بررسی محتوای آموزشی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص دندان‌پزشکی سالمندان

  • بهاره طحانی Bahareh Tahani استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • عباسعلی خادمی Abbas Ali Khademi استاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فرینازسادات طاهرپور Farinaz Sadat Taherpour کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت آموزش تئوری و بالینی سالمندی در دندان‌پزشکی، این مطالعه با هدف بررسی محتوای آموزشی موجود در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از نظر کفایت آموزش دندان‌پزشکی سالمندی انجام شد.

 مواد و روش‌ها: ددر این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، که در سال 1396 انجام شد، تمامی بخش‌های دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به جز بخش اطفال انتخاب شدند. چک‌‌لیست طرح، در چهار بخش فراوانی و محتوای مباحث، تدریس بالینی و پیشنهادات، تهیه و در اختیار مدیران گروه‌های آموزشی قرار گرفت. همچنین شناسنامه‌ی دروس ارائه شده در بخش‌های مختلف، جهت استخراج سرفصل‌های مرتبط با سالمندی بررسی گردید. داده‌ها پس از جمع‌آوری توسط آمار توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفت.

يافته‌ها: تنها در دو گروه آموزشی جامعه‌نگر و ترمیمی، دندان‌پزشکی سالمندان به صورت واحد درسی مجزا ارائه می‌شود. گروه‌های جامعه‌نگر، ترمیمی و پریودنتولوژی، سرفصل‌های خاص در خصوص دندان‌پزشکی سالمندان ارائه می‌دهند ولی در سایر گروه‌ها به جز ارتودنتیکس، مباحث مربوط به دندان‌پزشکی سالمندان به صورت ادغام‌یافته در سایر مباحث تدریس می‌شود. با توجه به اطلاعات به دست آمده، بیشترین درصد پوشش مطالب سالمندی مربوط به دو گروه آموزشی آسیب‌شناسی و جراحی می‌باشد و در گروه آموزشی ارتودنتیکس تقریباً هیچ‌گونه آموزشی در این زمینه به دانشجویان ارائه نمی‌شود.

نتیجه‌گیری: ببا توجه به نتایج، به نظر می‌رسد سهم دندان‌پزشکی سالمندی در مباحث و سرفصل‌های موجود در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان، ناکافی است و آموزش دندان‌پزشکی سالمندی باید هم به صورت تئوری و هم به صورت بالینی در گروه‌های آموزشی افزایش یابد.

کلید واژه‌ها: دندان‌پزشکی سالمندی، آموزش، دانشکده‌های دندان‌پزشکی، برنامه‌ی درسی.

مراجع

1. Yeh CK, Katz MS, Saunders MJ. Geriatric dentistry: integral component to geriatric patient care. Taiwan Geriatrics & Gerontology 2008; 3(3): 183-92.
2. Kaufman LB, Henshaw MM, Brown BP, Calabrese JM. Oral health and interprofessional collaborative practice: examples of the team approach to geriatric care. Dent Clin North Am 2016; 60(4): 879-90.
3. Darvishpoor Kakhki A, Abed Saeedi J, Delavar A, Saeed-O-Zakerin M. Instrument development to measure Elderly Health-Related Quality of Life (EHRQoL). Hakim Research Journal 2012; 15(1): 30- 7. [In Persian].
4. Hatami B, Ahmady AE, Khoshnevisan MH, Lando HA. Senior dental student’s attitudes toward older adults and knowledge of geriatric dental care in the Islamic Republic of Iran. Eastern Mediterranean Health Journal 2014; 19(Suppl 3): S172-77.
5. Hatami B, Ebn Ahmady A, Khoshnevisan MH, Lando HA. Dental students perceived barriers in geriatric dental care active involvement. Oral Health Dent Manag 2014; 13(3): 675-9.
6. Ship JA. The influence of aging on oral health and consequences for taste and smell. Physiol Behav 1999; 66(2): 209-15.
7. Murray PE, Stanley HR, Matthews JB, Sloan AJ, Smith AJ. Age-related odontometric changes of human teeth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2002; 93(4): 474-82.
8. van der Velden U. Effect of age on the periodontium. Journal of Clinical Periodontology 1984; 11(5): 281-94.
9. Ettinger RL. The development of geriatric dental education programs in Canada: an update. J Can Dent Assoc 2010; 76: a1.
10. Mohammad AR, Preshaw PM, Ettinger RL. Current status of predoctoral geriatric education in U.S. Dental Schools. Journal of Dental Education 2003; 67(5): 509-14.
11. Slack-Smith LM, Hearn L, Wilson DF, Wright F. Geriatric dentistry, teaching and future directions. Aust Dent J 2015; 60(1 Suppl): 125-30.
12. Galindo L, Perez D, Eaton K, Ogunbodede EO. Undergraduate Geriatric Dentistry Programs in Spain. Current Research in Dentistry 2014; 6(1): 1-6.
13. Nitschke I, Muller F, Ilgner A, Reiber T. Undergraduate teaching in gerodontology in Austria, Switzerland and Germany. Gerodontology 2004; 21(3): 123-9.
14. Kossioni A, McKenna G, Müller F, Schimmel M, Vanobbergen J. Higher education in gerodontology in European Universities. BMC Oral Health 2017; 17(1): 71.
15. Holbrook WP, Brodin P, Balciuniene I, Brukiene V, Bucur MV, Corbet E, et al. Balancing the role of the dental school in teaching, research, and patient care, including care for underserved areas. Eur J Dent Educ 2008; 12: 161-6.
16. Shah N. Teaching, learning, and assessment in geriatric dentistry: researching models of practice. J Dent Educ 2010; 74(1): 20-8.
17. Levy N, Goldblatt RS, Reisine S. Geriatrics education in U.S. dental schools: where do we stand, and what improvements should be made? J Dent Educ 2013; 77(10): 1270-85.
18. Fabiano JA, Waldrop DP, Nochajski TH, Davis EL, Goldberg LJ. Understanding dental students’ knowledge and perceptions of older people: toward a new model of geriatric dental education. J Dent Educ 2005; 69(4): 419-33.
19. Saunders RH, Yellowitz JA, Dolan TA, Smith BJ. Trends in predoctoral education in geriatric dentistry. J Dent Educ 1998; 62(4): 314-8.
20. Kossioni A, Vanobbergen J, Newton J, Müller F, Heath R. European college of gerodontology: undergraduate curriculum guidelines in gerodontology. Gerodontology 2009; 26(3): 165-71.
چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Bahareh Tahaniبط, Abbas Ali Khademiعخ, Farinaz Sadat Taherpourفط. بررسی محتوای آموزشی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص دندان‌پزشکی سالمندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 22اکتبر2021];:233-4. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1403

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد