بررسی رابطه‌ی عرض مزیودیستالی تاج انسیزورها و مولرهای اول فک پایین با تاج کانین‌ها و پرمولرهای فک بالا و پایین جهت آنالیز فضا

  • Shabnam Yazdani شبنم یزدانی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • Nasim Esnaashari نسیم اثناعشری استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Mehdi Rafie مهدی رفیعی استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Negah Bazghaleh نگاه بازقلعه دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از ساده‌ترین روش‌های پیش‌بینی عرض مزیودیستالی دندان‌های دائمی کانین و پرمولر، استفاده از معادله‌ی تاناکا جانسون است، ولی اندازه‌ی دندان‌ها در نژادهای مختلف باهم تفاوت دارد. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه‌ی عرض مزیودیستالی انسیزورها و مولرهای اول مندیبل با عرض مزیودیستالی کانین و پرمولر‌های فک بالا و پایین و تعیین میزان اعتبار معادله‌ی تاناکا جانسون بود.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 200 جفت كست دنداني افراد 12-25 سال انتخاب شد و بیشترین عرض مزیودیستالی تاج دندان‌های کانین و پرمولرهای هر فک و انسیزورها و مولرهای اول فک مندیبل به وسیله‌ی کولیس دیجیتالی با دقت 0/01 اندازه‌گیری شد. به منظور تحلیل نتایج از آنالیزهای آماری Regression، -test t و ضریب همبستگی Pearson استفاده شد (0/05 = α).

یافته‌ها: تفاوت آماری معنی‌داری بین عرض واقعی و معادله‌ی تاناکا جانسون در گروه مورد مطالعه وجود داشت (0/001 > p value). همچنین با استفاده از آزمون Regression، یک معادله‌ی خطی جدید جهت پیش‌بینی عرض مزیودیستالی کانین و پرمولرهای دو فک، بر اساس عرض مزیودیستالی انسیزورها و مولرهای اول فک پایین به دست آمد.

نتیجه‌گیری: فرمول تاناکا جانسون، در جمعیت مورد مطالعه از لحاظ آماری قابل کاربرد نیست، زیرا اندازه‌گیری‌ها در فک بالا را کمی بیشتر و در فک پایین را کمی کمتر، برآورد کرد.

کلید واژه‌ها: ارتودنسی، دوره‌ی دندانی مختلط، اینسیزور.

مراجع

1. Nowak A, Christensen JR, Mabry TR, Townsend JA, Wells MH. Pediatric dentistry: Infancy through adolescence. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2019. p. 496-7.
2. Paredes V, Gandia JL, Cibrian R. A new, accurate and fast digital method to predict unerupted tooth size. Angle Orthod 2006; 76(1): 14-9.
3. Arash VA, Mirkazemi A. Determination of required space for canine and premolar eruption in mixed dentition using mesiodistal width of mandibular incisors. J Babol Univ Med Sci 2004; 6(4): 30-3.
4. Bishara SE, Jakobsen JR. Comparison of two nonradiographic methods of predicting permanent tooth size in the mixed dentition. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1998; 114(5): 573-6.
5. Flores-Mir C, Bernabe E, Camus C, Carhuayo MA, Major PW. Prediction of mesiodistal canine and premolar tooth width in a sample of Peruvian adolescents. Orthod Craniofac Res 2003; 6(3): 173-6.
6. Lima MF, Martinelli de LE, Rocha R, Souza Tirre-Araujo M. Prediction of lower permanent canine and premolars width by correlation methods. Angle Orthod 2005; 75(5): 805-8.
7. Tanaka MM, Johnston LE. The prediction of the size of unerupted canines and premolars in a contemporary orthodontic population. J Am Dent Assoc 1974; 88(4): 798-801.
8. Hashim HA, Al-Shalan TA. Prediction of the size of un-erupted permanent cuspids and bicuspids in a Saudi sample: a pilot study. J Contemp Dent Pract 2003; 4(4): 40-53.
9. Moyers RE. Handbook of orthodontics. 4th ed. Ann Arbor, Michigan: Year Book Medical Publishers; 1988.
10. Hixon EH, Oldfather RE. Estimation of the sizes of unerupted cuspid and bicuspid teeth. Angle Orthod 1958; 28(4): 236-40.
11. Diagne F, Diop-Ba K, Ngom PI, Mbow K. Mixed dentition analysis in a Senegalese population: elaboration of prediction tables. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003; 124(2): 178-83.
12. Hambire CU, Sujan S. Evaluation of validity of Tanaka-Johnston analysis in Mumbai school children. Contemp Clin Dent 2015; 6(3): 337-40.
13. Melgaco CA, de Sousa Araujo MT, de Oliveira Ruellas AC. Mandibular permanent first molar and incisor width as predictor of mandibular canine and premolar width. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007; 132(3): 340-5.
14. Toodeh Zaeim MH, Yasaei S, Tabatabaei Z, Rahmani-Shahriari F. Comparison of new accuracy degree and tanaka johnson formulae for prediction of mesiodistal width of unerupted permanent canines and premolars. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2013; 20(6): 770-7. [In Persian].
15. Mittar M, Dua VS, Wilson S. Reliability of permanent mandibular first molars and incisors widths as predictor for the width of permanent mandibular and maxillary canines and premolars. Contemp Clin Dent 2012; 3(Suppl 1): S8-S12.
16. Salehi P, Roeinpeikar S, Davari M, Emami Z, Zarif Najafi H. Prediction of mesiodistal width of unerrupted canines and premolars in South Iranian population by presenting new regression equations. J Dent Med 2010; 23(2): 75-85. [In Persian].
17. Kadu A, Londhe SM, Kumar P, Datana S, Singh M, Gupta N. Estimating the size of unerupted canine and premolars in a mixed Indian population. J Dent Res Rev 2014; 1(2): 62-5.
18. Cattaneo C, Butti AC, Bernini S, Biagi R, Salvato A. Comparative evaluation of the group of teeth with the best prediction value in the mixed dentition analysis. Eur J Paediatr Dent 2010; 11(1): 23-6.
19. Marchionni VM, Silva MC, de Araujo TM, Reis SR. [Assessment of effectiveness of the Tanaka-Johnston method for prediction of the mesiodistal diameter of unerupted canines and premolars]. Pesqui Odontol Bras 2001; 15(1): 35-40.
20. Proffit WR, Fields HW, Larson B, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2019.
21. Ling JY, Wong RW. Tanaka-Johnston mixed dentition analysis for southern Chinese in Hong Kong. Angle Orthod 2006; 76(4): 632-6.
22. Nourallah AW, Gesch D, Khordaji MN, Splieth C. New regression equations for predicting the size of unerupted canines and premolars in a contemporary population. Angle Orthod 2002; 72(3): 216-21.
23. al-Khadra BH. Prediction of the size of unerupted canines and premolars in a Saudi Arab population. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1993; 104(4): 369-72.
24. Lee-Chan S, Jacobson BN, Chwa KH, Jacobson RS. Mixed dentition analysis for Asian-Americans. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1998; 113(3): 293-9.
25. Brito FC, Nacif VC, Melgaco CA. Mandibular permanent first molars and incisors as predictors of mandibular permanent canine and premolar widths: applicability and consistency of the method. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2014; 145(3): 393-8.
26. Al-Bitar ZB, Al-Omari IK, Sonbol HN, Al-Ahmad HT, Hamdan AM. Mixed dentition analysis in a Jordanian population. Angle Orthod 2008; 78(4): 670-5.
27. Arslan SG, Dildes N, Kama JD, Genc C. Mixed-dentition analysis in a Turkish population. World J Orthod 2009; 10(2): 135-40.
28. Yuen KK, Tang EL, So LL. Mixed dentition analysis for Hong Kong Chinese. Angle Orthod 1998; 68(1): 21-8.
29. Jaroontham J, Godfrey K. Mixed dentition space analysis in a Thai population. Eur J Orthod 2000; 22(2): 127-34.
چاپ شده
2021-06-26
استناد به مقاله
1.
شبنم یزدانیSY, نسیم اثناعشریNE, مهدی رفیعیMR, نگاه بازقلعهNB. بررسی رابطه‌ی عرض مزیودیستالی تاج انسیزورها و مولرهای اول فک پایین با تاج کانین‌ها و پرمولرهای فک بالا و پایین جهت آنالیز فضا. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26ژوئن2021 [ارجاع شده 10آگوست2022];:149-56. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1667

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد