بررسي اثر دهان‌شويه آنتي‌سپتيك ايرشا بر روي استرپتوكوك‌هاي پاتوژن و ميكروفلور طبيعي دهان

  • A Azizi
  • B Fatholahzadeh
  • P Maleknejad
  • A Sahmspour
  • آرش عزيزي متخصص بيماري‌هاي دهان و دانشیار دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
  • بهرام فتح اله زاده متخصص ميكروب شناسي و دانشيار دانشگاه تهران
  • پرويز مالك نژاد متخصص ميكروب شناسي و دانشيار دانشگاه تهران
  • انوشيروان شمس پور دندانپزشك

چکیده

مقدمه: دو بيماري عمده دهان، ‌پوسيدگي دنداني و بيماري‌هاي لثه مي‌باشند كه در اثر تجمع ميكروارگانيسم‌ها و تشكيل پلاك ميكروبي ايجاد مي‌شوند. دهان‌شويه‌ها در كاهش پلاك دنداني و ژنژيويت نقش مهمي دارند. از آن جا كه دهان‌شويه ايرشا به صورت متداول و معمول مورد استفاده قرار مي‌گيرد، هدف از انجام اين پژوهش، بررسي اثر دهان‌شويه آنتي‌سپتيك ايرشا بر روي استرپتوكوك‌هاي پاتوژن و ميكروفلورهاي طبيعي دهان بود.

مواد و روش‌‌ها: در این تحقيق تجربي، 28 داوطلب با معيارهاي ورودي به مدت 2 هفته،‌ دوبار در روز، هر بار 15 سی‌سی و به مدت 30 ثانيه از دهان‌شويه آنتي‌سپتيك ايرشا در دهان استفاده كردند. قبل و بعد از مصرف دهان‌شويه از داوطلبان خواسته شد دهان خود را با سرم فيزيولوژي شستشو داده، پس از شستشو محتويات آن را خارج نمايند؛ سپس 1 سی‌سی بزاق بيماران بدون هيچ تحريكي در يك لوله استريل جمع‌آوري و بلافاصله جهت آزمايشات به آزمايشگاه ميكروب شناسي ارسال شد. اين عمل بعد از 2 هفته استفاده از دهان‌شويه نيز تكرار شد و تعداد كلني‌هاي استرپتوكوك‌هاي پاتوژن و ميكروفلور طبيعي دهان قبل و بعد از استفاده از دهان‌شويه شمارش و ثبت گرديد. تغييرات بوي دهان و رنگ دندان‌ها نيز بعد از مصرف دهان‌شويه ثبت شد. داده‌های تحقیق با استفاده از آزمون‌های t و 2χ آنالیز شد.

یافته‌‌ها: دهان‌شويه ايرشا تعداد كلني‌هاي استرپتوكوك‌هاي پاتوژن دهان را بعد از مصرف به طور معني‌داري كاهش داد. همچنين باعث از بين رفتن سه ميكروفلور طبيعي دهان شد ولي بر ساير ميكروفلورهاي طبيعي دهان اثري نداشت. تغيير رنگ دندان‌ها و تغيير بوي دهان بعد از مصرف اين دهان‌شويه در افراد مورد مطالعه ديده نشد.

نتیجه‌‌گیری: اين مطالعه نشان داد كه دهان‌شويه آنتي سپتيك ايرشا، استرپتوكوك‌هاي پاتوژن دهان را از بين مي‌برد و مي‌تواند به عنوان وسيله كمكي در كنار روش‌هاي مكانيكي كنترل پلاك دنداني استفاده شود.

كليد واژه‌ها: ايرشا، استرپتوكوك، ميكروفلور،‌ بوي دهان، ‌رنگ دندان

چاپ شده
2009-08-21
استناد به مقاله
1.
Azizi A, Fatholahzadeh B, Maleknejad P, Sahmspour A, عزيزيآ, فتح اله زادهب, مالك نژادپ, شمس پورا. بررسي اثر دهان‌شويه آنتي‌سپتيك ايرشا بر روي استرپتوكوك‌هاي پاتوژن و ميكروفلور طبيعي دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21آگوست2009 [ارجاع شده 25فوریه2024];5(1):24-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/148

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد