تحلیل سيستم نيروی سه بعدی در فنرهاي رتركشن پیش فعال شده از جنس استيل و بتا تيتانيوم به روش المان محدود

  • Sh Alavi
  • A Shirvani Resident of Orthodontics, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • شیوا علوی دستیار تخصصی ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، بخش ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • امین شیروانی دانشیار، دانشکده دندان‌پزشکی، بخش ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسي اثرات مستقل و متقابل خم‌هاي پیش فعال سازی نوع اول و دوم بر سيستم سه بعدي نيرو در فنرهاي رتركشن كانين از جنس استيل و بتا تيتانيوم بود.

مواد و روش‌‌ها: در يك پژوهش تحليل المان محدود، سه طرح فنر رتركشن شامل فنر عمودي، فنر عمودي هليكس‌‌دار و فنر T مورد بررسی قرار گرفت. تمامي حالات تركيبي از خم ‌نوع اول (0، ‌20، 40 و 60 درجه)، خم نوع دوم (0، 20 و40 درجه) و آلياژ سيم (استیل/ بتا تیتانیوم) براي هر يك از فنرهاي مذكور بررسي گرديد. تمامي اپلاينس‌هاي مورد بررسی با فواصل 05/0 ميلي‌متري تا حد الاستيك فعال شدند و نسبت‌هاي گشتاور به نيرو (در پلن اكلوزال و ساژيتال) و نسبت نيرو/ تغيير شکل آنها با كاربرد نرم‌افزارهاي ABAQUS (نسخه 6.8) و CATIA (نسخه 5.13) محاسبه گرديد.

یافته‌‌ها: بر اساس يافته‌هاي پژوهش، خم نوع دوم تا حدي باعث كاهش نسبت گشتاور/ نيرو در پلن اكلوزال مي‌گردد ولي خم نوع اول اثري بر نسبت گشتاور به نيروي فنر در پلن ساژيتال ندارد. افزودن هليكس به فنر عمودي باعث كاهش نسبت نيرو/ تغيير شکل فنر می‌شود ولي اثر كمي بر نسبت‌هاي گشتاور به نيروی فنر دارد.

نتیجه‌‌گیری: پيش فعال سازي‌هاي نوع اول و دوم در فنرهاي رتركشن باعث ايجاد اثرات مطلوب شده، تداخل نامطلوبي با يكديگر ندارند. افزودن هليكس ممکن است باعث بهبود برخی از خصوصیات مکانیکی فنرهای رترکشن گردد.

كليد واژه‌ها: طرح اپلاينس ارتودونسي، سيم‌هاي ارتودونسي، تحليل المان محدود، ‌استيل ضد زنگ، بتا تيتانيوم، حركت دنداني

چاپ شده
2009-08-21
استناد به مقاله
1.
Alavi S, Shirvani A, علویش, شیروانیا. تحلیل سيستم نيروی سه بعدی در فنرهاي رتركشن پیش فعال شده از جنس استيل و بتا تيتانيوم به روش المان محدود. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21آگوست2009 [ارجاع شده 25فوریه2024];5(1):13-. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/147

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد