بررسی آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان در مورد چسب دندان مصنوعی

  • Ramin Mosharraf رامین مشرف استاد، مرکز تحقیقات مواد دندانی و گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Farshad Nadian فرشاد نادیان دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان در مورد چسب‌های دست دندان در سراسر جهان متفاوت است و احتمالاً تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر ارزیابی آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان عمومی نسبت به استفاده از چسب‌های دست دندان بود.

مواد و روش‌ها: در مطالعه‌ی مقطعی حاضر که در سال تحصیلی 1397-98 در شهر اصفهان انجام گرفت، آگاهی و نگرش 151 دندان‌پزشک عمومی نسبت به چسب‌های دست دندان با استفاده از پرسش‌نامه‌ی 16 موردی، ارزیابی و سطح آگاهی و نگرش شرکت‌کنندگان و ارتباط آن با سن و جنس ایشان مشخص گردید. برای بررسی آماری از آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون t استفاده و داده‌های آماری با سطح معنی‌داری 0/05 تحلیل شد.

یافته‌ها: نوع مایع و پودر این چسب‌ها (57/2 درصد) بیش از سایر انواع، مورد اقبال بود. بروز عوارض به دنبال استفاده از این چسب‌ها (55 درصد)، اصلی‌ترین علت عدم تمایل به استفاده از آن‌ها بود. متوسط امتیاز آگاهی دندان‌پزشکان (37/14 ± 22/54) و امتیاز نگرش ایشان (14/41 ± 43/32) بود که هر دو میزان متوسط را داشتند. هیچ یک از ارزیابی‌های آگاهی (0/91 = p value) و نگرش (0/06 = p value) دندان‌پزشکان با جنسیت ارتباطی نداشتند. همچنین ارتباط معنی‌داری با سن یافت نشد (0/31 =  p value برای آگاهی و 0/37 = p value برای نگرش). ارتباط مستقیم و معنی‌داری میان آگاهی دندان‌پزشکان یا نگرش ایشان یافت گردید (0/02 =  p value، 0/196 = r).

نتیجهگیری: آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان در سطح متوسط بود و با سن و یا جنس ارتباطی نداشت. ارتباط معنی‌دار و مستقیمی میان نگرش دندان‌پزشکان با سطح آگاهی ایشان دیده نشد.

کلید واژه‏‌ها: چسب دست دندان، آگاهی، نگرش، پرسش‌نامه

مراجع

1. Coates AJ. Usage of denture adhesives. J Dent 2000; 28(2): 137-40.
2. Mantri S, Vinay S, Deogade S, Mishra P, Galav A, Sharma K. Knowledge, attitude and practices of denture adhesives use among private dental practitioners' of jabalpur city, madhya pradesh: a cross sectional survey. J Indian Prosthodont Soc 2014; 14(3): 243-50.
3. Divaris K, Ntounis A, Marinis A, Polyzois GL, Polychronopoulou A. Patients' profiles and perceptions of complete dentures in a university dental clinic. Int J Prosthodont 2012; 25(2): 145-7.
4. Duqum I, Powers KA, Cooper L, Felton D. Denture adhesive use in complete dentures: clinical recommendations and review of the literature. Gen Dent 2012; 60(6): 467-77.
5. Abdelnabi MH, Swelem AA, Al-Dharrab AA. Influence of denture adhesives on occlusion and disocclusion times. J Prosthet Dent 2016; 115(3): 306-12.
6. de Oliveira Junior NM, Rodriguez LS, Mendoza Marin DO, Paleari AG, Pero AC, Compagnoni MA. Masticatory performance of complete denture wearers after using two adhesives: a crossover randomized clinical trial. J Prosthet Dent 2014; 112(5): 1182-7.
7. Nicolas E, Veyrune JL, Lassauzay C. A six-month assessment of oral health-related quality of life of complete denture wearers using denture adhesive: a pilot study. J Prosthodont 2010; 19(6): 443-8.
8. Polyzois G, Lagouvardos P, Partalis C, Zoidis P, Polyzois H. Short-Term Assessment of the OHIP-14 Scale on Denture Wearers Using Adhesives. J Prosthodont 2015; 24(5): 373-80.
9. Bogucki ZA, Napadlek P, Dabrowa T. A clinical evaluation denture adhesives used by patients with xerostomia. Medicine (Baltimore) 2015; 94(7): e545.
10. Felton D, Cooper L, Duqum I, Minsley G, Guckes A, Haug S, et al. Evidence-based guidelines for the care and maintenance of complete dentures: a publication of the American College of Prosthodontists. J Prosthodont 2011; 20(Suppl 1): S1-S12.
11. Papadiochou S, Emmanouil I, Papadiochos I. Denture adhesives: a systematic review. J Prosthet Dent 2015; 113(5): 391-7.
12. Kelsey CC, Lang BR, Wang RF. Examining patients' responses about the effectiveness of five denture adhesive pastes. J Am Dent Assoc 1997; 128(11): 1532-8.
13. Grasso JE. Denture adhesives: changing attitudes. J Am Dent Assoc 1996; 127(1): 90-6.
14. Koronis S, Pizatos E, Polyzois G, Lagouvardos P. Clinical evaluation of three denture cushion adhesives by complete denture wearers. Gerodontology 2012; 29(2): e161-e169.
15. Al Taweel SM, Al Shehri HA. Knowledge and attitudes of dental interns toward denture adhesives in King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia. Eur J Dent 2016; 10(4): 536-40.
16. Al-Imam H, Ozhayat EB, Benetti AR, Pedersen AM, Gotfredsen K. Oral health-related quality of life and complications after treatment with partial removable dental prosthesis. J Oral Rehabil 2016; 43(1): 23-30.
17. Kim E, Driscoll CF, Minah GE. The effect of a denture adhesive on the colonization of Candida species in vivo. J Prosthodont 2003; 12(3): 187-91.
18. Psillakis JJ, Wright RF, Grbic JT, Lamster IB. In practice evaluation of a denture adhesive using a gnathometer. J Prosthodont 2004; 13(4): 244-50.
19. Kumar PR, Shajahan PA, Mathew J, Koruthu A, Aravind P, Ahammed MF. Denture Adhesives in Prosthodontics: An Overview. J Int Oral Health 2015; 7(Suppl 1): 93-5.
20. McKevitt FH. The measured vertical dimension and denture adhesive powders. J Prosthet Dent 1951; 1(4): 393-401.
21. Adisman IK. The use of denture adhesives as an aid to denture treatment. J Prosthet Dent 1989; 62(6): 711-5.
22. Madlena M, Hermann P, Jahn M, Fejerdy P. Caries prevalence and tooth loss in Hungarian adult population: results of a national survey. BMC Public Health 2008; 8: 364.
23. Shay K. Denture adhesives. Choosing the right powders and pastes. J Am Dent Assoc 1991; 122(1): 70-6.
24. Ozcan M, Kulak Y, Arikan A, Silahtar E. The attitude of complete denture wearers towards denture adhesives in Istanbul. J Oral Rehabil 2004; 31(2): 131-4.
25. Slaughter A, Katz RV, Grasso JE. Professional attitudes toward denture adhesives: A Delphi technique survey of academic prosthodontists. J Prosthet Dent 1999; 82(1): 80-9.
26. Polyzois GL, de BC. Attitudes and usage of denture adhesives by complete denture wearers: a survey in Greece and the Netherlands. Gerodontology 2012; 29(2): e807-e814.
27. Fakhri H, Fayaz A, Faramarzi F, Javaheri HH. The knowledge and attitude of general dentists toward denture adhesives in Tehran. Indian J Dent Res 2009; 20(2): 164-8.
28. Polyzois G, Lagouvardos P, Omar R, Brunton P. Attitudes of dentists toward denture adhesives: A questionnaire survey in Greece. J Prosthet Dent 2017; 118(5): 643-9.
29. Koksal T, Dikbas I, Ozkurt Z, Bal B, Kazaoglu E. A survey of dentists' attitudes toward denture adhesives. OHDMBSC 2006; 4(4): 7-11.
30. Rodríguez V, Godoy Rico, García Evans O, Pradíes Ramiro G. Adhesivos para prótesis completas: situación actual. RCOE 2007; 12(4): 273-82.
31. Muneer MU, Ahmed AR, Kamran MF. Awareness of dentists and complete denture wearers towards denture adhesives. Pak Oral Dent J 2013; 33(1): 192-4.
32. Divaris K, Ntounis A, Marinis A, Polyzois G, Polychronopoulou A. Loss of natural dentition: multi-level effects among a geriatric population. Gerodontology 2012; 29(2): e192-e199.
33. Stafford GD, Russell C. Efficiency of denture adhesives and their possible influence on oral microorganisms. J Dent Res 1971; 50(4): 832-6.
34. Lamb DJ. Denture adhesives: a side effect. J Dent 1980; 8(1): 35-42.
35. Zhao K, Cheng XR, Chao YL, Li ZA, Han GL. Laboratory evaluation of a new denture adhesive. Dent Mater 2004; 20(5): 419-24.
چاپ شده
2021-03-13
استناد به مقاله
1.
رامین مشرفRM, فرشاد نادیانFN. بررسی آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان در مورد چسب دندان مصنوعی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13مارس2021 [ارجاع شده 13می2021];:32-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1806

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد