بررسي ميزان آگاهي دندان‌پزشكان عمومي و متخصص شهرستان اصفهان نسبت به قوانين و مقررات مرتبط با حرفه دندان‌پزشكي

  • R Birang
  • F Gheshlaghi
  • K Yazdani
  • B Khosravi
  • رضا بيرنگ متخصص پريودنتولوژي، دانشیار، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  • فرزاد قشلاقي متخصص پزشكي قانوني و مسمومیت‌ها، دانشیار، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  • كامران يزداني دندان‌پزشك
  • بهروز خسروي دندان‌پزشك

چکیده

 

مقدمه: آگاهی دندان‌پزشکان از قوانین و مقررات حرفه‌ای و شغلیشان یک امر ضروری است. با این وجود به نظر می‌رسد آنها در طی گذراندن دوره‌های دندان‌پزشکی در این مورد به خوبی آموزش ندیده باشند. هدف این پژوهش بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان شهر اصفهان نسبت به قوانین و مقررات مرتبط با حرفه دندان‌پزشکی بود.

مواد و روش‌‌ها: شيوه پژوهش، توصيفي- تحليلي و نمونه‌های مورد پژوهش 144 نفر از دندان‌پزشكان عمومي و متخصص شهرستان اصفهان بودند که به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند. پس از تهيه پرسشنامه در نه حیطه مختلف، ابتدا پرسشنامه‌ها در بین نمونه‌ها توزيع گردید. سپس داده‌هاي به دست آمده با استفاده از روش‌هاي آماري توصيفي و آزمون‌هاي t-test و ANOVA تحليل شد. 05/0 p value < معنی‌دار تلقی گردید.

یافته‌‌ها: ميانگين نمره به دست آمده از پرسشنامه 86/3 ± 41/12 از 30 نمره بود كه بیانگر ميزان آگاهي کم دندان‌پزشكان از قوانين و مقررات حرفه دندان‌پزشكي است. همچنين ميانگين نمره به دست آمده با جنس، مدرك تحصيلي و سابقه كار ارتباط معنی‌دار نشـان نـداد (05/0 p value >). در حالي كه ميانگين حاصل با سن و دانشگاه محل تحصيل ارتباط معنی‌داري را نشان داد (05/0 > p value).

نتیجه‌‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که میزان آگاهی دندان‌پزشکان شهر اصفهان در مورد مقررات و قوانین حرفه دندان‌پزشکی کم می‌باشد. این امر ضرورت آموزش مناسب و فراتر از گذشته در این مورد را در طول دوران تحصیل و یا پس از آن ایجاب می‌نماید.

كليد واژه‌ها: قوانين و مقررات حرفه دندان‌پزشکی، دندان‌پزشکان، آگاهي

چاپ شده
2009-09-14
استناد به مقاله
1.
Birang R, Gheshlaghi F, Yazdani K, Khosravi B, بيرنگر, قشلاقيف, يزدانيك, خسرويب. بررسي ميزان آگاهي دندان‌پزشكان عمومي و متخصص شهرستان اصفهان نسبت به قوانين و مقررات مرتبط با حرفه دندان‌پزشكي. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14سپتامبر2009 [ارجاع شده 25فوریه2024];5(1):30-4. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/153

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد