بررسی شیوع رویش لینگوالی دندان‌های ثنایای دایمی فک پایین و ارتباط آن با نوع قوس دندانی در کودکان شهر کرمان

  • R Shojaeipour
  • Sh Arya
  • رضیه شجاعی پور استادیار، گروه اطفال، دانشکده دندان‌پزشکی و مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • شاهپور آریا دندان‌پزشک

چکیده

مقدمه: رویش دندان‌های ثنایای دایمی فک پایین در سمت لینگوال دندان‌های ثنایای شیری باقی‌مانده، اغلب موجب نگرانی والدین می‌شود. با توجه به نبودن آماری در مورد شیوع رویش لینگوالی ثنایای دایمی فک پایین، این پژوهش با هدف بررسی شیوع رویش لینگوالی دندان‌های ثنایای دایمی فک پایین و ارتباط آن با نوع قوس دندانی (وجود یا عدم وجود فضا بین دندان‌های ثنایای شیری) در پاییز 1386 انجام گرفت.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش توصیفی مقطعی، 4278 دانش‌آموز (نیمی دختر و نیمی پسر) از 50 مدرسه در شهر کرمان به طور تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات آنها شامل سن، جنس، وضعیت رویش لینگوالی ثنایای دایمی فک پایین و نوع قوس دندانی توسط یک دانشجو ثبت گردید. صورت گرفت. تجزیه و تحلیل‌های آماری جهت متغیرهای کمی و کیفی به ترتیب توسط آزمون های t و 2χ با استفاده از نرم‌افزار SPSS9.0 انجام شد.

یافته‌‌ها: شیوع رویش لینگوالی دندان‌های ثنایای دایمی فک پایین 2/2 درصد به دست آمد. رویش لینگوالی دندان‌های ثنایای دایمی فک پایین در دختران به طور معنی‌داری بیش از پسران بود (05/0 p value <). در مواردی که فضا بین ثنایای شیری فک پایین وجود داشت، رویش لینگوالی ثنایای دایمی به طور معنی‌داری بیش از مواردی بود که بین ثنایای شیری فضا وجود نداشت (05/0 p value <).

نتیجه‌‌گیری: رويش لينگوالي دندان‌هاي ثناياي دايمي فك پايين يك مشكل رايج بالینی در ابتداي دوره دنداني مختلط است. كشيدن دندان‌هاي ثناياي شيري فك پايين ممکن است باعث جابه‌جايي قوس فك به سمت لينگوال شود و كودك در آينده نياز به درمان‌هاي جامع ارتودنسي داشته باشد. بنابراين در رويش لينگوالي ثناياي دايمي فك پايين كنترل دوره‌اي و منتظر ماندن نسبت به كشيدن زود هنگام ثناياي شيري را مي‌توان مد نظر قرار داد.

كليد واژه‌ها: رویش لینگوالی، ثنایای دایمی فک پایین، قوس دندانی

چاپ شده
2009-08-21
استناد به مقاله
1.
Shojaeipour R, Arya S, شجاعی پورر, آریاش. بررسی شیوع رویش لینگوالی دندان‌های ثنایای دایمی فک پایین و ارتباط آن با نوع قوس دندانی در کودکان شهر کرمان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21آگوست2009 [ارجاع شده 25فوریه2024];5(1):44-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/149

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد