مقایسه‌ی ملیسا آفیسینالیس با آسیکلوویرو (دارونما) بر هرپس لبیالیس (مرور نظام‌مند)

  • Zahra Golestannejad زهرا گلستان‌نژاد استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Faezeh Khozeimeh فائزه خزیمه استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Navid Mojtahedi نوید مجتهدی دانشجو، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Fatemeh Abbasi فاطمه عباسی استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Zahra Seyedmoalemi زهرا سیدمعلمی دانشیار، گروه سلامت دهانی جامعه، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به عدم اثر قطعی داروهای آنتی‌نوکلئوزیدی بر بهبود ضایعات هرپس راجعه‌ی لبیال، داروهای گیاهی از جمله ملیسا به عنوان یکی از درمان‌های مطرح برای بهبود این ضایعات می‌باشد. نتایج متفاوت و متناقضی از مطالعات کلینیکی اثربخشی ملیسا بر تبخال منتج گردیده، به همین دلیل این مطالعه با رویکردی نظام‌مند، بررسی مطالعات کلینیکی تأثیر گیاه ملیسا در مقایسه با آسیکلوویر یا دارونما در بهبود هرپس راجعه‌ی لبیال را هدف قرار داده است

شرح مقاله: مقالات کارآزمایی بالینی کنترل شده به زبان‌های فارسی و انگلیسی که تأثیر ملیسا در مقایسه با آسیکلوویر و یا دارونما را بر بهبود ضایعات هرپس راجعه لبیال بررسی کرده بودند، مورد مطالعه قرار گرفت. پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی شامل پایگاه جهاد دانشگاهی SID، پایگاه سیویلیکا، کتابخانه پزشکی و پایان‌نامه‌های علوم پزشکی ایران و پایگاه‌های انگلیسی شامل PubMed، Google Scholar، Proquest در بازه‌ی زمانی از سال 1990 تا 2018 با استفاده از استراتژی از پیش طراحی شده جستجو شدند. ارزیابی کیفیت مطالعات با چک‌لیست Consort 2010 انجام شد. معیارهای خروج از مطالعه شامل مشترک بودن مقاله در هر دو جستجوی فارسی و انگلیسی و حذف یکی از آن‌ها، مطالعات in vitro و مطالعات فاقد نمره‌ی مطلوب با چک‌لیست Consort بود.

از 955 مقاله، در نهایت 3 مقاله با در یافت نمره‌ی بالای 7 از چک‌لیست Consort 2010 وارد مطالعه شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. 2 مقاله به صورت انگلیسی و 1 مقاله به زبان فارسی بود. با توجه به مطالعه‌ی حاضر ملیسا نسبت به آسیکلوویر و دارونما در کاهش درد و اندازه زخم و بهبودي مؤثرتر بود ولی در کاهش التهاب واریتم ضایعه تفاوت چندانی نداشت. تجویز هیچ کدام با عوارض جانبی همراه نبود.

بحث و نتیجه گیری: ملیسا نسبت به آسیکلوویر و دارونما در کاهش درد و اندازه‌ی زخم و بهبودي مؤثرتر بوده ولی در کاهش التهاب واریتم ضایعه تفاوت چندانی نداشته است.

کلید واژه‌ها: کار آزمایی بالینی تصادفی، هرپس راجعه‌ی لبیال، ملیسا (Melissa Officinalis)، مرور نظام‌مند.

مراجع

1. World Health Organization. Herpes simplex virus. [cited 2020 May 1]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/herpes-simplex-virus
2. Yildirim A, Duran GG, Duran N, Jenedi K, Bolgul BS, Miraloglu M, et al. Antiviral activity of hatay propolis against replication of herpes simplex virus type 1 and type 2. Med Sci Monit 2016; 22: 422-30.
3. Jensen LA, Hoehns JD, Squires CL. Oral antivirals for the acute treatment of recurrent herpes labialis. Ann Pharmacother 2004; 38(4): 705-9.
4. de Clercq E. Antiviral drugs in current clinical use. J Clin Virol 2004; 30(2): 115-33.
5. Schulz V, Hänsel R, Tyler VE. Rational phytotherapy: a physician's guide to herbal medicine. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2001.
6. Koytchev R, Alken RG, Dundarov S. Balm mint extract (Lo-701) for topical treatment of recurring herpes labialis. Phytomedicine 1999; 6(4): 225-30.
7. Tagashira M, Ohtake Y. A new antioxidative 1, 3-benzodioxole from Melissa officinalis. Planta Med 1998; 64(6): 555-8.
8. Wölbling R, Leonhardt K. Local therapy of herpes simplex with dried extract from Melissa officinalis. Phytomedicine 1994; 1(1): 25-31.
9. Moradi MT, Rafieian-Kopaei M, Karimi A. A review study on the effect of Iranian herbal medicines against in vitro replication of herpes simplex virus. Avicenna J Phytomed 2016; 6(5): 506-15.
10. Allahverdiyev A, Duran N, Ozguven M, Koltas S. Antiviral activity of the volatile oils of Melissa officinalis L. against Herpes simplex virus type-2. Phytomedicine 2004; 11(7-8): 657-61.
11. Schnitzler P, Schuhmacher A, Astani A, Reichling J. Melissa officinalis oil affects infectivity of enveloped herpesviruses. Phytomedicine 2008; 15(9): 734-40.
12. Ahadian H, Akhavan Karbassi MH, Ghaneh S, Hakimian R. Therapeutic Effect of Melissa Gel and 5% Acyclovir Cream in Recurrent Herpes labialis: A Double-Blind Randomized Clinical Trial. Jundishapur J Nat Pharm Prod 2015; 10(4): e26160.
چاپ شده
2021-06-27
استناد به مقاله
1.
زهرا گلستان‌نژادZG, فائزه خزیمهFK, نوید مجتهدیNM, فاطمه عباسیFA, زهرا سیدمعلمیZS. مقایسه‌ی ملیسا آفیسینالیس با آسیکلوویرو (دارونما) بر هرپس لبیالیس (مرور نظام‌مند). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27ژوئن2021 [ارجاع شده 10آگوست2022];:216-24. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1812

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد