شناسایی و فراوانی فوزوباکتریوم نوکلئاتوم در مقاطع هیستولوژیک سلول‌های اپی‌تلیالی مخاط دهان مبتلایان به پریودنتیت مزمن

  • Roya Yahyaabadi رویا یحیی‌آبادی دانش‌آموخته‌ی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان و استادیار، گروه تخصصی آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
  • Atousa Aminzadeh Gohari آتوسا امین‌زاده گوهری دانشیار، گروه تخصصی آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Shirin Zahra Farhad شیرین زهرا فرهاد استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Mehrnoush Ebrahimi Dastgerdi مهرنوش ابراهیمی دستگردی دستیار تخصصی، گروه تخصصی پریودنتیکس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در ایجاد بسیاری از عفونت‌های حفره‌ی دهان و ساختمان‌های مجاور آن، باکتری‌های بی‌هوازی موجود در فلور میکروبی دهان نقش دارند. اعتقاد بر این ‌است که تفاوت فوزوباکتریوم نوکلئاتوم با سایر باکتری‌ها، در تداخل آن با سلول‌های اپی‌تلیوم مخاط دهان می‌باشد. هدف از این مطالعه، تعیین وضعیت حضور باکتری فوزوباکتریوم نوکلئاتوم در سلول‌های اپی‌تلیالی مخاط دهان افراد مبتلا به پریودنتیت در مقایسه با افراد سالم بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، بر روی 15 نمونه‌ی لثه‌ی بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و 15 نمونه‌ی لثه با ظاهر کلینیکی سالم انجام شد. برای تشخیص حضور فوزوباکتریوم نوکلئاتوم از تکنیک Realtime-PCR استفاده گردید. نتایج با استفاده از آزمون آماری Fisher's Exact و Independent t-test و سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: آزمون Fisher’s Exact نشان داد که شانس حضور فوزوباکتریوم نوکلئاتوم در گروه مورد، به طور معنی‌دار بیشتر از گروه شاهد بوده است. همچنین آزمون Independent t-test نشان داد که میانگین تعداد فوزوباکتریوم نوکلئاتوم در افراد مبتلا به پریودنتیت، به طور معنی‌دار بیشتر از افراد غیر مبتلا بود (0/001 > p value).

نتیجه‌گیری: بین پریودنتیت و حضور باکتری فوزوباکتریوم نوکلئاتوم در سلول‌های اپی‌تلیالی مخاط دهان، رابطه وجود داشت.

کلید واژه‌ها: فوزوباکتریوم نوکلئاتوم، پریودنتیت، مخاط دهان، PCR متعدد.

مراجع

1. Gemmell E, Bird PS, Carter CL, Drysdale KE, Seymour GJ. Effect of Fusobacterium nucleatum on the T and B cell responses to Porphyromonas gingivalis in a mouse model. Clin Exp Immunol 2002; 128(2): 238-44.
2. de Andrade KQ, Almeida-da-Silva CLC, Coutinho-Silva R. Immunological pathways triggered by Porphyromonas gingivalis and Fusobacterium nucleatum: Therapeutic possibilities? Mediators Inflamm 2019; 2019: 7241312.
3. Han YW. Fusobacterium nucleatum: a commensal-turned pathogen. Curr Opin Microbiol 2015; 23: 141-7.
4. Brennan CA, Garrett WS. Fusobacterium nucleatum - symbiont, opportunist and oncobacterium. Nat Rev Microbiol 2019; 17(3): 156-66.
5. Jung YJ, Jun HK, Choi BK. Porphyromonas gingivalis suppresses invasion of Fusobacterium nucleatum into gingival epithelial cells. J Oral Microbiol 2017; 9(1): 1320193.
6. Li Y, Guo H, Wang X, Lu Y, Yang C, Yang P. Coinfection with Fusobacterium nucleatum can enhance the attachment and invasion of Porphyromonas gingivalis or Aggregatibacter actinomycetemcomitans to human gingival epithelial cells. Arch Oral Biol 2015; 60(9): 1387-93.
7. Johnson L, Almeida-da-Silva CLC, Takiya CM, Figliuolo V, Rocha GM, Weissmüller G, et al. Oral infection of mice with Fusobacterium nucleatum results in macrophage recruitment to the dental pulp and bone resorption. Biomed J 2018; 41(3): 184-93.
8. Bui FQ, Johnson L, Roberts J, Hung SC, Lee J, Atanasova KR, et al. Fusobacterium nucleatum infection of gingival epithelial cells leads to NLRP3 inflammasome-dependent secretion of IL-1β and the danger signals ASC and HMGB1. Cell Microbiol 2016; 18(7): 970-81.
9. Al-Hebshi NN, Nasher AT, Maryoud MY, Homeida HE, Chen T, Idris AM, et al. Inflammatory bacteriome featuring Fusobacterium nucleatum and Pseudomonas aeruginosa identified in association with oral squamous cell carcinoma. Sci Rep 2017; 7(1): 1834.
10. Al-Hebshi N, Borgnakke WS, Johnson N. The Microbiome of Oral Squamous Cell Carcinomas: a Functional Perspective. Current Oral Health Reports 2019; 6(1): 145-60.
11. Gholizadeh P, Eslami H, Kafil HS. Carcinogenesis mechanisms of Fusobacterium nucleatum. Biomed Pharmacother 2017; 89: 918-25.
12. Schenkein HA, Papapanou PN, Genco R, Sanz M. Mechanisms underlying the association between periodontitis and atherosclerotic disease. Periodontol 2000; 83(1): 90-106.
13. Liu XR, Xu Q, Xiao J, Deng YM, Tang ZH, Tang YT, et al. Role of oral microbiota in atherosclerosis. Clin Chim Acta 2020; 506: 191-5.
14. Han YW, Fardini Y, Chen C, Iacampo KG, Peraino VA, Shamonki JM, et al .Term stillbirth caused by oral Fusobacterium nucleatum. Obstet Gynecol 2010; 115(2 Pt 2): 442-5.
15. Sha YQ, Huang Z, Chen ZB, Kang J, He L, Yu XQ . Association between periodontitis and preterm low birth weight. Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 2009; 41(1): 117-20.
16. van der Haar EL, So J, Gyamfi-Bannerman C, Han YW. Fusobacterium nucleatum and adverse pregnancy outcomes: Epidemiological and mechanistic evidence. Anaerobe 2018; 50: 55-9.
17. Yiping WH, Redline RW, Li M, Yin L, Hill GB, McCormick TS. Fusobacterium nucleatum induces premature and term stillbirths in pregnant mice: implication of oral bacteria in preterm birth. Infect Immun 2004; 72(4): 2272-9.
18. Dental Supplement, Scapoli L, Arcuri C, Orto OD, Bolzoni A, Lagana F, et al. Screening of periodontopathic bacteria in Italian patients affected by periodontitis. J Biol Regul Homeost Agents 2019; 33(6 Suppl 1).
19. Zhang S, Li C, Liu J, Geng F, Shi X, Li Q, et al. Fusobacterium nucleatum promotes epithelial-mesenchymal transiton through regulation of the lncRNA MIR4435-2HG/miR-296-5p/Akt2/SNAI1 signaling pathway. FEBS J 2020; 287(18): 4032-47.
20. Rudney JD, Chen R, Sedgewick GJ. Intracellular Actinobacillus actinomycetemcomitans and Porphyromonas gingivalis in buccal epithelial cells collected from human subjects. Infect Immun 2001; 69(4): 2700-7.
21. Han YW, Shi W, Huang GT, Haake SK, Kuramitsu H, Genco RJ, et al. Interactions between periodontal bacteria and human oral epithelial cells: fusobacterium nucleatum adheres to and invades epithelial cells. Infect Immun 2000; 68(6): 3140-6.
22. Abdulkareem AA, Shelton RM, Landini G, Cooper PR, Milward MR. Potential role of periodontal pathogens in compromising epithelial barrier function by inducing epithelial-mesenchymal transition. J Periodontal Res 2018; 53(4): 565-74.
23. Xu M, Yamada M, Li M, et al. FadA from Fusobacterium nucleatum utilizes both secreted and nonsecreted forms for functional oligomerization for attachment and invasion of host cells. J Biol Chem 2007; 282(3): 25000-9.
24. Ji S, Shin JE, Kim YC, Choi Y. Intracellular degradation of Fusobacterium nucleatum in human gingival epithelial cells. Mol Cells 2010; 30(6): 519-26.
25. Kang MS, Jang HS, Oh JS, Yang KH, Choi NK, Lim HS, et al. Effects of methyl gallate and gallic acid on the production of inflammatory mediators interleukin-6 and interleukin-8 by oral epithelial cells stimulated with Fusobacterium nucleatum. J Microbiol 2009; 47(6): 760-7.
چاپ شده
2021-12-22
استناد به مقاله
1.
رویا یحیی‌آبادیRY, آتوسا امین‌زاده گوهریAAG, شیرین زهرا فرهادSZF, مهرنوش ابراهیمی دستگردیMED. شناسایی و فراوانی فوزوباکتریوم نوکلئاتوم در مقاطع هیستولوژیک سلول‌های اپی‌تلیالی مخاط دهان مبتلایان به پریودنتیت مزمن. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 22دسامبر2021 [ارجاع شده 15آگوست2022];:369-75. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1784

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد