بررسی فراوانی هیپودنشیا بر اساس جنس، روابط دندانی و اسکلتی در مراجعین به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اهواز

  • Fataneh Ghorbanijavadpour فتانه قربانی جوادپور استاد ،گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اهواز، دانشگاه جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران
  • Vahid Rakhshan وحید رخشان دندان‌پزشک، تهران، ایران
  • Negin Ashoori نگین عاشوری دانشجو، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: هیپودنشیا، شایع‌ترین آنومالی دندانی است که می‌تواند باعث ایجاد مشکلات کلینیکی شود. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی هیپودنشیا در دندان‌های دائمی، ارتباط آن با جنسیت، مال‌اکلوژن اسکلتال و کرودینگ دندانی در بیماران ارتودنسی مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اهواز بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، مدل‌های دندانی، رادیوگرافی پانورامیک و رادیوگرافی لترال سفالومتری بیماران مراجعه‌کننده به بخش ارتودنسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اهواز در سال‌های 1397-1398 از نظر وجود هیپودنشیا، نوع رابطه‌ی اسکلتال فکین، جنس و وجود کرودینگ دندانی در دندان‌های دائمی بررسی شدند. آنالیز آماری در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 25 و آزمون آماری Chi-square انجام و ضریب معنی‌داری 0/05 در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: در میان 331 بیمار که 257 نفر زن (77/65 درصد) و 74 نفر مرد (22/35 درصد) بودند، فراوانی هیپودنشیا 9/4 درصد (31 بیمار، 10/5 درصد در خانم‌ها، 5/5 درصد در آقایان) بود. تفاوت بین دو جنس از نظر فراوانی هیپودنشیا معنی‌دار نبود (0/185 = p value).

از نظر رابطه‌ی دندانی و اسکلتی هیپودنشیا در 19 نفر با رابطه‌ی اسکلتی کلاس 1 (61/4 درصد)، 9 نفر با رابطه‌ی اسکلتی کلاس 2 (29 درصد) و 3 نفر با رابطه‌ی اسکلتی کلاس 3 (9/6 درصد) مشاهده شد. اختلاف معنی‌دار میان کلاس اسکتال و هیپودنشیا وجود نداشت (0/370 = p value) کرودینگ دندانی در 5 نفر (16/1 درصد) مشاهده شد. ارتباط معنی‌دار بین کرودینگ دندانی و هیپودنشیا وجود نداشت (0/156 = p value).

نتیجه‌گیری: هیپودنشیا، در خانم‌ها شایع‌تر بود، اما ارتباط معنی‌دار میان دو جنس وجود نداشت. مطالعات قبلی نتایج یکسانی را در رابطه با فراوانی هیپودنشیا در ایران با مطالعه‌ی حاضر نشان داده‌اند.

کلید واژه‌ها: آنودنشیا، شیوع، کرودینگ، ارتودنتیکس

مراجع

1. Amini F, Rakhshan V, Babaei P. Prevalence and pattern of hypodontia in the permanent dentition of 3374 Iranian orthodontic patients. Dent Res J 2012; 9(3): 245-50.
2. Gokkaya B, Kargul B. Prevalence and pattern of non-syndromic hypodontia in a group of Turkish children. Acta Stomatol Croat 2016; 50(1): 58-64.
3. Jimenez-Castellanos E, Carmona A, Catalina-Herrera C, Cordero E, Jiménez-Castellanos J. Variations in the number of human permanent teeth: Hypodontia. Eur J Anat 2005; 9(1): 23-7.
4. Soni HK, Joshi M, Desai H, Vasavada M. An orthopantomographic study of prevalence of hypodontia and hyperdontia in permanent dentition in Vadodara, Gujarat. Indian J Dent Res 2018; 29(4): 529-33.
5. Fekonja A. Hypodontia in orthodontically treated children. Eur J Orthod 2005; 27(5): 457-60.
6. Polder BJ, Van’t Hof MA, Van der Linden FP, Kuijpers‐Jagtman AM. A meta‐analysis of the prevalence of dental agenesis of permanent teeth. Community Dent Oral Epidemiol 2004; 32(3): 217-26.
7. Al-Ani AH, Antoun JS, Thomson WM, Merriman TR, Farella M. Hypodontia: An update on its etiology, classification, and clinical management. Biomed Res Int 2017; 2017.
8. Sisman Y, Uysal T, Gelgor IE. Hypodontia. Does the prevalence and distribution pattern differ in orthodontic patients? Eur J Dent 2007; 1(3): 167-73.
9. Silva Meza R. Radiographic assessment of congenitally missing teeth in orthodontic patients. Int J Paediatr Dent 2003; 13(2): 112-6.
10. Abrantes C, Santos R, Pestana D, Pereira CP. Application of dental morphological characteristics for medical-legal identification: Sexual diagnosis in a Portuguese population. J Forensic Legal Investig Sci 2015; 1: 001.
11. Takahashi Y, Higashihori N, Yasuda Y, Takada J-i, Moriyama K. Examination of craniofacial morphology in Japanese patients with congenitally missing teeth: A cross-sectional study. Prog Orthod 2018; 19(1): 38-45.
12. Vidaković A, Anić-Milošević S, Nikolov Borić D, Meštrović S. Mesiodistal and buccolingual dimensions in croatian orthodontic hypodontia patients‘ teeth. Acta Stomatol Croat 2018; 52(1): 12-7.
13. Rakhshan V. Congenitally missing teeth (hypodontia): A review of the literature concerning the etiology, prevalence, risk factors, patterns and treatment. Dent Res J 2015; 12(1): 1-13.
14. Jacobs SG. The impacted maxillary canine. Further observations on aetiology, radiographic localization, prevention/interception of impaction, and when to suspect impaction. Aust Dent J 1996; 41(5): 310-6.
15. Nunn J, Carter NE, Gillgrass TJ, Hobson RS, Jepson NJ, Meechan JG, et al. The interdisciplinary management of hypodontia: background and role of paediatric dentistry. Br Dent J 2003; 194(5): 245-51.
16. Wu CC-L, Wong RW-K, Hagg E. A review of hypodontia: the possible etiologies and orthodontic, surgical and restorative treatment options: Conventional and futuristic. Hong Kong Dental Journal 2007; 4(2): 113-21.
17. Nick-Hussein NN. Hypodontia in the permanent dentition: a study of its prevalence in Malaysian children. Aust Orthod J 1989; 11(2): 93-5.
18. Eidelman E, Chosack A, Rosenzweig KA. Hypodontia: prevalence amongst Jewish populations of different origin. Am J Phys Anthropol 1973; 39(1): 129-33.
19. Varela M, Arrieta P, Ventureira C. Non-syndromic concomitant hypodontia and supernumerary teeth in an orthodontic population. Eur J Orthod 2009; 31(6): 632-7.
20. Dwijendra K, Parikh V, George SS, Kukkunuru GT, Chowdary GN. Association of dental anomalies with different types of malocclusions in pretreatment orthodontic patients. J Int Oral Health 2015; 7(6): 61-4.
21. Endo T, Ozoe R, Yoshino S, Shimooka S. Hypodontia patterns and variations in craniofacial morphology in Japanese orthodontic patients. The Angle Orthodontist 2006; 76(6): 996-1003.
22. Kumar SK, Lakshmi A, Namita S, Elumalai M. Craniofacial morphologic variations and its association with hypodontia pattern (Anterior) in South Indian female population. Biosci Biotechnol Res Asia 2013; 10(1): 325-8.
23. Chung CJ, Han JH, Kim KH. The pattern and prevalence of hypodontia in Koreans. Oral Diseases 2008; 14(7): 620-5.
24. Vahid-Dastjerdi E, Borzabadi-Farahani A, Mahdian M, Amini N. Non-syndromic hypodontia in an Iranian orthodontic population. J Oral Sci 2010; 52(3): 455-61.
25. Acharya PN, Jones SP, Moles D, Gill D, Hunt NP. A cephalometric study to investigate the skeletal relationships in patients with increasing severity of hypodontia. The Angle Orthodontist 2010; 80(4): 511-8.
26. Celikoglu M, Kazanci F, Miloglu O, Oztek O, Kamak H, Ceylan I. Frequency and characteristics of tooth agenesis among an orthodontic patient population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2010; 15(5): e797-801.
27. Hirukawa K, Iwata R, Kurosawa M, Kondo T, Goto S. Statistical investigation about the prevalence of congenitally missing permanent teeth. Orthodontic Waves 1999; 58(1): 49-56.
28. Forgie AH, Thind BS, Larmour CJ, Mossey PA, Stirrups DR. Management of hypodonhia: Restorative considerations. Part III. Quintessence Int 2005; 36(6): 437-45.
چاپ شده
2021-03-14
استناد به مقاله
1.
فتانه قربانی جوادپورFG, وحید رخشانVR, نگین عاشوریNA. بررسی فراوانی هیپودنشیا بر اساس جنس، روابط دندانی و اسکلتی در مراجعین به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اهواز. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2021 [ارجاع شده 13می2021];:56-3. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1797

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد