مروری بر اسکنرهای داخل و خارج دهانی در سیستم قالب‌گیری دیجیتال در دندان‌پزشکی

  • Mahsa Abbasi مهسا عباسی استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
  • Behnaz Ebadian بهناز عبادیان استاد، گروه پروتزهای دندانی، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Negin Aminianpour نگین امینیان پور دانشجو، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: ابزارهای قالب‌گیری دیجیتال، جایگزینی برای مواد قالب‌گیری قدیمی هستند و در سال‌های اخیر به طور چشمگیری توسعه یافته‌اند. این سیستم‌ها به طور کلی شامل دو نوع اسکنر می‌باشد: اسکنرهای مستقیم و غیرمستقیم. هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه‌ی این دو نوع اسکنر بود.

شرح مقاله: در این مطالعه‌ی مروری، داده‌ها با بررسی 40 مقاله در رابطه با دقت ابعادی، توانایی ترکیب اسکن‌ها و گپ اینترنال و مارژینال برای مقایسه‌ی اسکنرهای مستقیم و غیرمستقیم جمع‌آوری شد. این مقالات از پایگاه‌های Medline، ISI و Scopus و بین سال‌های 2010 تا 2020 با استفاده از کلمات کلیدی زیر بازیابی شدند: Intraoral Scanner، Lab Scanner،Marginal Gap ، Internal Gap و Accuracy Rate.

نتیجه‌گیری: اسکنرهای مستقیم، منجر به گپ مارژینال و اینترنال کمتری شدند، در حالی که اسکنرهای غیرمستقیم به دلیل توانایی ترکیب اسکن‌ها در دندان‌های آماده شده در نیم فک و قوس کامل، انحراف کم‌تری داشتند. از نظر دقت ابعادی، نتایج مطالعات متفاوت بود، اما مطالعات بالینی به برتری اسکنرهای غیرمستقیم اشاره داشتند. نتایج هر دو نوع اسکنر از نظر بالینی قابل قبول بودند. پیشنهاد می‌شود که نوع اسکنر بسته به شرایط مانند ابعاد ناحیه‌ی مورد نظر، زمان مورد نیاز، راحتی عمل و غیره انتخاب شود.

کلید واژه‌ها: قالب‌گیری دندانی، تطابق مارژینال دندانی، تطابق داخلی دندانی.

مراجع

1. Ender A, Mehl A. In-vitro evaluation of the accuracy of conventional and digital methods of obtaining full-arch dental impressions. Quintessence Int 2015; 46(1): 9-17.
2. Kravitz ND, Groth C, Jones PE, Graham JW, Redmond WR. Intraoral digital scanners. J Clin Orthod 2014; 48(6): 337-47.
3. Miyazaki T, Hotta Y, Kunii J, Kuriyama S, Tamaki Y. A review of dental CAD/CAM: Current status and future perspectives from 20 years of experience. Dent Mater J 2009; 28(1): 44-56.
4. Sannino G, Germano F, Arcuri L, Bigelli E, Arcuri C, Barlattani A. CEREC CAD/CAM chairside system. Oral Implantol (Rome) 2014; 7(3): 57-70.
5. Gherlone E, Cappare P, Vinci R, Ferrini F, Gastaldi G, Crespi R. Conventional versus digital impressions for "All-on-Four" restorations. Int J Oral Maxillofac Implants 2016; 31(2): 324-30.
6. Fleming PS, Marinho V, Johal A. Orthodontic measurements on digital study models compared with plaster models: a systematic review. Orthod Craniofac Res 2011; 14(1): 1-16.
7. Porter JL, Carrico CK, Lindauer SJ, Tufekci E. Comparison of intraoral and extraoral scanners on the accuracy of digital model articulation. J Orthod 2018; 45(4): 275-82.
8. Rudolph H, Salmen H, Moldan M, Kuhn K, Sichwardt V, Wostmann B, et al. Accuracy of intraoral and extraoral digital data acquisition for dental restorations. J Appl Oral Sci 2016; 24(1): 85-94.
9. Ahlholm P, Sipila K, Vallittu P, Jakonen M, Kotiranta U. Digital versus conventional impressions in fixed prosthodontics: A review. J Prosthodont 2018; 27(1): 35-41.
10. Takeuchi Y, Koizumi H, Furuchi M, Sato Y, Ohkubo C, Matsumura H. Use of digital impression systems with intraoral scanners for fabricating restorations and fixed dental prostheses. J Oral Sci 2018; 60(1): 1-7.
11. Euan R, Figueras-Alvarez O, Cabratosa-Termes J, Oliver-Parra R. Marginal adaptation of zirconium dioxide copings: influence of the CAD/CAM system and the finish line design. J Prosthet Dent 2014; 112(2): 155-62.
12. Malaguti G, Rossi R, Marziali B, Esposito A, Bruno G, Dariol C, et al. In vitro evaluation of prosthodontic impression on natural dentition: a comparison between traditional and digital techniques. Oral Implantol (Rome) 2016; 9(Suppl 1/2016 to N 4/2016): 21-7.
13. Pedroche LO, Bernardes SR, Leao MP, Kintopp CC, Correr GM, Ornaghi BP, et al. Marginal and internal fit of zirconia copings obtained using different digital scanning methods. Braz Oral Res 2016; 30(1): e113.
14. Seelbach P, Brueckel C, Wostmann B. Accuracy of digital and conventional impression techniques and workflow. Clin Oral Investig 2013; 17(7): 1759-64.
15. Syrek A, Reich G, Ranftl D, Klein C, Cerny B, Brodesser J. Clinical evaluation of all-ceramic crowns fabricated from intraoral digital impressions based on the principle of active wavefront sampling. J Dent 2010; 38(7): 553-9.
16. Zarauz C, Valverde A, Martinez-Rus F, Hassan B, Pradies G. Clinical evaluation comparing the fit of all-ceramic crowns obtained from silicone and digital intraoral impressions. Clin Oral Investig 2016; 20(4): 799-806.
17. Almeida e Silva JS, Erdelt K, Edelhoff D, Araujo E, Stimmelmayr M, Vieira LC, et al. Marginal and internal fit of four-unit zirconia fixed dental prostheses based on digital and conventional impression techniques. Clin Oral Investig 2014; 18(2): 515-23.
18. Shembesh M, Ali A, Finkelman M, Weber HP, Zandparsa R. An in vitro comparison of the marginal adaptation accuracy of CAD/CAM restorations using different impression systems. J Prosthodont 2017; 26(7): 581-6.
19. Tabesh R, Dudley J. A Comparison of marginal gaps of all-ceramic crowns constructed from scanned impressions and models. Int J Prosthodont 2018; 31(1): 71-3.
20. Aranda YE, Cantarell JMA, Minarro AA. Comparison of the marginal fit of milled yttrium stabilized zirconium dioxide crowns obtained by scanning silicone impressions and by scanning stone replicas. J Adv Prosthodont 2018; 10(3): 236-44.
21. Lee K-H, Yeo I-S, Wu BM, Yang J-H, Han J-S, Kim S-H, et al. Effects of computer-aided manufacturing technology on precision of clinical metal-free restorations. BioMed research international. 2015;2015.
22. Baig MR, Tan KB, Nicholls JI. Evaluation of the marginal fit of a zirconia ceramic computer-aided machined (CAM) crown system. J Prosthet Dent 2010; 104(4): 216-27.
23. Re D, Cerutti F, Augusti G, Cerutti A, Augusti D. Comparison of marginal fit of Lava CAD/CAM crown-copings with two finish lines. Int J Esthet Dent 2014; 9(3): 426-35.
24. Kim MW, Kim JY, Shim JS, Kim S. Effect of the number of splinted abutments on the accuracy of zirconia copings. J Prosthet Dent 2018; 120(5): 790.
25. Ahrberg D, Lauer HC, Ahrberg M, Weigl P. Evaluation of fit and efficiency of CAD/CAM fabricated all-ceramic restorations based on direct and indirect digitalization: A double-blinded, randomized clinical trial. Clin Oral Investig 2016; 20(2): 291-300.
26. Arezoobakhsh A, Shayegh SS, Jamali GA, Hakimaneh SMR. Comparison of marginal and internal fit of 3-unit zirconia frameworks fabricated with CAD-CAM technology using direct and indirect digital scans. J Prosthet Dent 2020; 123(1): 105-12.
27. Rai R, Kumar SA, Prabhu R, Govindan RT, Tanveer FM. Evaluation of marginal and internal gaps of metal ceramic crowns obtained from conventional impressions and casting techniques with those obtained from digital techniques. Indian J Dent Res 2017; 28(3): 291-7.
28. Praca L, Pekam FC, Rego RO, Radermacher K, Wolfart S, Marotti J. Accuracy of single crowns fabricated from ultrasound digital impressions. Dent Mater 2018; 34(11): e280-8.
29. Guth JF, Runkel C, Beuer F, Stimmelmayr M, Edelhoff D, Keul C. Accuracy of five intraoral scanners compared to indirect digitalization. Clin Oral Investig 2017; 21(5): 1445-55.
30. Nedelcu R, Olsson P, Nystrom I, Ryden J, Thor A. Accuracy and precision of 3 intraoral scanners and accuracy of conventional impressions: A novel in vivo analysis method. J Dent 2018; 69: 110-8.
31. Carbajal Mejia JB, Wakabayashi K, Nakamura T, Yatani H. Influence of abutment tooth geometry on the accuracy of conventional and digital methods of obtaining dental impressions. J Prosthet Dent 2017; 118(3): 392-9.
32. Flugge TV, Schlager S, Nelson K, Nahles S, Metzger MC. Precision of intraoral digital dental impressions with iTero and extraoral digitization with the iTero and a model scanner. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2013; 144(3): 471-8.
33. Keul C, Guth JF. Accuracy of full-arch digital impressions: an in vitro and in vivo comparison. Clin Oral Investig 2020; 24(2): 735-45.
34. Andriessen FS, Rijkens DR, van der Meer WJ, Wismeijer DW. Applicability and accuracy of an intraoral scanner for scanning multiple implants in edentulous mandibles: A pilot study. J Prosthet Dent 2014; 111(3): 186-94.
35. Ender A, Attin T, Mehl A. In vivo precision of conventional and digital methods of obtaining complete-arch dental impressions. J Prosthet Dent 2016; 115(3): 313-20.
36. Su TS, Sun J. Comparison of repeatability between intraoral digital scanner and extraoral digital scanner: An in-vitro study. J Prosthodont Res 2015; 59(4): 236-42.
37. Vecsei B, Joos-Kovacs G, Borbely J, Hermann P. Comparison of the accuracy of direct and indirect three-dimensional digitizing processes for CAD/CAM systems - An in vitro study. J Prosthodont Res 2017; 61(2): 177-84.
38. Guth JF, Keul C, Stimmelmayr M, Beuer F, Edelhoff D. Accuracy of digital models obtained by direct and indirect data capturing. Clin Oral Investig 2013; 17(4): 1201-8.
39. Albdour EA, Shaheen E, Vranckx M, Mangano FG, Politis C, Jacobs R. A novel in vivo method to evaluate trueness of digital impressions. BMC Oral Health 2018; 18(1): 117.
40. McLean JW, von Fraunhofer JA. The estimation of cement film thickness by an in vivo technique. Br Dent J 1971; 131(3): 107-11.
چاپ شده
2021-06-27
استناد به مقاله
1.
مهسا عباسیMA, بهناز عبادیانBE, نگین امینیان پورNA. مروری بر اسکنرهای داخل و خارج دهانی در سیستم قالب‌گیری دیجیتال در دندان‌پزشکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27ژوئن2021 [ارجاع شده 23می2022];:206-15. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1805

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد