اثر داروهای مایع خوراکی در کودکان بر قدرت باند برشی کامپوزیت در دندان‌های شیری

  • Sara Fotoohi Ashin سارا فتوحی عشین دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان،,دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Davoud Ghasemi Toodeshkchooie قاسمی تودشکچویی گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Mehrdad Barekatein مهرداد برکتین دانشیار، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به شیوع مصرف داروهای مایع خوراکی در کودکان و با توجه به این‌که در مطالعات متعدد مشخص شده که داروهای مایع کودکان بر ساختار مینای دندان مؤثر هستند و باندینگ کامپوزیت وابسته به ساختار مینا است، لذا هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر داروهای مایع خوراکی مورد استفاده در کودکان بر قدرت باند کامپوزیت با مینای دندان کانین شیری بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، 90 دندان کانین شیری به 9 گروه (8 گروه دارو و 1 گروه شاهد) تقسیم شدند. هر گروه 10تایی از دندان‌ها 3 بار در روز به مدت 1 دقیقه در 10 میلی‌لیتر از داروی مورد نظر غوطه‌ور شدند. بعد از 7 و 14 روز، 5 دندان از هر گروه با کامپوزیت باند شده و استحکام باند برشی آن‌ها اندازه‌گیری شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری ANOVA، Paired T- test و Pearson استفاده و سطح معنی‌داری 0/05 = α در نظر گرفته شد.

یافته ها: در همه‌ی گروه‌ها در مقایسه با گروه شاهد میانگین استحکام باند برشی در هفته‌ی اول و دوم تفاوت معنی‌داری نداشت (0/05 < p value). همچنین بین میانگین استحکام باند برشی کامپوزیت در هیچ یک از 8 گروه در هفته‌های اول و دوم اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (0/05 < p value).

نتیجه گیری: بر اساس این مطالعه، استفاده‌ی کوتاه‌مدت از داروهای مورد بررسی باعث ایجاد تغییرات معنی‌دار در استحکام باند برشی کامپوزیت به مینا نگردید.

کلیدواژه ها: دندان شیری؛ استحکام برشی؛ رزین کامپوزیت.

مراجع

1. Babu KL, Rai K, Hedge AM. Pediatric liquid medicaments–do they erode the teeth surface? An in vitro study: part I. J Clin Pediatr Dent 2008; 32(3): 189-94.
2. Tupalli AR, Satish B, Shetty BR, Battu S, Kumar JP, Nagaraju B. Evaluation of the erosive potential of various pediatric liquid medicaments: an in-vitro study. J Int Oral Health 2014; 6(1): 59-65.
3. Nunn JH, Ng SK, Sharkey I, Coulthard M. The dental implications of chronic use of acidic medicines in medically compromised children. Pharm World Sci 2001; 23(3): 118-9.
4. Subramaniam P, Nandan N. Cariogenic potential of pediatric liquid medicaments-An in vitro study. J Clin Pediatr Dent 2012; 36(4): 357-62.
5. Cury JA, Tenuta LM. Enamel remineralization: controlling the caries disease or treating early caries lesions? Braz Oral Res 2009; 23(Suppl 1): 23-30.
6. Lussi A, Schlüter N, Rakhmatullina E, Ganss C. Dental erosion–an overview with emphasis on chemical and histopathological aspects. Caries Res 2011; 45(Suppl 1): 2-12.
7. Cavalcanti AL, de Sousa RI, Clementino MA, Vieira FF, Cavalcanti CL, Xavier AF. In vitro analysis of the cariogenic and erosive potential of paediatric antitussive liquid oral medications. Tanzan J Health Res 2012; 14(2): 139-45.
8. Valinoti AC, Pierro VS, Da Silva EM, Maia LC. In vitro alterations in dental enamel exposed to acidic medicines. Int J Paediatr Dent 2011; 21(2): 141-50.
9. Xavier AF, Moura EF, Azevedo WF, Vieira FF, Abreu MH, Cavalcanti AL. Erosive and cariogenicity potential of pediatric drugs: study of physicochemical parameters. BMC Oral Health 2013; 13(1): 71.
10. Nankar M, Walimbe H, Ahmed Bijle MN, Kontham U, Kamath A, Muchandi S. Comparative evaluation of cariogenic and erosive potential of commonly prescribed pediatric liquid medicaments: an in vitro study. J Contemp Dent Pract 2014; 15(1): 20-5.
11. Soares DN, Antonio AG, Pierro VS, Iorio NL, dos Santos KR, Maia LC. In vitro effect of paediatric liquid medicines on deciduous enamel exposed to biofilm. Acta Odontol Scand 2013; 71(5): 1136-41.
12. Dean J, McDonald RE. McDonald's and Avery's dentistry for the child and adolescent. 10th ed. St. Louis: Mosby; 2016.
13. Valinoti AC, Neves BG, de Silva EM, Maia LC. Surface degradation of composite resins by acidic medicines and pH-cycling. J Appl Oral Sci 2008; 16(4): 257-65.
14. Xavier AF, de Abreu MH, Anselmo GC, Cavalcanti AL. Changes in microhardness and morphology of the adamantine structure as a function of the exposure time to different drugs. Pesqui Bras em Odontopediatria Clín Integr 2015; 15(1): 279-89.
15. Mittal S, Singh BP, Sharma AK, Mittal K, Justa A, Vaid P. Surface changes of primary tooth enamel by commonly used pediatric liquid medicaments: A scanning electron microscope study. J Pediatr Dent 2017; 5(1): 14-20.
16. Low IM, Duraman N, Mahmood U. Mapping the structure, composition and mechanical properties of human teeth. Mater Sci Eng: C 2008; 28(2): 243-7.
17. Amaechi BT, Higham SM, Edgar WM. Factors influencing the development of dental erosion in vitro: enamel type, temperature and exposure time. J Oral Rehabil 1999; 26(8): 624-30.
18. Nadin G, Goel BR, Yeung CA, Glenny AM. Pulp treatment for extensive decay in primary teeth. Cochrane Database Syst Rev 2003; (1): CD003220.
19. Burke FJT, Fleming GJP, Owen FJ, Watson DJ. Materials for restoration of primary teeth: 2. Glass ionomer derivatives and compomers. Dent update 2002; 29(1): 10-7.
20. Donly KJ, Garcia-Godoy F. The use of resin-based composite in children. Pediatr Dent 2002; 24(5): 480-8.
21. Swanson TK, Feigal RJ, Tantbirojn D, Hodges JS. Effect of adhesive systems and bevel on enamel margin integrity in primary and permanent teeth. Pediatr Dent 2008; 30(2): 134-40.
22. Abdelmegid FY. Effect of whitening toothpastes on bonding of restorative materials to enamel of primary teeth. Niger J Clin Pract 2016; 19(2): 242-7.
23. Sharafeddin F, Farshad F. The effect of aloe vera, pomegranate peel, grape seed extract, green tea, and sodium ascorbate as antioxidants on the shear bond strength of composite resin to home-bleached enamel. J Dent (Shiraz) 2015; 16(4): 296-301.
24. Rizvi A, Zafar MS, Al-Wasifi Y, Fareed W, Khurshid Z. Role of enamel deminerlization and remineralization on microtensile bond strength of resin composite. Eur J Dent 2016; 10(3): 376-80.
25. Peres KG, Oliveira CT, Peres MA, Raymundo Mdos D, Fett R. Sugar content in liquid oral medicines for children. Rev Saude Publica 2005; 39(3): 486-9.
26. Maguire A, Baqir W, Nunn JH.Are sugars-free medicines more erosive than sugars-containing medicines? An in vitro study of paediatric medicines with prolonged oral clearance used regularly and long-term by children. Int J Paediatr Dent. 2007;17(4):231-8.
27. Lussi A, Jäggi T. Erosion—diagnosis and risk factors. Clin Oral Investig 2008; 12(Suppl 1): 5-13.
28. Corrêa MCCS, Lerco MM, da Cunha MLRS, de Arruda Henry MAC. Salivary parameters and teeth erosions in patients with gastroesophageal reflux disease. Arq Gastroenterol 2012; 49(3): 214-8.
29. Wang LJ, Tang R, Bonstein T, Bush P, Nancollas GH. Enamel demineralization in primary and permanent teeth. J Dent Res 2006; 85(4): 359-63.
30. Scatena C, Galafassi D, Gomes-Silva JM, Borsatto MC, Serra MC. In vitro erosive effect of pediatric medicines on deciduous tooth enamel. Braz Dent J 2014; 25(1): 22-7.
31. Kulkarni P, Anand A, Bansal A, Jain A, Tiwari U, Agrawal S. Erosive effects of pediatric liquid medicinal syrups on primary enamel: An in vitro comparative study. Ind J Dent 2016; 7(3): 131-3.
32. Alexandria AK, Meckelburg ND, Puetter UT, Salles JT, Souza IP, Maia LC. Do pediatric medicines induce topographic changes in dental enamel? Brazilian Oral Research 2016; 30(1): 1-8.
چاپ شده
2022-12-21
استناد به مقاله
1.
سارا فتوحی عشینSFA, قاسمی تودشکچوییDGT, مهرداد برکتینMB. اثر داروهای مایع خوراکی در کودکان بر قدرت باند برشی کامپوزیت در دندان‌های شیری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21دسامبر2022 [ارجاع شده 30نوامبر2023];:338-47. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1682

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد