مقايسه‌ی كمي (تعداد) و كيفي (مورفولوژي) سلول‌هاي ماست‌سل‌ در وضعيت‌هاي مختلف سلامت و بيماري لثه به روش هيستوشيمي

  • Masoud Ahmadi مسعود احمدی دانش‌آموخته‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Atousa Aminzadeh Gohari آتوسا امین‌زاده دانشیار، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Shirin Zahra Farhad شیرین زهرا فرهاد دانشیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Zohreh Norouzi زهره نوروزی دستیار تخصصی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آگاهی از پاتوژنز پریودنتیت مزمن، می‌تواند در پیشگیری و درمان این بیماری کمک‌کننده باشد. در خصوص نقش ماست‌سل‌ در پریودنتیت، مطالعات متعدد با نتایج ضد و نقیض وجود دارد. لذا در این مطالعه سعی شد تا تراکم ماست‌سل در پریودنتیت مزمن با لثه‌ی سالم مورد مقایسه قرار گیرد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی مورد- شاهدی از نوع مقطعی، بر روی 36 نمونه‌ی لثه (14 مورد پریودنتیت مزمن و 22 مورد لثه‌ی سالم بالینی از بین مراجعه‌کنندگان به یک مرکز درمانی تخصصی در سال 1392) انجام شد. از رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین و نیز تولوییدن بلو برای تشخیص ماست‌سل‌ها استفاده شد. تعداد کلی ماست‌سل‌ها (سالم و دگرانوله) در پنج میدان میکروسکوپی متوالی با قدرت بالا و درشت‌نمایی 400، مورد شمارش قرار‌ گرفتند. تمامی داده‌ها با استفاده از آزمون Independent t-test با سطح معنی‌داری 0/05 > p value تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: بر اساس آزمون Independent t-test، میانگین تعداد ماست‌سل‌های دگرانوله در گروه مبتلا به پریودنتیت مزمن، 17/78 و در گروه با لثه‌ی سالم برابر با 29/72 بوده و اختلاف آماری معنی‌دار ندارند (0/071 = p value). میانگین تعداد ماست‌سل‌ها در گروه مبتلا به پریودنتیت، 20/57 و در گروه شاهد، 36/54 و از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد (0/042 = p value). نسبت ماست‌سل‌های دگرانوله شده به کل ماست‌سل‌ها در گروه مبتلا، برابر با 0/857 و در گروه شاهد، برابر با 0/866 و از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشد (0/891 = p value).

نتیجه‌گیری: طبق بررسی‌های انجام شده، اینگونه می‌توان بیان کرد که تعداد ماست‌سل‌های دگرانوله و نیز نسبت ماست‌سل‌های دگرانوله به کل ماست‌سل‌ها در گروه شاهد و بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن مارجینال، تفاوت معنی‌داری نداشتند، ولی تعداد کل ماست‌سل‌ها به طور معنی‌داری در گروه سالم بیشتر بود.

کلید واژه‌ها: ماست‌سل، پریودنتیت مزمن، ژنژیویت، تلوییدن بلو.

مراجع

1. Rathod S, Raj A, Wanikar I. Quantitative analysis of mast cell count and density in chronic periodontal disease. J Indian Soc Periodontol 2018; 22(2): 107-11.
2. Kyper T, Schetcher N, Larenzarus G, Mitzutani H. Rapid and specific conversion of inactive precursor Il-1beta to mature active Il-1beta by human mast cell chymase: a role for in the initiation of inflammatory responses. J Invest Dermatol 1990; 94(4): 545-8.
3. Lagdive SS, Lagdive SB, Mani A, Anarthe R, Pendyala G, Pawar B, et al. Correlation of mast cells in periodontal diseases. J Indian Soc Periodontol 2013; 17(1): 63-7.
4. Walsh LJ, Trinchieri G, Waldrof HA, Whitaker D, Murphy GF. Human dermal mast cells contain and release Tumor Necrosis Factor alpha which induces endothelial leukocyte adhesion molecule. Proc Natl Acad Sci U S A 1991; 88(10): 4220-4.
5. Gemmell E, Walsh LJ, Savage NW, Seymour GJ. Adhesion molecule expression in chronic inflammatory periodontal diseases tissues. J periodont Res 1993; 29(1): 46-53.
6. Walsh LJ, Savage NW, Ishii T, Seymour GJ. Immunopathogenesis of oral lichen planus. J Oral Pathol Med 1990; 19(9): 389-96.
7. Sudhakar R, Ramesh V, Balamurali PD, Nirima O, Premalatha B, Karthikshree V. Incidence of mast cells in oral inflammatory lesions: A pilot study. J Oral Maxillofac Pathol 2005; 9(1): 12-5.
8. Batista A, Rodini CO, Lara VS. Quantification of mast cells in different stages of human periodontal disease. Oral Dis 2005; 1(4): 249-54.
9. Vahabi S, Rezazadeh F, Ebrahimi Movaghar S, Nazemisalman B. Relationship between mast cell counts and different types of periodontitis. J Periodontol Implant Dent 2010; 2(2): 56-60.
10. Huang S, Lu F, Chen Y, Huang B, Liu M. Mast cell degranulation in human periodontitis. J Periodontol 2013; 84(2): 248-55.
11. Agrawal R, Gupta J, Gupta KK, Kumar V. Correlation of mast cells in different stages of human periodontal diseases: Pilot study. J Oral Maxillofac Pathol 2016; 20(1): 91-5.
12. Cury PR, Araujo VC, Canavez F, Furuse C, Araujo NS. Hydrocortisone affects the expression of matrix metalloproteinases (MMP-1, -2, -3, -7, and -11) and tissue inhibitor of matrix metalloproteinases (TIMP-1) in human gingival fibroblasts. J Periodontol 2007; 78(7): 1309-15.
13. Krystel-Whittemore M, Dileepan KN, Wood JG. Mast cell: A multi-functional master cell. Front Immunol 2016; 6: 620.
14. Gemmell E, Carter CL, Seymour GJ. Mast cells in human periodontal disease. J Dent Res 2004; 83(5): 384-7.
15. Michailidou EZ, Markopoulos AK, Antoniades DZ. VEGF expression from human dysplastic or malignant oral epithelium may be related to mast cell density and the subsequent angiogenetic phenomena. Int J Oral Maxillofac Surg 2012; 41(12): 1467-73.
16. Mekori YA, Metcalfe D. Mast cells in innate immunity. Immunol Rev 2000; 173: 131-40.
17. Zachrisson BU. Mast cells of the human gingiva. J Periodontal Res 1967; 2(2): 87-105.
18. Heib V, Becker M, Warger T, Rechtsteiner G, Tertilt C, Klein M, et al. Mast cells are crucial for early inflammation, migration of Langerhans cells, and CTL responses following topical application of TLR7 ligand in mice. Blood 2007; 110(3): 946-53.
19. van Haaster CM, Derhaag JG, Engels W, Lemmens PJ, Gijsen AP, Hornstra G, et al. Mast cell-mediated induction of ICAM-1, VCAM-1 and E-selectin in endothelial cells in vitro: constitutive release of inducing mediators but no effect of degranulation. Pflugers Arch 1997; 435(1): 137-44.
چاپ شده
2021-12-22
استناد به مقاله
1.
مسعود احمدیMA, آتوسا امین‌زادهAAG, شیرین زهرا فرهادSZF, زهره نوروزیZN. مقايسه‌ی كمي (تعداد) و كيفي (مورفولوژي) سلول‌هاي ماست‌سل‌ در وضعيت‌هاي مختلف سلامت و بيماري لثه به روش هيستوشيمي. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 22دسامبر2021 [ارجاع شده 13آگوست2022];:376-83. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1790

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد