تأثیر استفاده از روش‌های موسیقی، عینک‌های سه‌بعدی و کنترل رفتاری بر اضطراب کودکان حین درمان‌های دندان‌پزشکی

  • Mohanna Sadat Hashemi مهنا السادات هاشمی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • Shahrzad Javadi Nezhad شهرزاد جوادی‌نژاد گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Saeedeh Talebianpour سعیده طالبیان‌پور دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اضطراب از دندان‌پزشکی در کودکان، سالیان زیادی است که به عنوان یک مشکل در کنترل بیماران بیان می‌شود. اثر این ترس می‌تواند تا نوجوانی ادامه یابد و سبب پرهیز از اعمال دندان‌پزشکی گردد. هدف از این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی استفاده از روش‌های موسیقی، عینک‌های سه‌‌بعدی و کنترل رفتاری بر روی اضطراب کودکان حین درمان‌های دندان‌پزشکی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی- مقطعی، 96 کودک 5-8 سال که برای اولین بار به بخش کودکان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد خوراسگان (اصفهان) مراجعه کرده بودند انتخاب شدند. میزان اضطراب کودکان در سه گروه موسیقی، عینک سه‌بعدی و کنترل رفتار قبل و بعد از بی‌حسی و پس از ترمیم توسط پرسش‌نامه‌ی MCDASF (Modified Child Dental Anxiety Scale) اندازه‌گیری شد. میزان درد هر گروه توسط (Visual analog scale) VAS و میزان همکاری حین کار توسط پرسشنامه‌ی Houpt ارزیابی شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه در سطح معنی‌داری 0/05 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: میانگین اضطراب کودکان در مراحل قبل از شروع به کار، بعد از بی‌حسی و بعد از ترمیم در گروه عینک سه‌بعدی (0/004 = p value)، در اثر استفاده از موسیقی (0/018 =p value ) و کنترل رفتاری (0/002 = p value ) تفاوت آماری معنی‌داری داشت.کمترین میزان اضطراب در گروه عینک سه‌بعدی و بیشترین میزان اضطراب در گروه کنترل رفتاری وجود داشت. بهترین گروه در کاهش میزان درد بعد از بی‌حسی و همکاری گروه عینک سه‌بعدی بود.

نتیجه‌گیری: استفاده از روش عینک سه‌بعدی به منظور کاهش میزان ترس و اضطراب می‌تواند روش مفیدتری نسبت به روش موسیقی و کنترل رفتاری باشد و همچنین میزان همکاری در زمان اعمال دندان‌پزشکی بر روی کودکان در روش عینک سه‌بعدی بهتر از روش‌های دیگر می‌باشد.

کلید واژه‌ها: اضطراب دندان‌پزشکی، موسیقی‌درمانی، کنترل رفتاری

مراجع

1- Aitken JC, Wilson S, Coury D, Moursi AM. The effect of music distraction on pain, anxiety and behavior in pediatric dental patients. Pediatr Dent 2002; 24(2): 114-8.
2- Farokhgisour E, Hashemipour M, jdari H. The influence of music on pain sensation and fear in children during dental treatments. Shiraz Univ Dent J 2008; 9(1): 93-100.
3- Navit S, Johri N, Khan SA, Singh RK, Chadha D, Navit P, et al. Effectiveness and comparison of various audio distraction aids in management of anxious dental paediatric patients. J Clin Diagn Res 2015; 9(12): ZC05-ZC09.
4- Armfield JM, Heaton LJ. Management of fear and anxiety in the dental clinic: A review. Aust Dent J 2013; 58(4): 390-407.
5- Peretz B, Gluck GM. Assessing an active distracting technique for local anesthetic injection in pediatric dental patients: repeated deep breathing and blowing out air. J Clin Pediatr Dent 1999; 24(1): 5-8.
6- Patel A, Schieble T, Davidson M, Tran MC, Schoenberg C, Delphin E, et al. Distraction with a hand-held video game reduces pediatric preoperative anxiety. Paediatr Anaesth 2006; 16(10): 1019-27.
7- Weydert JA, Shapiro DE, Acra SA, Monheim CJ, Chambers AS, Ball TM. Evaluation of guided imagery as treatment for recurrent abdominal pain in children: a randomized controlled trial. BMC Pediatr 2006; 6: 29.
8- Marwah N, Prabhakar AR, Raju OS. Music distraction--its efficacy in management of anxious pediatric dental patients. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2005; 23(4): 168-70.
9- Hoge MA, Howard MR, Wallace DP, Allen KD. Use of video eyewear to manage distress in children during restorative dental treatment. Pediatr Dent 2012; 34(5): 378-82.
10- Ram D, Shapira J, Holan G, Magora F, Cohen S, Davidovich E. Audiovisual video eyeglass distraction during dental treatment in children. Quintessence Int 2010; 41(8): 673-9.
11- Barreiros D, de Oliveira DSB, de Queiroz AM, da Silva RAB, de Paula-Silva FWG, Kuchler EC. Audiovisual distraction methods for anxiety in children during dental treatment: A systematic review and meta-analysis. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2018; 36(1): 2-8.
12- Atzori B, Lauro GR, Giugni A, Calabro M, Alhalabi W, Hoffman HG. Virtual reality analgesia for pediatric dental patients. Front Psychol 2018; 9: 2265.
13- Panda A. Effect of virtual reality distraction on pain perception during dental treatment in children. Int J oral care res 2017; 5(4): 278-81.
14- Skaret E, Raadal M, Berg E, Kvale G. Dental anxiety and dental avoidance among 12 to 18 year olds in Norway. Eur J Oral Sci 1999; 107(6): 422-8.
15- Javadinejad S, Farajzadegan Z, Madahain M. Iranian version of a face version of the Modified Child Dental Anxiety Scale: Transcultural adaptation and reliability analysis. J Res Med Sci 2011; 16(7): 872-7.
16- Pisalchaiyong T, Trairatvorakul C, Jirakijja J, Yuktarnonda W. Comparison of the effectiveness of oral diazepam and midazolam for the sedation of autistic patients during dental treatment. Pediatr Dent 2005; 27(3): 198-206.
17- Sharifi M, Karimaghaee A, Iranmanesh F, Sheikhfathalahi M. Comparison of the anesthetic efficacy of articaine infiltration versus lidocaine inferior alveolar nerve block in pulp therapy of lower primary molars. J Mashhad Dent Sch 2017; 41(4): 305-16.
18- Khandelwal D, Kalra N, Tyagi R, Khatri A, Gupta K. Control of anxiety in pediatric patients using "Tell Show Do" method and audiovisual distraction. J Contemp Dent Pract 2018; 19(9): 1058-64.
19- Fakhruddin KS, Hisham EB, Gorduysus MO. Effectiveness of audiovisual distraction eyewear and computerized delivery of anesthesia during pulp therapy of primary molars in phobic child patients. Eur J Dent 2015; 9(4): 470-5.
20- Florella M, Cohen SE, Ram RD. Audiovisual iatrosedation with video eyeglasses distraction method in pediatric dentistry: Case history. J Int Dent Med Res 2010; 3(3): 133-6.
21- El-Sharkawi HF, El-Housseiny AA, Aly AM. Effectiveness of new distraction technique on pain associated with injection of local anesthesia for children. Pediatr Dent 2012; 34(2): e35-e38.
22- Nuvvula S, Alahari S, Kamatham R, Challa RR. Effect of audiovisual distraction with 3D video glasses on dental anxiety of children experiencing administration of local analgesia: A randomised clinical trial. Eur Arch Paediatr Dent 2015; 16(1): 43-50.
23- Paul D, Peedikayil FC, Soni K, Dhanesh N. Comparison of brief relaxation and music distraction in the treatment of dental anxiety - a randomized controlled clinical trial. J Res Dent 2018; 6(5): 109-17.
24- Kaur R, Jindal R, Dua R, Mahajan S, Sethi K, Garg S. Comparative evaluation of the effectiveness of audio and audiovisual distraction aids in the management of anxious pediatric dental patients. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2015; 33(3): 192-203.
25- Shetty V, Suresh LR, Hegde AM. Effect of virtual reality distraction on pain and anxiety during dental treatment in 5 to 8 year old children. J Clin Pediatr Dent 2019; 43(2): 97-102.
26- Jafarzadeh M, Eshghi A, Attarzadeh H. Effect of audiovisual distraction on child anxiety during dental treatment. J Isfahan Dent Sch 2011; 6(6): 726-32.
چاپ شده
2021-03-14
استناد به مقاله
1.
مهنا السادات هاشمیMSH, شهرزاد جوادی‌نژادSJN, سعیده طالبیان‌پورST. تأثیر استفاده از روش‌های موسیقی، عینک‌های سه‌بعدی و کنترل رفتاری بر اضطراب کودکان حین درمان‌های دندان‌پزشکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2021 [ارجاع شده 13می2021];:40-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1680

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد