مقایسه‌ی دقت رادیوگرافی پری‌اپیکال دیجیتال با بایت‌وینگ دیجیتال در ارزیابی تحلیل استخوان در دندان‌های خلفی

  • Ehsan Rafiei احسان رفيعي استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Elnaz Safari الناز صفری دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • Roshanak Ghaffari روشنک غفاری دانشیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: رادیوگرافی، در تشخیص بیماری پریودنتال کمکی ارزشمند به شمار می‌رود، لذا این پژوهش با هدف مقایسه‌ی بین دقت دو تکنیک رادیوگرافی پری‌اپیکال و بایت‌وینگ دیجیتال در ارزیابی میزان تحلیل استخوان در دندان‌های خلفی بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، بر روي 36 نمونه از سطوح اینترپروگزیمال دندان‌های خلفی، از بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن کاندید جراحی فلپ، مراجعه‌كننده به دانشكده‌ی دندان‌پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان (خوراسگان) در سال 1394 انجام شد. ابتدا، با دو روش تصویربرداری پری‌اپیکال با استفاده از تكنيك موازي و بایت‌وینگ دیجیتال از سطوح تعیین شده، عکس‌برداری انجام و توسط رادیولوژیست، فاصله‌های لازم اندازه‌گیری شد، سپس حین انجام جراحی و پیش از تصحیح کانتور استخوان، فاصله‌ی نقطه‌ی مرجع تا ستیغ استخوان آلوئول (استاندارد طلایی) به وسیله‌ی پروب ویلیامز اندازه‌گیری گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری Paired t-test آنالیز شد (0/05 = α).

یافته‌ها: از 36 نمونه‌ی مذکور، به ترتیب در رادیوگرافی بایت‌وینگ و پری‌اپیکال، 2 و 1 مورد از اندازه‌گیری‌ها برابر با معاینه‌ی بالینی و همچنین 16 (44/4 درصد) و 20 مورد (55/6 درصد) فاصله‌ها بیشتر برآورد شد. اختلاف میانگین میزان تحلیل استخوان در روش بایت‌وینگ، با روش کلینیکال 0/12 ± 0/2 میلی‌متر و تفاوت معنی‌داری بین میانگین برآورد شده وجود نداشت (0/07 = p value)، اختلاف میانگین میزان تحلیل استخوان در روش پری‌اپیکال با روش کلینیکال، 0/26 ± 0/87 میلی‌متر و تفاوت معنی‌داری بود (001/0 = p value).

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این بررسی، استفاده از روش رادیوگرافی بایت‌وینگ، جهت تعیین میزان تحلیل استخوان در دندان‌های خلفی نسبت به روش رادیوگرافی پری اپیکال، ارجحیت داشت.

‌کلید واژه‌ها: تحلیل استخوان آلوئل، رادیوگرافی، بيماري‌هاي پريودنتال

مراجع

1. Lohana M, Suragimath G, Abbayya K, Varma S, Zope S,Kale V. A study to assess and correlate osteoporosis and periodontitis in selected population of maharashtra. J Clin Diagn Res 2015; 9(6): ZC46-ZC50.
2. van der Velden U, de Vries JH. The influence of probing force on the reproducibility of pocket depth measurements. J Clin Periodontol 1980; 7(5): 414-20.
3. Lindhe J, Lang NP, Karring T. Clinical periodontology and implant dentistry. 5th ed. New Jersey, US: Wiley-Blackwell; 2008. p. 3, 222-34.
4.Newman MG, Takei H, Carranza FA. Carranza's Clinical Periodontology. 10th ed. St. Louis: WB: Saunders; 2006. p. 193-209, 394-400.
5. Shah MA, Shah MSS, Dave D. Dentascan-Is the investment worth the Hype. J Clin Diagn Res 2013: 7(12): 3039-43.
6. Lang NP. Hill RW. Radiographs in periodontitis. J Clin Periodontol 1977; 4(1): 16-28.
7. Naito T, Hosokawa R, Yokota M Three-dimensional alveolar bone morphogy analysis using computed tomography. J Periodontal 1998; 69(5): 584-9.
8. White SC, Pharoah MJ. Oral radiology: Principles and interpretation. 6th ed. Philadelphia: Mosby Co; 2014; p. 41-333.
9. Whaites E. Essentials of dental radiography and radiology. 3rd ed. London, UK: Churchill livingstone, 2002. p. 241-52.
10. Chakrapani S, Sirisha K, Srilalitha A, Srinivas M. Choice of diagnostic and therapeutic imaging in periodontics and implantology. J Indian Soc Periodontol 2013; 17(6): 711-18.
11. Javidi M, Shoja-Razavi A, Esmaili H. A comparison between conventional and digital radiography in estimating the working length of root canal. J Mashhad Dent Sch 2006; 30(1-2): 33-40. [In Persian].
12. Teeuw WJ, Coelho L, Silva A, van der Palen CJ, Lessmann FG, van der Velden U, Loos BG. Validation of a dental image analyzer tool to measure alveolar bone loss in periodontitis patients. J Periodontal Res 2009; 44(1): 94-102.
13. Eickholz P, Hausmann E. Accuracy of radiographic assessment of interproximal bone loss in intrabony defects using linear measurements. J Eur Oral Sci 2000; 108(1): 70-30.
14. Shah-Abouei M, Hekmatian E, Adibrad M, Bahador-Ghobadi A. Accuracy of vertical bitewing and bisect periapical radiographytechniques in anterior mandibular teeth interdental bone resorptionusing grid sheet. J Isfahan Dent Sch 2009; 5(3): 126-33.
15. Asif S, Nagesh KS, Waghray S, Pavankumar K, Ramana V. Comparative study of direct digital and conventional intra oral bitewing radiographs in detecting alveolar bone loss. J Oral Health Res 2011; 2(1): 33-40.
16. Pecoraro ML, Azadivatan-le N, Janal M, Khocht A. Comparision of observer reliability in assessing alveolar bone height on direct digital and conventional radiographs. Dentomaxillofac Radiol 2005; 34(5): 279-84.
17. Carvalho FB, Gonçalves M, Tanomaru-Filho M. Evaluation of chronic periapical lesions by digital subtraction radiography by using Adobe Photoshop CS: A technical report. J Endod 2007; 33(4): 493-97.
18. Pepelassi EA, Diamanti-Kipioti A. Selection of the most accurate method of conventional radiography for the assessment of periodontal osseous destruction. J Clin Periodontol 1997; 24(8): 557-67.
19. Corbet EF, Ho DKL, SML Lai. Radiographs in periodontal disease diagnosis and management. Aust Dent J 2009; 54(1): S27-S43.
20. Gedik R, Marakoğlu I, Demirer S. Assessment of alveolar bone levels from bitewing, periapical and panoramic radiographs in periodontitis patients. West Indian Med J 2008; 57(4): 410-3.
21. EzoddiniArdakani F, Molla R, Akbari S, HaerianArdakani A, Javadi-Shalmani J. A comparison of panoramic, periapical and bite wing radiographies in evaluation of alveolar bone loss in periodiontitis. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2007; 15(2): 22-30. [In Persian].
22. Yasmeen G. Evaluation of diagnostic accuracy of digital bitewing radiography in assessing alveolar bone level in comparison with transgingival probing. Int J Appl Dent Sci 2018; 4(3): 217-23.
23. Manja CD, Fransiari ME. A comparative assessment of alveolar bone loss using bitewing, periapical, and panoramic radiography. Bali Med J 2018; 7(3): 636-8.
24. Mehdizadeh M, Tavakoli MA. Evaluation of accuracy of parallel periapical and vertical bitewing in detection of alveolar bone loss. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci1998; 16(3): 262-8. [In Persian].
25. Singh S, Singh K. Comparison between conventional radiography (IOPA) and digital radiography using bitewing technique in detecting the depth of alveolar bone loss. Sch J Dent Sci 2015; 2(1): 63-8.
26. Albandar JM, Abbas DK, Waerhaug M, Gjermo P. Comparison between standardized periapical and bitewing radiographs in assessing alveolar bone loss. Community Dent Oral Epidemiol 1985; 13(4): 222-4.
27. Moradi-Haghgoo J, Poursafar F, Ghasri S, Khoshhal. M, Torkzaban P, Arabi SR, et al. Comparative study of accuracy in E speed intraoral films, PSP intraoral digital system and panoramic digital systems (PSP & CCD) for identifying the extent ofalveolar bone loss in patients with chronicperiodontitis. Avicenna J Clin Med 2014; 21(1): 41-8. [In Persian].
چاپ شده
2021-03-14
استناد به مقاله
1.
احسان رفيعيER, الناز صفریES, روشنک غفاریRG. مقایسه‌ی دقت رادیوگرافی پری‌اپیکال دیجیتال با بایت‌وینگ دیجیتال در ارزیابی تحلیل استخوان در دندان‌های خلفی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2021 [ارجاع شده 13می2021];:80-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1746

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد