بررسی اثر زمان زینترینگ بر خواص زیرکونیای تثبیت شده با ایتریا متراکم شده به روش متالورژی پودر برای ایمپلنت دندانی

  • Mohamad Khodaei محمد خدائی استادیار، دانشکده‌ی مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی گلپایگان، گلپایگان، ایران
  • Alireza Valanezhad علیرضا والانژاد استادیار، دانشکده‌ی بیومواد و مواد دندانی، دانشگاه ناگاساکی، ناگاساکی، ژاپن

چکیده

مقدمه: اکسید زیرکونیم و یا زیرکونیا به علت زیست‌سازگاری، سختی، چقرمگی، استحکام فشاری و ثبات شیمیایی مطلوب مورد استفاده برای ساخت ایمپلنت‌های دندانی قرار گرفته ‌است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر زمان زینترینگ بر خواص ایمپلنت دندانی ساخته شده با زیرکونیا می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی آزمایشگاهی، پودر زیرکونیا- ایتریا 3 درصد مولی در دانشکده‌ی بیومواد و مواد دندانی دانشگاه ناگاساکی ژاپن در سال 2019 (از هر حالت 5 نمونه)، پرس و در زمان‌های مختلف در دمای 1450 درجه‌ی سانتی‌گراد تفجوشی گردیدند و اثر زمان بر خواص فازی، ساختاری و مکانیکی قطعات زینترشده بررسی شد. تحلیل آماری به وسیله‌ی آنالیز واریانس یک‌طرفه در سطح معنی‌داری 0/05 انجام شد.

یافته‌ها: نتایج تحلیل فازی XRD نشان می‌دهد که تغییر زمان زینتر، تأثیر مهمی در تغییرات فازی نمونه‌ها داشته و سختی ویکرز نمونه‌ها با افزایش زمان زینتر افزایش چشمگیر از خود نشان داده که به علت انقباض و کاهش میزان تخلخل نمونه‌ها می‌باشد. اما زمان 12 ساعت، سبب تغییرات فازی در نمونه‌ها شده که مطلوب نمی‌باشد.

نتیجه‌گیری: برای ساخت قطعات زیرکونیایی با حداقل تخلخل و سختی بهینه، زمان زینتر میانه (6 ساعت) پیشنهاد می‌گردد.

کلید واژه‌ها: زیرکونیم، ایمپلنت دندانی، مکانیک

مراجع

1. Sadeghi Fadaki SA, Valefi Z, Zangane Madar K. Microstructural characterization of plasma sprayed YSZ coating, Journal of Advanced Processes in Materials Engineering 2015; 9(1): 89-99. [In Persian].
2. Monzavi A, Shabanpoor R, Alikhasi M, Omati Shabestari G. Comparison of fracture resistance and failure mode of different zirconia abutments with titanium abutment. J Dent Med 2013; 25(4): 232-9. [In Persian].
3. Nikzad S, Azari A, Niakan S, Bahrani Z. Current status of zirconia in dentistry an overview. J Dent Med 2014; 27(3): 223-32. [In Persian].
4. Kharazmipoor H, Ranjbar K. The effect of niobium oxide (Nb2O5) on the sintering behavior of composite Al2O3-ZrO2. Advanced Processes in Materials 2018; 12(1): 11-24. [In Persian].
5. Kermanshah H, Farzin Ebrahimi S. The effect of zirconia on flexural strength of IPS Empress 2 ceramic. J Dent Med 2007; 20(2): 100-7. [In Persian].
6. Omati Shabestari G, Haj Mir Agha H, Shahabi S, Bagherpor R. Fracture resistance of fiber-reinforced composite and zirconia all-ceramic systems for posterior partial dentures. J Dent Med 2009; 22(4): 179-84. [In Persian].
7. Nikzad S, Azari A, Khalil M E, Aslani P, Shahabi S. Effect of LASER irradiation on the shear bond strength of zirconia ceramic surface to dentin. J Dent Med 2011; 24(4): 208-15. [In Persian].
8. Alikhasi M, Siadat H, Monzavi A, Naseri MA, Sheikhzadeh S, Taghavi F. The effect of porcelain veneer and coloring pigments on microtensile bond strength of a zirconia ceramic. J Dent Med; 24(3): 165-71. [In Persian].
9. Alikhasi M, Khanmohammadi R, Niakan S. The effect of shading on the flexural strength of zirconia- based ceramic Rainbow. J Dent Med 2013; 26(3): 171-7. [In Persian].
10. Ahmadzade A, Jafari E, Saki A. A comparison of the shear bond strength between two zirconia cores on two porcelains proposed by the manufacturing company in two systems of VITA and IVOCLAR. J Mashhad Dent Sch 2013; 37(3): 220-9. [In Persian].
11. Kamran MHL, Hatami M, Tafti AF, Malekzadeh M. The effect of Sandblasting and Laser surface treatment on shear bond strength between zirconia and porcelain veneer. J Dent Med 2017; 30(3): 156-63. [In Persian].
12. Amini K, Khodaei M, Mahdavian P. Microstructural and mechanical properties comparative study on four different dental amalgam. J Isfahan Dent Sch; 15(2): 182-9. [In Persian].
13. Lenel FV. Powder metallurgy: principles and applications. Princeton, NJ: Metal Powder Industries Federation; 1980.
14. Kontonasaki E, Giasimakopoulos P, Rigos AE. Strength and aging resistance of monolithic zirconia: an update to current knowledge. Jpn Dent Sci Rev 2020; 56(1): 1-23.
15. Claudia Heuer, Enrico Storti, Thomas Graule, Christos G. Aneziris, Electrospinning of Y2O3- and MgO-stabilized zirconia nanofibers and characterization of the evolving phase composition and morphology during thermal treatment. Ceramics International 2020; 46(8): 12001-8.
16. Zhang F, van Meerbeeka B, Vleugels J. Importance of tetragonal phase in high-translucentpartially stabilized zirconia for dental restorations. Dental Materials 2020; 36(4): 491-500.
چاپ شده
2021-03-13
استناد به مقاله
1.
محمد خدائیMK, علیرضا والانژادAV. بررسی اثر زمان زینترینگ بر خواص زیرکونیای تثبیت شده با ایتریا متراکم شده به روش متالورژی پودر برای ایمپلنت دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13مارس2021 [ارجاع شده 13می2021];:1-. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1740

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد