بررسی رابطه‌ی سطح افسردگی مادران با شاخص DMF کودکان در شهر اصفهان

  • مهدی جعفرزاده Mehdi Jafarzadeh دانشیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • مهرناز زکی‌زاده Mehrnaz Zakizadeh دانشجوي دندان‌پزشكي، كميته‌ي پژوهش‌هاي دانشجويی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • الهام‌السادات بیننده Elham Sadat Binandeh دانشجوی دکتری تخصصی، گروه روان‌شناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز بین‌المللی خلیج فارس، خرمشهر. کارشناس آمار، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • لیلا جزی Leila Jazi دانشجوي دندان‌پزشكي، كميته‌ي پژوهش‌هاي دانشجويی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • بهاره طحانی Bahareh Tahani استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه دندان‌پزشکی جامعه‌نگر، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

چکیده

مقدمه: افسردگی، یکی از شایع‌ترین بیماری‌های جهان با شیوع بالا است و بار اجتماعی- اقتصادی بالایی بر جوامع تحمیل می‌کند. پوسیدگی دندان نیز یکی از شایع‌ترین اختلالات سلامت است که با فاکتورهای زیادی از جمله وضعیت اقتصادی- اجتماعی و مشخصات دموگرافیک خانواده در ارتباط می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین سطح افسردگی مادر و وقوع پوسیدگی در کودکان بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی- تحلیلی با نمونه‌گیری دو مرحله‌ای در یک مدرسه‌ی فوتبال و یک کلینیک دندان‌پزشکی در شهر اصفهان در تابستان سال 1396 انجام شده است. تعداد 90 کودک زیر 12 سال از لحاظ تعیین شاخص تعداد دندان‌های پوسیده، کشیده شده یا نداشته و پر شده‌ی شیری dmft (decay, missing, filling teeth) و دایمی DMFT (Decay, Missing, Filling Teeth) معاینه شدند. مادران این کودکان، به پرسش‌نامه‌ی Beck جهت تعیین سطح افسردگی پاسخ دادند. ارتباط بین وضعیت پوسیدگی مادر و شاخص‌های پوسیدگی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مقایسه‌ی میانگین شاخص‌های dmft و DMFT بین گروه‌های مادران با سطح افسردگی مختلف، توسط آزمون آنالیز واریانس و پست هاک Tukey مقایسه شد (α = 0/05).

يافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره‌ی افسردگی مادران کل حجم نمونه، برابر با 2/41 ± 7/38 بود و میانگین و انحراف معیار dmft و DMFT به ترتیب  2/13 ± 2/89 و 1/03 ± 0/69 می‌باشد. با افزایش نمره و سطح افسردگی بیماران، dmft فرزاندان، به طور معنی‌داری افزایش می‌یابد. تنها مورد معنی‌دار در مقایسه‌ی dmft فرزاندان مادرانی بود که نمره‌ی 17-30 نسبت به گروه 0-10 داشتند، به نحوی که مادران با سطح افسردگی بالاتر، فرزندانی با dmft بیشتر داشتند.

نتیجه‌گیری: بین سطح افسردگی مادران و dmft و DMFT کودکان، رابطه‌ی معنی‌دار وجود داشت که این رابطه در مورد دندان‌های شیری قابل توجه‌تر می‌باشد. به علاوه مادران با سطح افسردگی بالاتر که نیاز به مشاوره و درمان روان‌شناختی در آنها حس می‌شود، کودکانی با dmft بالاتر داشتند.

کلید واژه‌ها: پوسیدگی دندانی، افسردگی، مراقبت‌های بهداشتی، شاخص DMFT.

مراجع

1. Nelson S, Lee W, Albert JM, Singer LT. Early maternal psychosocial factors are predictors for adolescent caries. J Dent Res 2012; 91(9): 859-64.
2. Costa FDS, Azevedo MS, Ardenghi TM, Pinheiro RT, Demarco FF, Goettems ML. Do maternal depression and anxiety influence children's oral health-related quality of life? Community Dent Oral Epidemiol 2017; 4 5(5): 398-406.
3. da Silva AN, Mendonça MH, Vettore MV. The association between low‐socioeconomic status mother’s Sense of Coherence and their child’s utilization of dental care. Community Dent Oral Epidemiol 2011; 39(2): 115-26.
4. Anil S, Anand PS. Early childhood caries: prevalence, risk factors, and prevention. Front Pediatr 2017; 5: 157.
5. Hooley M, Skouteris H, Boganin C, Satur J, Kilpatrick N. Parental influence and the development of dental caries in children aged 0-6 years: a systematic review of the literature. J Dent 2012; 40(11): 873-85.
6. Avila WM, Pordeus IA, Paiva SM, Martins CC. Breast and bottle feeding as risk factors for dental caries: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2015; 10(11): e0142922.
7. Seow WK, Clifford H, Battistutta D, Morawska A, Holcombe T. Case-control study of early childhood caries in Australia. Caries Res 2009; 43(1): 25-35.
8. Fernández MR, Goettems ML, Ardenghi TM, Demarco FF, Correa MB. The role of school social environment on dental caries experience in 8-to 12-year-old Brazilian children: a multilevel analysis. Caries Res 2015; 49(5): 548-56.
9. Al-Jewair TS, Leake JL. The prevalence and risks of early childhood caries (ECC) in Toronto, Canada. J Contemp Dent Pract 2010; 11(5): 1-9.
10. Maneze D, Salamonson Y, Poudel C, DiGiacomo M, Everett B, Davidson PM. Health-seeking behaviors of Filipino migrants in Australia: The influence of persisting acculturative stress and depression. J Immigrant Minor Health 2016; 18(4): 779-86.
11. Anttila S, Knuuttila M, Ylöstalo P, Joukamaa M. Symptoms of depression and anxiety in relation to dental health behavior and self‐perceived dental treatment need. Eur J Oral Sci 2006; 114(2): 109-14.
12. dos Santos Pinto G, de Ávila Quevedo L, Correa MB, Azevedo MS, Goettems ML, Pinheiro RT, et al. Maternal depression increases childhood dental caries: a cohort study in Brazil. Caries Res 2017; 51(1): 17-25.
13. Anagnostopoulos F, Buchanan H, Frousiounioti S, Niakas D, Potamianos G. Self-efficacy and oral hygiene beliefs about toothbrushing in dental patients: a model-guided study. Behavior Med 2011; 37(4): 132-9.
14. de Paula JS, Leite ICG, de Almeida AB, Ambrosano GMB, Mialhe FL. The impact of socioenvironmental characteristics on domains of oral health-related quality of life in Brazilian schoolchildren. BMC Oral Health 2013; 13: 10.
15. Okada M, Kawamura M, Kaihara Y, Matsuzaki Y, Kuwahara S, Ishidori H, et al. Influence of parents' oral health behaviour on oral health status of their school children: an exploratory study employing a causal modelling technique. Int J Paediatr Dent 2002; 12(2): 101-8.
16. Srilatha A, Doshi D, Reddy MP, Kulkarni S, Reddy BS. Self-reported behavioral and emotional difficulties in relation to dentition status among school going children of Dilsukhnagar, Hyderabad, India. J Indian Soc Pedodont Prevent Dent 2016; 34(2): 128-33.
17. D'Alessandro G, Cremonesi I, Alkhamis N, Piana G. Correlation between oral health in disabled children and depressive symptoms in their mothers. Eur J Paediatr Dent 2014; 15(3): 303-8.
18. LaValle PS, Glaros A, Bohaty B, McCunniff M. The effect of parental stress on the oral health of children. J Clin Psychol Med Set 2000; 7(4): 197-201.
19. Menon I, Nagarajappa R, Ramesh G, Tak M. Parental stress as a predictor of early childhood caries among preschool children in India. Int J Paediatr Dent 2013; 23(3): 160-5.
چاپ شده
2018-03-18
استناد به مقاله
1.
Mehdi Jafarzadehمج, Mehrnaz Zakizadehمز, Elham Sadat Binandehاب, Leila Jaziلج, Bahareh Tahaniبط. بررسی رابطه‌ی سطح افسردگی مادران با شاخص DMF کودکان در شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18مارس2018 [ارجاع شده 26فوریه2024];:199-06. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1393

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد