بررسی مقایسه‌ای حضور قارچ کاندیدا آلبیکانس در ضایعات مربوط به سرطان سلول سنگفرشی دهان، دیسپلازی اپی‌تلیالی و مخاط سالم

  • Farshad Shahvali فرشاد شاه ولی دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Atousa Aminzadeh آتوسا امین‌زاده دانشیار، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Sayed Mohammad Razavi سید محمد رضوی استاد، مرکز تحقیات ایمپلنت، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه: قارچ کاندیدا آلبیکانس، به عنوان عامل اتیولوژیک احتمالی در بروز لوکوپلاکیا و سرطان سلول سنگفرشی مخاط دهان معرفی می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه‌ی حضور کاندیدا آلبیکانس در نمونه‌های با تشخیص هیستوپاتولوژی سرطان سلول سنگفرشی و دیسپلازی با مخاط سالم دهان از نظر حضور کاندیدا بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی گذشته‌نگر، در سال 1392 بر روی 30 نمونه (10 نمونه در هر گروه) با تشخیص هیستوپاتولوژی سرطان سلول سنگفرشی دهان، دیسپلازی اپی‌تلیوم و مخاط سالم انجام و جهت شناسایی کاندیدا از رنگ‌آمیزی اختصاصی PAS و میکروسکوپ نوری با درشت‌نمایی 400 استفاده شد. یافته‌های مطالعه توسط آزمون Fisher exact test مورد تجزیه و تحلیل آماری در سطح معنی‌داری 0/05 قرار گرفتند.

یافته‌ها: در گروه با تشخیص سرطان سلول سنگفرشی، در 90 درصد موارد، حضور کاندیدا مثبت شد. در دو گروه دیسپلازی اپی‌تلیال و اپی‌تلیوم ساده به ترتیب در 50 و 60 درصد نمونه‌ها رنگ‌آمیزی مثبت کاندیدا مشاهده گردید. اختلاف آماری معنی‌دار در میزان حضور قارچ در بین گروه سرطان سلول سنگفرشی با دو گروه دیگر مشاهده شد (0/05 p value <). در حالی‌که این اختلاف بین گروه با دیسپلازی اپی‌تلیوم و اپی‌تلیوم سالم دیده نشد (0/05 p value >).

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های مطالعه‌ی حاضر و نتایج مطالعات قبلی، می‌توان گفت که احتمالاً قارچ کاندیدا نه به عنوان عامل اتیولوژیک بلکه به عنوان عاملی پیش‌برنده به سمت بدخیمی‌های اپی‌تلیالی، نقش ایفا می‌کند، اگرچه مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه می‌شود.

کلید واژه‌ها: کاندیدا، کارسینوم سلول سنگفرشی، دهان

مراجع

1- Neville BW, Damm DD, Allen CM, Chi AC. Oral and maxillofacial pathology. 4th ed. London, UK: Elsevier Health Sciences; 2016.
2- McCullough M, Jaber M, Barrett AW, Bain L, Speight PM, Porter SR. Oral yeast carriage correlates with presence of oral epithelial dysplasia. Oral Oncol 2002; 38(4): 391-3.
3- Chung LM, Liang JA, Lin CL, Sun LM, Kao CH. Cancer risk in patients with candidiasis: a nationwide population-based cohort study. Oncotarget 2017; 8(38): 63562-73.
4- Ramirez-Garcia A, Rementeria A, Aguirre-Urizar JM, Moragues MD, Antoran A, Pellon A, et al. Candida albicans and cancer: Can this yeast induce cancer development or progression? Crit Rev Microbiol 2016; 42(2): 181-93.
5- Roy SK, Astekar M, Sapra G, Chitlangia RK, Raj N. Evaluation of candidal species among individuals with oral potentially malignant disorders and oral squamous cell carcinoma. J Oral Maxillofac Pathol 2019; 23(2): 302.
6- Rodriguez-Archilla A, Alcaide-Salamanca MJ. Candida species detection in potentially malignant and malignant disorders of the oral mucosa: A meta-analysis. J Dent Res Rev 2018; 5(2): 35-41.
7- Sahay A. Occurrence of Candida albicans in oral leukoplakia; A clinical & histological evaluation. Indian J Dent Educ 2012; 5(3): 137-45.
8- Mohd BM, Mohd HH, Rachel HA, David CR, Mary RA. Revisiting the association between candidal infection and carcinoma, particularly oral squamous cell carcinoma. J Oral Microbiol 2010; 2.
9- Saigal S, Bhargava A, Mehra SK, Dakwala F. Identification of Candida albicans by using different culture medias and its association in potentially malignant and malignant lesions. Contemp Clin Dent 2011; 2(3): 188-93.
10- Sankari SL, Gayathri K, Balachander N, Malathi L. Candida in potentially malignant oral disorders. J Pharm Bioallied Sci 2015; 7(Suppl 1): S162-S164.
11- Scully C. Oral cancer aetiopathogenesis; past, present and future aspects. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2011; 16(3): e306-e311.
12- Sanketh DS, Patil S, Rao RS. Estimating the frequency of Candida in oral squamous cell carcinoma using Calcofluor White fluorescent stain. J Investig Clin Dent 2016; 7(3): 304-7.
13- Shukla K, Vun I, Lov I. Role of candida infection in the malignant transformation of oral leukoplakia: A systematic review of observational studies [Online]. 2019 [cited 2019 Apr 23]; availablr from: URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2057178X19828229
14- Vuckovic N, Bokor-Bratic M, Vuckovic D, Picuric I. Presence of Candida albicans in potentially malignant oral mucosal lesions. Archive of Oncology 2004; 12(1): 51-4.
15- Hebbar PB, Pai A, Sujatha D. Mycological and histological associations of Candida in oral mucosal lesions. J Oral Sci 2013; 55(2): 157-60.
16- Sharma P, Saxena S. Candida albicans and its correlation with oral epithelial neoplasia. Int J Oral-Med Sci 2011; 10(3): 140-8.
چاپ شده
2021-03-14
استناد به مقاله
1.
فرشاد شاه ولیFS, آتوسا امین‌زادهAA, سید محمد رضویSMR. بررسی مقایسه‌ای حضور قارچ کاندیدا آلبیکانس در ضایعات مربوط به سرطان سلول سنگفرشی دهان، دیسپلازی اپی‌تلیالی و مخاط سالم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2021 [ارجاع شده 13می2021];:49-5. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1764

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد