بررسی تغییرات فشارخون متعاقب تزریق بلاک فک تحتانی با کارپول لیدوکائین حاوی اپی‌نفرین 1:80000 و ارتباط آن با سطح اضطراب بیماران

  • Forough Parnianjooy فروغ پرنیان جوی دانش‌آموخته‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Arash Gholestaneh آرش گلستانه استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Yamin Haghani یامین حقانی دستیار تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکد‌ه‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بسیاری از بیماران در هنگام مراجعه به دندان‌پزشک، دچار اضطراب می‌شوند که بروز اضطراب، باعث بالا رفتن فشارخون بیمار شده و همچنین تزریق داروی اپی‌نفرین نیز در بالا رفتن فشارخون بیماران مؤثر می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات فشارخون متعاقب تزریق بلاک فک تحتانی با کارپول لیدوکائین حاوی اپی‌نفرین 1:80000 و ارتباط آن با سطح اضطراب در بیماران بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مشاهده‌ای و مقطعی، 129 بیمار مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان انتخاب شده و فشارخون آنان قبل از تزریق داروی بی‌حسی و ده دقیقه بعد از تزریق اندازه‌گیری شد. سطح اضطراب بیماران نیز با استفاده از پرسش‌نامه‌ی اضطراب دندان‌پزشکی DAI (Dental Anxiety Inventory) تعیین شده و ارتباط بین سطح اضطراب و فشارخون بیماران قبل و بعد از تزریق اندازه‌گیری گردید. داده‌ها با آزمون‌های آماری Paired-t، Regression و Pearson تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).

یافته‌ها: بین فشارخون سیستول و دیاستول بیماران در قبل از تزریق دارو و نمره‌ی اضطراب، ارتباط مستقیم و معنی‌دار وجود داشت (0/001 > p value). مقدار همبستگی بین فشار متوسط و نمره‌ی اضطراب نیز ارتباط معنی‌دار وجود داشت (0/001 > p value). بین فشارخون بعد از تزریق و نمره‌ی اضطراب نیز ارتباط مستقیم و معنی‌دار وجود داشت (0/001 > p value).

نتیجه‌گیری: تزریق لیدوکائین حاوی اپی‌نفرین 1:80000 در بیمارانی که تحت تزریق بلاک فک تحتانی قرار می‌گیرند با افزایش معنی‌دار فشارخون سیستولیک بیماران همراه می‌باشد. همچنین بین سطح اضطراب و فشارخون بیماران، ارتباط معنی‌دار وجود داشت که تأثیر اضطراب، بیشتر از تأثیر تزریق اپی‌نفرین بر فشار‌خون بیماران بود.

کلید واژه‌ها: دندان‌پزشکی، اضطراب، فشارخون، اپی‌نفرین

مراجع

1. Brand HS, Abraham-Inpijn L. Cardiovascular responses induced by dental treatment. Eur J Oral Sci 1996; 104(3): 245-52.
2. Malamed SA. Handbook of local anesthesia. 7th ed. St. Louis: Elsevevier; 2020. p. 227-53.
3. Faraco FN, Kawakami PY, Mestnik MJ, Ferrari Ds, Shibli JA. Effect of anesthetics containing lidocaine and epinephrine on cardiovascular change during dental implant surgery. J Oral implantol 2007; 33(2): 84-8.
4. Viana AM, de Campos AC, Morlin MT, Chin VK. Plasma catecholamine concentrations and hemodynamic response to vasoconstrictor during conventional or Gow-Gates mandibular anesthesia. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005; 100(4): 415-9.
5. Alemany-Martínez A, Valmaseda-Castellón E, Berini-Aytés L, Gay-Escoda C. Hemodynamic change during the surgical removal of lower third molars. J Oral Maxillofac Surg 2008; 66(3): 453 -61.
6. Lai TN, Lin CP, Kok SH, Yang PJ, Kuo YS, Lan WH, et al. Evaluation of mandibular block using a standardized methods. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 102(4): 462-8.
7. Nakamura Y, Matsumura K, Miura K, Kurokawa H, Abe I, Takata Y. Cardiovascular and Sympathetic responses to dental Surgery with local anesthesia. Hypertens Res 2001; 24(3): 209-14.
8. Uzeda MJ, Moura B, Louro RS, da Silva LE, Calasans-Maia MD. A randomized controlled clinical trial to evaluate blood pressure changes in patients undergoing extraction under local anesthesia with vasopressor use. J Craniofac Surg 2014; 25(3): 1108-10.
9. Aartman IH. Reliability and validity of the short version of the Dental Anxiety Inventory. Community Dent Oral Epidemiol 1998; 26(5): 350-4.
10. Yousefi R, Piri F. Psychometric properties of dental anxiety inventory. J Mash Dent Sch 2017; 41(1): 69-78.
11. Meechan JG, Rawlins MD. A comparsion of the effect of two different dental local anaesthetic Solutions on plasma potassium concentration. Br Dent J 2007; 163(6): 191-3.
12. Chaudhry S, Iqbal HA, Izhar F, Mirza KM, Khan NF, Yasmeen R, et al. Effect on blood pressure and pulse rate after administration of an epinephrine containing dental local anaesthetic in hypertensive patients. J Pak Med Assoc 2011; 61(11): 1088-91.
13. Abu-Mostafa N, Al-Showaikhat F, Al-Shubbar F, Al-Zawad K, Al-Zawad F. Hemodynamic changes following injection of local anesthetics with differentconcentrati ons of epinephrine during simple tooth extraction: A prospective randomizedclinical trial. J Clin Exp Dent 2015; 7(4): 471-6.
14. Ping B, Kiattavorncharoen S, Durward C, Im P, Saengsirinavin C, Wongsirichat N. Hemodynamic changes associated with a novel concentration of lidocaine HCl for impacted lower third molar surgery. J Dent Anesth Pain Med 2015; 15(3): 121-8.
15. Tafazli Shadpour H, Behlouli B, GholamShahi M. Compsrison of the effect of lidocaine and mipocaine on changes in blood pressure and pulse after injection of inferior alveolar block. Res Dent Sci 2009; 6(2): 51-6.
16. Lasemi E, Sezavar M, Habibi I, Hemmat S, Sarkarat F. Nematollahi Z. Articaine (4%) with epinephrine (1:100,000 or 1:200,000) in inferior alveolar nerve block: Effects on the vital signs and onset, and duration of anesthesia. J Dent Anesth Pain Med 2015; 15(4): 201-5.
17. Rhudy JL, Meagher MW. Fear and anxiety: divergent effects on human pain thresholds. Pain 2000; 84(1): 65-75.
18. Guyton AC, Hall JE, Lohmeier TE, Jackson TE, Kastner PR. Blood pressure regulation: basic concepts. Fed Proc 1981; 40(8): 2252-6.
19. Karm MH, Kim M, Park FD, Seo KS, Kim HJ. Comparative evaluation of the efficacy, safety, and hemostatic effect of 2% lidocaine with various concentrations of epinephrine. J Dent Anesth Pain Med 2018; 18(3): 143-9.
20. Gholami GhA, Qamari M, Ghanavati F, Fathiyeh A, Akbarzadeh A, et al. Effects of lidocaine & prilocaine on hemodynamic changes and anxiety in patients underwent periodontal surgerY. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2008; 26(4): 382-9. [In Persian].
21. Gianelly R, Von der Groeben JO, Spivack AP, Harrison DC. Effect of lidocaine on ventricular arrhythmias in patients with coronary heart disease. N Engl J Med1967; 277(23): 1215-9.
22. Balasubramaniyan N, Rayapati DK, Puttiah RH, Tavane P, Singh SE, Rangan V, et al. Evaluation of anxiety induced cardiovascular response in known hypertensive patients undergoing exodontia-a prospective study. J Clin Diagn Res 2016; 10(8): ZC123-7
23. Liau FL, Kok SH, Lee JJ, Kuo RC, Hwang CR, Yang PJ, et al. Cardiovascular influence of dental anxiety during local anesthesia for tooth extraction. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008; 105(1): 16-26.
24. Andersson L, Andreasen JO, Day P, Heithersay G, Trope M, DiAngelis AJ, et al. Guidelines for the management of traumatic dental injuries: 2. Avulsion of permanent teeth. Pediatr Dent 2016; 38(6): 369-76.
چاپ شده
2021-03-13
استناد به مقاله
1.
فروغ پرنیان جویFP, آرش گلستانهAG, یامین حقانیYH. بررسی تغییرات فشارخون متعاقب تزریق بلاک فک تحتانی با کارپول لیدوکائین حاوی اپی‌نفرین 1:80000 و ارتباط آن با سطح اضطراب بیماران. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13مارس2021 [ارجاع شده 13می2021];:23-1. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1776

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد