مقایسه رادیوگرافی پانورامیک و لترال سفالومتری در اندازه گیری زاویه گونیال در بیماران با مال اکلوژن کلاس II

  • j Chalipa
  • V Rezayani
  • A Khorshidian
  • Mh Hosseini
  • MS Ahmad Akhoundi
  • جواد چلیپا استادیار، گروه آموزشي ارتودنسی، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
  • ویدا رضایانی دندان‌پزشک
  • اعظم خورشیدیان دندان‌پزشک، کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
  • محمدهاشم حسینی استادیار، گروه آموزشي ارتودنسی، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
  • محمدصادق احمد آخوندی دانشیار، گروه آموزشي ارتودنسی، دانشكده دندان‌پزشكي و مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران

چکیده

مقدمه: برای تشخیص و ارایه درمان ارتودنسی، بررسی شاخص‌های رادیوگرافیک بیماران الزامی می‌باشد و بدین منظور در اغلب موارد از رادیوگرافی لترال سفالومتری استفاده می‌شود. با توجه به همپوشانی تصاویر سمت راست و چپ بر روی این رادیوگرافی‌ها، انجام اندازه گیری‌های قابل اعتماد مشکل است. این مشکل در رادیوگرافی پانورامیک وجود ندارد. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی رادیوگرافی پانورامیک جهت اندازه‌گیری زاویه گونیال بود.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش مقطعی، رادیوگرافی استاندارد پانورامیک و لترال سفالومتری از 281 بیمار دختر و پسر با میانگین سنی 9/10 سال تهیه و زاویه گونیال در هر رادیوگرافی اندازه‌گیری شد. یافته‌ها توسط Paired t-test آنالیز گردید.

یافته‌‌ها: آزمون t برای نمونه‌های همتا انجام شد. اختلاف معنی‌داری بین زوایای اندازه گیری شده در 2 نوع رادیوگرافی وجود نداشت (05/0 < p value). همچنین اختلاف معنی‌داری بین زوایای گونیال سمت راست و چپ یک فرد یافت نشد (05/0 < p value).

نتیجه‌‌گیری: اندازه گیری‌های زاویه گونیال در سمت راست و چپ رادیوگرافی پانورامیک‌، همچنین بین پانورامیک و لترال سفالومتری نیز تفاوت معنی‌داری نشان نمی‌دهد. رادیوگرافی پانورامیک برای اندازه گیری زاویه گونیال و همچنین تعیین جهت رشدی مندیبل ابزار مفیدی می‌باشد

.كليد واژه‌ها: زاویه گونیال، رادیوگرافی پانورامیک، سفالومتری، مال اکلوژن کلاس 2

 

چاپ شده
2009-10-11
استناد به مقاله
1.
Chalipa j, Rezayani V, Khorshidian A, Hosseini M, Ahmad Akhoundi M, چلیپاج, رضایانیو, خورشیدیانا, حسینیم, احمد آخوندیم. مقایسه رادیوگرافی پانورامیک و لترال سفالومتری در اندازه گیری زاویه گونیال در بیماران با مال اکلوژن کلاس II. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 11اکتبر2009 [ارجاع شده 19می2022];5(2):75-0. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/155

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد