تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان متخصص کودکان با سلامت دهان و پوسیدگی زودهنگام

  • Bita Ghasemi بیتا قاسمی دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Romina Mazaheri رومینا مظاهری استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Niloofar FalLah نیلوفر فلاح چم آسمانی : استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Naghmeh Feizi Najafi نغمه فیضی نجفی استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: آموزش موفق به پزشکان متخصص کودکان در رابطه با سلامت دهان و پوسیدگی زودهنگام دوران کودکی می‌تواند تأثیر زیادی در بالا رفتن میزان آگاهی، نگرش و عملکرد آنان داشته باشد. هدف از این پژوهش، تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان متخصص کودکان در رابطه با سلامت دهان و پوسیدگی زودهنگام دوران کودکی در شهر اصفهان بود.

مواد وروش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، 80 پزشک متخصص کودکان به طور تصادفی انتخاب شده و پرسش‌نامه‌ای که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته بود، بین آن‌ها توزیع شد. سؤالات پرسش‌نامه در زمینه‌ی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان در رابطه با سلامت دهان و پوسیدگی زودهنگام دوران کودکی طراحی شده بود. داده‌ها با آزمون‌های آماری t ‌مستقل، Pearson و کوواریانس در سطح معنی‌داری 0/05 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: میانگین نمره‌ی آگاهی پزشکان، 58/4، میانگین نمره‌ی نگرش پزشکان، 79/2 و میانگین نمره‌ی عملکرد آن‌ها، 55/5 بود. بین نمره‌ی آگاهی پزشکان با نگرش (0/001 > p value) و عملکرد (0/001 > p value) رابطه‌ی مستقیم معنی‌داری وجود داشت و بین نمره‌‌ی نگرش و عملکرد پزشکان نیز رابطه‌ی معنی‌دار مستقیم (0/001 > p value) به دست آمد. بین آگاهی پزشکان با سن پزشک، رابطه‌ی معنی‌داری (0/12 = p value) وجود نداشت ولی بین نگرش (0/01 = p value) و عملکرد (0/001 > p value) با سن رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت. همچنین بین سابقه‌ی کار پزشکان با آگاهی (0/03 = p value)، نگرش (0/01 =p value ) و عملکرد پزشکان (0/001 > p value) رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت.

نتیجه‌گیری: میانگین نمره‌ی آگاهی و عملکرد پزشکان در حد متوسط بود. از آن‌جا که نمره‌ی آگاهی، رابطه‌ی مستقیم با نمره‌ی ‌عملکرد دارد، لذا ارتقاء سطح آگاهی پزشکان و بهبود عملکرد آنان در این زمینه مهم بوده و تدوین برنامه‌های آموزشی برای آنان یک ضرورت است.

کلید واژه‌ها: آگاهی، نگرش، سلامت دهان

مراجع

1. Dean J, Jones JE, Vinson LAW. McDonald and Avery's dentistry for the child and adolescent. 10th ed. St Louis: Elsevier; 2016. p. 178, 181-2, 185-6, 193, 218-9, 234.
2. Nowak AJ, Warren JJ. Infant oral health and oral habits. Pediatr Clin North Am 2000; 47(5): 1043-66.
3. Heller KE, Eklund SA, Pittman J, Ismail AA. Associations between dental treatment in the primary and permanent dentitions using insurance claims data. Pediatr Dent 2000; 22(6): 469-74.
4. Edelstein B, Vargas CM, Candelaria D, Vemuri M. Experience and policy implications of children presenting with dental emergencies to us pediatric dentistry training programs. Pediatr Dent 2006; 28(5): 431-7.
5. Vargas CM, Ronizo CR. Disparities in early childhood caries. BMC Oral Health 2006; 6(1): S3.
6. Alemida AG, Roseman MM, Sheff M, Huntington N, Hunghes CV. Future caries susceptibility in children with early childhood caries following treatment under general Anesthesia. Pediatr Dent 2000; 22(4): 302-6.
7. Tate AR, Ng MW, Needleman HL, Acs G. Failure rates of restorative procedures following dental rehabilitation under general Anesthesia. Pediatr Dent 2002; 24(1): 69-71.
8. Kumar P, Kumar P, Dixit A, Gupta V, Singh H, Sarqaiyan V. Cross-sectional evaluation of awareness of prevention of dental caries among general peditricians in Ghaziabad district, India. Ann Med Health Sci Res 2014; 4(3): S302-6.
9. Murthy GA, Mohandas U. The knowledge, attitude & practice in prevention of dental caries amongst pediatricians in Bangalore. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2010; 28(2): 100-3.
10. Rabiei S, Mohebbi SZ, Yazdanian R, Virtanen JI. Primary care nurses’ awareness of and willingness to perform children’s oral health care. BMC Oral Health 2014; 14: 26.
11. Viridi MS, Kaur M, Mittal SK. Pediatricians take on oral health care of children. The Internet Journal of Pediatrics and Neonatology 2010; 13(1): 1-4.
12. Prakash P, Hawrence HP, Harvey BJ, McIsaac WJ, Limeback H, Leake JL. Early childhood caries and infant oral health: pediatricians and family physicians’ knowledge, practices and training. Paeditr Child Health 2006; 11(3): 151-7.
13. Olatosi OO, Sote EO, Akinsola OJ, Oreduqba FA, Adenike AS. Preventation of dental caries: Knowledge practice and opinion of pediatricians in Lagos. West Afr J Med 2013; 32(1): 561-6.
14. Nammalwar RB, Rangeeth P. Knowledge and attitude of Pediatricians and family physitions in Chennai on pediatric dentistry: A survey. Dent Res J (Isfahan) 2012; 9(5): 561-6.
15. Soares IM, Silva AM, Moara LF, Lima MD, Netto OB, Moura MS. Conduct of Pediatricians in relation to the Oral health of children. Rev Odontol UNESP 2013; 42(4): 266-72.
16. Mazaheri R, Feizi Najafi N, Ghaffari E, Alamdarloo Y, Ghazalgoo A. Knowledge, attitudes and performance of mothers of children aged 1-3 years regarding oral health and early childhood caries in Shiraz. J Isfahan Dent Sch 2016; 12(3): 248-59. [In Persian].
17. Brickhouse TH, UnKel JH, Kancitis I, Best AM, Davis RD. Infant Oral Health Care: asurvey of general dentists, Pediatric dentist and pediatricians in Virginia. Pediatr Dent 2008; 30(2): 147-53.
چاپ شده
2021-03-13
استناد به مقاله
1.
بیتا قاسمیBG, رومینا مظاهریRM, نیلوفر فلاح چم آسمانیNF, نغمه فیضی نجفیNFN. تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان متخصص کودکان با سلامت دهان و پوسیدگی زودهنگام. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13مارس2021 [ارجاع شده 13می2021];:10-2. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1729

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد