169-72.
8. Nezafati S, Maleki N, Golikhani R. Quality assessment of health services insurance prescription among the dentists of Tabriz City in 2005-2006. Med J Tabriz Univ Med Sci 2009; 31(2): 101-4. [In Persian].
9. Mendonça JM, Lyra DP Jr, Rabelo JS, Siqueira JS, Balisa-Rocha BJ, Gimenes FR, et al. Analysis and detection of dental prescribing errors at primary health care units in Brazil. Pharm World Sci 2010; 32(1): 30-5.
10. Sepehri GH, Dadolahi Y. Characterization of drug prescribing practices among dentists in Kerman province, 2001. J Dent Sch 2006; 24(1): 15. [In Persian].
11. Force M, Deering L, Hubbe J, Andersen M, Hagemann B. Cooper- Hahn M, et al. Effective strategies to increase reporting of medication errors in hospitals. J Nnurs Adm 2006; 36(1): 34-41.
12. Kia SJ, Behravesh M, Sigaroudi AK. Evaluation of drug prescription pattern among general dental practitioners in Rasht Iran. Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery 2012-13; 1(2): 18-23.
13. Sheikhol-Eslami H, Asefzadeh S. Antibiotics in Qazvin physicians' prescriptions. J Guilan Univ Med Sci 1999; 8(31, 32): 35-41. [In Persian].
14. Cruciol-Souza JM, Thomson JC. A pharmacoepidemiologic study of drug interactions in a Brazilian teaching hospital. Clinics 2006; 61(6): 515-20.
15. Salako NO, Rotimi VO, Adib SM, Al-Mutawa S. Pattern of antibiotic prescription in the management of oral diseases among dentists in Kuwait. J Dent 2004; 32(7): 503-9.
16. Hogerzeil HV. Promoting rational prescribing: an international perspective. Br J Clin Pharmacol 1995; 39(1): 1-6.
17. Maki DG, Schuna AA. A study of antimicrobial misuse in a university hospital. Am J Med Sci 1978; 275(3): 271-82.
18. Sadighi J, Maftoon F, Ziai S. Herbal medicine: Knowledge, attitude and practice in Tehran. J Med Plant 2005; 1(13): 60-7.
19. Zarinfar N, Akbari M, Sharafkhah M. Evaluation of antibiotic resistance of gram-negative bacteria isolated from patients of an academic and a non-academic hospital in Arak, Iran: 2011-12. Arak Uni Med Sci J 2013; 16(79): 47- 60. [In Persian].
20. Baghaei F, Raoof M, Kakoei S, Adhami S. Pattern of analgesics prescription by dentists in Iran .Shiraz Univ J 2009; 10(2): 170-4.
21. Şermet S, Akgün MA, Atamer-Şimşek Ş. Analgesics prescription pattern in the management of dental pain among dentists in Istanbul. Marmara Pharm J 2012; 16: 41-7.
22. Sarkar C, Das B, Baral P. Analgesic use in dentistry in a tertiary hospital in western Nepal. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2004; 13(10): 729-33.
23. Classen DC, Pestotnik SL, Evans RS, Lloyd JF, Burke JP. Adverse drug events in hospitalized patients: excess length of stay, extra costs, and attributable mortality. JAMA 1997; 277(4): 301-6.
24. Lazarou J, Pomeranz BH, Corey PN. Incidence of adverse drug reactions in hospitalized patients: a meta-analysis of prospective studies. JAMA 1998; 279(15): 1200-5.
چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Maryam Amir Chaghmaghiما, Javad Sarabadaniجس, Majid Shojaeiمش, Shiva Gol Mohammadzadehشگم, Zhila Taherzadehژط, Ala Ghaziآق. بررسی رفتار نسخه‌نویسی دندان‌پزشکان استان خراسان رضوی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 9دسامبر2022];:294-0. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1392

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد