بررسی تأثیر سفیدکننده و جرم‌گیر خانگی بر سختی و زبری سطحی بیس آکریلی پلاک‌های ارتودنسی

  • Saeed Noorollahian سعید نوراللهیان استادیار، گروه ارتودنسی، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Farinaz Shirban فریناز شیربان استادیار، گروه ارتودنسی، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Vahid Mojiri وحید مجیری دستیار تخصصی،گروه اندودونتیکس، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: استفاده‌ی روزمره از پلاک ارتودنسی در دهان، امکان تجمع میکروب‌ها را افزایش داده و بـا عملکـرد تمیز شدن خود به خود دهان تداخل دارد. هر چند تکنیک‌های مختلفی برای تمیز کردن وسایل ارتودنسی متحرک ارائه شده است، اما در مورد استفاده از روشی ایمن که خصوصیات فیزیکی دستگاه را حفظ کند، اتفاق نظر وجود ندارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از اسید هیدروکلریک 10 درصد (جهت برداشتن رسوبات کانی) و هیپوکلریت سدیم 5/25 درصد (جهت حذف مواد آلی و تغییر رنگ‌ها) بر روی سختی و زبری سطحی آکریل پلاک‌های متحرک ارتودنسی بود.

مواد و روش‌ها: ااین مطالعه‌ی مقطعی- آزمایشگاهی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و صنعتی اصفهان انجام شد. در این مطالعه با استفاده از آکریل‌های خود سخت‌شونده‌ی ارتوکریل و آکروپارس، 80 قطعه‌ی آکریلی به ابعاد 3 × 10 × 12 میلی‌متر تهیه شد. سپس هر کدام به طور تصادفی به 4 گروه 20تایی تقسیم شدند.گروه اول شامل 15 دقیقه مغروق‌سازی در هیپوکلریت سدیم و 15 دقیقه در هیدروکلریک اسید،گروه دوم شامل دو بار فرایند مشابه گروه اول، گروه سوم شامل سه بار فرایند مشابه گروه اول و گروه چهارم یا شاهد، بدون مغروق‌سازی می‌باشد. سپس زبری سطحی و سختی نمونه‌ها مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون Two-Way ANOVA و در سطح معنی‌داری 0/05 استفاده شد.

یافته‌ها: دفعات مغروق‌سازی، تأثیر معنی‌داری بر سختی (0/958 = p value) و زبری سطحی (0/657 = p value)گروه‌های مختلف نداشت. سختی سطح بین دو نوع آکریل تفاوت معنی‌داری نداشت (0/077 = p value) ولی زبری سطحی گروه‌های آکروپارس به میزان معنی‌داری بالاتر از ارتوکریل بود (0/001 > p value).

نتیجه‌گیری: 15 دقیقه مغروق‌سازی در اسید هیدروکلریک 10 درصد و متعاقب آن 15 دقیقه هیپوکلریت سدیم 5/25 درصد و 3 بار تکرار این فرایند اثر معنی‌داری بر سختی و زبری سطحی آکریل خود سخت‌شونده‌ی ارتودنسی نداشت.

کلید واژه‌ها: پلاک ارتودنسی، اسید هیدروکلریک، هیپوکلریت سدیم، سختی.

مراجع

1. Daniels AS, Seacat JD, Inglehart MR. Orthodontic treatment motivation and cooperation: a cross-sectional analysis of adolescent patients' and parents' responses. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009; 136(6): 780-7.
2. Feu D, Catharino F, Duplat CB, Capelli Junior J. Esthetic perception and economic value of orthodontic appliances by lay Brazilian adults. Dent Press J Ortho 2012; 17(5): 102-14.
3. Lessa FCR, Enoki C, Ito IY, Faria G, Matsumoto MAN, Nelson-Filho P. In-vivo evaluation of the bacterial contamination and disinfection of acrylic baseplates of removable orthodontic appliances. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007; 131(6): 705. e11-e17.
4. Faltermeier A, Rosentritt M, Mussig D. Acrylic removable appliances: comparative evaluation of different postpolymerization methods. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007; 131(3): 301 e16-22.
5. Hollis S, Eisenbeisz E, Versluis A. Color stability of denture resins after staining and exposure to cleansing agents. J Prosthet Dent 2015; 114(5): 709-14.
6. Faltermeier A, Behr M, Mussig D. In vitro colour stability of aesthetic brackets. Eur J Orthod 2007; 29(4): 354-8.
7. de Sousa Porta SR, de Lucena-Ferreira SC, da Silva WJ, del Bel Cury AA. Evaluation of sodium hypochlorite as a denture cleanser: a clinical study. Gerodontology 2015; 32(4): 260-6.
8. Nicholson RJ, Stark MM, Scott HE, Jr. Calculus and stain removal from acrylic resin dentures. J Prosthet Dent 1968; 20(4): 326-9.
9. Wang W, Hou Y, Li J, Zhu Y, Tang X, Ai H. [Effect of different denture cleaning methods on roughness in resin denture base]. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 2013; 38(10): 1065-9. [In Chinese].
10. Kumar MN, Thippeswamy HM, Raghavendra Swamy KN, Gujjari AK. Efficacy of commercial and household denture cleansers against Candida albicans adherent to acrylic denture base resin: an in vitro study. Indian J Dent Res 2012; 23(1): 39-42.
11. Moreno A, Goiato MC, dos Santos DM, Haddad MF, Pesqueira AA, Bannwart LC. Effect of different disinfectants on the microhardness and roughness of acrylic resins for ocular prosthesis. Gerodontology 2013; 30(1): 32-9.
12. Shpack N, Greenstein RB, Vardimon A. RE: response to: Efficacy of three hygienic protocols in reducing biofilm adherence to removable thermoplastic appliance. Angle Orthod 2014; 84(3): 574.
13. Harrison Z, Johnson A, Douglas CWI. An in vitro study into the effect of a limited range of denture cleaners on surface roughness and removal of Candida albicans from conventional heat‐cured acrylic resin denture base material. J Oral Rehabil 2004; 31(5): 460-7.
14. Machado AL, Breeding LC, Vergani CE, da Cruz Perez LE. Hardness and surface roughness of reline and denture base acrylic resins after repeated disinfection procedures. J Prosthet Dent 2009; 102(2): 115-22.
15. Mohammadi Z. Sodium hypochlorite in endodontics: an update review. Int Dental J 2008; 58(6): 329-41.
16. Poulis N, Prombonas A, Yannikakis S, Karampotsos T, Katsarou MS, Drakoulis N. Preliminary SEM Observations on the Surface of Elastomeric Impression Materials after Immersion or Ozone Disinfection. J Clin Diagn Res 2016; 10(12): ZC01-ZC05.
17. Budtz-Jørgensen E. Materials and methods for cleaning dentures. J Prosthet Dent 1979; 42(6): 619-23.
18. Lynch CD, McConnell RJ. The use of microabrasion to remove discolored enamel: a clinical report. J Prosthet Dent 2003; 90(5): 417-9.
19. Neppelenbroek KH, Pavarina AC, Vergani CE, Giampaolo ET. Hardness of heat-polymerized acrylic resins after disinfection and long-term water immersion. J Prosthet Dent 2005; 93(2): 171-6.
20. Jeyapalan K, Kumar JK, Azhagarasan NS. Comparative evaluation of the effect of denture cleansers on the surface topography of denture base materials: An in-vitro study. J Pharm Bioallied Sci 2015; 7(Suppl 2): S548-53.
21. Asad T, Watkinson AC, Huggett R. The effects of various disinfectant solutions on the surface hardness of an acrylic resin denture base material. Int Prosthont 1993; 6(1): 9-12.
22. Arruda CNF, Sorgini DB, de Cássia Oliveira V, Macedo AP, Lovato CHS, de Freitas Oliveira Paranhos H. Effects of denture cleansers on heat-polymerized acrylic resin: a five-year-simulated period of use. Braz Dent J 2015; 26(4): 404-8.
23. Lima EMCX, Moura JS, Del Bel Cury AA, Garcia RCMR, Cury JA. Effect of enzymatic and NaOCl treatments on acrylic roughness and on biofilm accumulation. J Oral Rehabil 2006; 33(5): 356-62.
24. Ebadian B, Khanizadeh T. Effect of disinfectant solutions on surface roughness of heat cure denture base acrylic resins. Shahid Beheshti Univ Dent J 2007; 25(4): 393-400. [In Persian].
25. Welbury RR, Carter NE. The hydrochloric acid-pumice microabrasion technique in the treatment of post-orthodontic decalcification. Br J Orthod 1993; 20(3): 181-5.
26. Kord L, Nasr-Esfahani M. Corrosion Behavior of carbon steel in HCl solution by Fe and Cr complexes with a Schiff-base ligand derived from salicylaldehyde and 2-(2-aminoethylamino) ethanol. Surface Engineering and Applied Electrochemistry 2015; 51(5): 491-500.
27. Rutala WA, Weber DJ, the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. Guideline for disinfection and sterilization in healthcare facilities, 2008. Atlanta, Georgia: Centers for Disease Control 2008.
28. Cottone JA, Molinari JA. Selection for dental practice of chemical disinfectants and sterilants for hepatitis and AIDS. Australian Dent J 1987; 32(5): 368-74.
29. Correia-Sousa J, Tabaio AM, Silva A, Pereira T, Sampaio-Maia B, Vasconcelos M. The effect of water and sodium hypochlorite disinfection on alginate impressions. Med Dent Maxilofac 2013; 54(1): 8-12.
30. Ali IL, Yunus N, Abu‐Hassan MI. Hardness, flexural strength, and flexural modulus comparisons of three differently cured denture base systems. J Prosthodont 2008; 17(7): 545-9.
چاپ شده
2021-06-26
استناد به مقاله
1.
سعید نوراللهیانSN, فریناز شیربانFS, وحید مجیریVM. بررسی تأثیر سفیدکننده و جرم‌گیر خانگی بر سختی و زبری سطحی بیس آکریلی پلاک‌های ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26ژوئن2021 [ارجاع شده 23می2022];:129-36. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1735

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد