شیوع انواع مال‌اکلوژن در بیماران مبتلا به اوتیسم در اصفهان

  • Zahra Ali Mehtari زهرا علی مهتری دانش‌آموخته‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Mehdi Rafiei مهدی رفیعی استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Saeed Azarbayjani سعید آذربایجانی استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Neda Ahmadi Rouzbehani ندا احمدی روزبهانی استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Amir Hossain Moeini امیر حسین معینی دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال طیف اوتیسم ASD (Autism spectrum disorder)، یک اختلال عصبی تکاملی است که با آسیب در تعاملات اجتماعی و رفتارها، علایق و حرکات کلیشه‌ای و تکراری شناخته می‌شود. شیوع این اختلال در سال‌های اخیر در حال افزایش است. هدف از مطالعه‌‌ی حاضر، تعیین شیوع انواع مال‌اکلوژن در بیماران مبتلا به اوتیسم در اصفهان در سال 1397 را هدف قرار داد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، بر روی 92 نفر از افراد مبتلا به اوتیسم در محدوده‌ی سنی 18-7 سال در یک مرکز نگهداری بیماران اوتیسم در اصفهان انجام شد. معاینات بیماران از نظر انواع مال‌اکلوژن (مال‌اکلوژن‌های Cl I و Cl II و Cl III) و ویژگی‌های آن‌ها (Deep bite Open bite, Cross bite,) توسط دانشجوی آموزش دیده‌ی دندان‌پزشکی و زیر نظر متخصص ارتودنسی در زیر نور طبیعی انجام شد. نتایج معاینات بالینی با استفاده از شاخص‌های فراوانی و درصد گزارش گردید.

يافته‌ها: مال‌اکلوژن Class I، با شیوع 54/3‌ درصد (50 نفر)، بیشترین فراوانی را داشته و فراوانی مال‌اکلوژن‌های Class II و Class III به ترتیب برابر با 19/6‌ درصد (18 نفر) و 7/6‌ درصد (7 نفر) گزارش شد. فراوانی Deep bite برابر با 27/2‌ درصد (25 نفر)، Cross bite، برابر با 18/‌5 درصد (17 نفر) و فراوانی Open bite در آنان برابر با 7/6‌ درصد (7 نفر) برآورد گردید. از کل، 65/2 درصد (60 نفر) دارای بایت نرمال (Normal bite) و 18/5 درصد (17 نفر) دارای اکلوژن نرمال (Normal occlusion) بوده‌اند.

نتیجه‌گیری: مال‌اکلوژن‌های Class I، Class II و Class III به ترتیب با بیشترین فراوانی در میان بیماران مبتلا به اوتیسم مشاهده شده و شایع‌ترین ویژگی‌های مال‌اکلوژن هم به ترتیب شامل Deep bite، Cross bite و Open bite بودند.

کلید واژه‌ها: اوتیسم، مال‌اکلوژن، شیوع.

مراجع

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Washington: American Psychiatric Association; 2013.
2. Dean JA, Jones JE, Vinson LAW. McDonald and Avery's dentistry for the child and adolescent. 10th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier; 2016.
3. Luppanapornlarp S, Leelataweewud P, Putongkam P, Ketanont S. Periodontal status and orthodontic treatment need of autistic children. World J Orthod 2010; 11(3): 256-61.
4. Mtaya M, Brudvik P, Astrøm AN. Prevalence of malocclusion and its relationship with socio-demographic factors, dental caries, and oral hygiene in 12- to 14-year-old Tanzanian school children. Eur J Orthod 2009; 31(5): 467-76.
5. Tak M, Nagarajappa R, Sharda AJ, Asawa K, Tak A, Jalihal S, et al. Prevalence of mal occlusion and orthodontic treatment needs among 12-15 years old school children of Udaipur, India. Eur J Dent 2013; 7(Suppl 1): S045-S053.
6. Özsoy OP, Bingöl SI. Extraction orthodontic treatment in an autistic patient. Turk J Orthod 2017; 30(1): 28-32.
7. Fontaine-Sylvestre C, Roy A, Rizkallah J, Dabbagh B, dos Santos BF. Prevalence of malocclusion in Canadian children with autism spectrum disorder. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2017; 152(1): 38-41.
8. Alkhadra T. Characteristic of Malocclusion among Saudi Special Need Group Children. J Contemp Dent Pract 2017; 18(10): 959-63.
9. Farmani S, Ajami Sh, Babanouri N. Prevalence of malocclusion and occlusal traits in children with autism spectrum disorders. Clin Cosmet Investig Dent 2020; 12: 343-9.
10. Proffit WR, Field HW, Larson BE, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2019. p. 2-4, 13-21.
11. Sobouti F, Ebrahimi Nezhad M, Namadar P, Behzadi Y, Motevalli S, Armin M. Prevalence of dental malocclusion among 13-15 year old girls . J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 25(132): 300-3.
12. Azarbayejani S, Mirsafaei R, Maghsoudi Sh, Jahanbakhshi MR, Omrani S. Relationship between different types of malocclusion and sex and age in students in Isfahan. J Isfahan Dent Sch 2015; 11(2): 143-52. [In Persian].
13. Ramezanzadeh BA, Hosseiny SH. Evaluation of prevalence of dental malocclusion in students of junior high school students in the city of Neishabour in year 2002-2003. J Mashhad Dent Sch 2005; 29(1,2): 57-66. [In Persian].
14. Ozgen H, Hellemann GS, Stellato RK, Lahuis B, Daalen EV, Staal WG, et al. Morphological features in children with autism spectrum disorders: a matched case-control study. J Autism Dev Disord 2011; 41(1): 23-31.
15. Primožič J, Franchi L, Perinetti G, Richmond S, Ovsenik M. Influence of sucking habits and breathing pattern on palatal constriction in unilateral posterior crossbite--a controlled study. Eur J Orthod 2013; 35(5): 706-12.
16. El-Khatib AA, El Tekeya MM, El Tantawi MA, Omar T. Oral health status and behaviours of children with Autism Spectrum Disorder: a case-control study. Int J Paediatr Dent 2014; 24(4): 314-23.
17. Du RY, Yiu CK, King NM, Wong VC, McGrath CP. Oral health among preschool children with autism spectrum disorders: A case-control study. Autism 2015; 19(6): 746-51.
18. Orellana LM, Silvestre FJ, Martínez-Sanchis S, Martínez-Mihi V, Bautista D. Oral manifestations in a group of adults with autism spectrum disorder. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2012; 17(3): e415-9.
19. Ozgen HM, Hop JW, Hox JJ, Beemer FA, van Engeland H. Minor physical anomalies in autism: a meta-analysis. Mol Psychiatry 2010; 15(3): 300-7.
20. Sarnat H, Samuel E, Ashkenazi-Alfasi N, Peretz B. Oral health characteristics of preschool children with autistic syndrome disorder. J Clin Pediatr Dent 2016; 40(1): 21-5.
21. Warren JJ, Bishara SE, Steinbock KL, Yonezu T, Nowak AJ. Effects of oral habits' duration on dental characteristics in the primary dentition. J Am Dent Assoc 2001; 1329(12): 1685-93.
22. Oliveira AC, Paiva SM, Martins MT, Torres CS, Pordeus IM. Prevalence and determinant factors of malocclusion in children with special needs. Eur J Orthod 2011; 33(4): 413-8.
چاپ شده
2021-08-31
استناد به مقاله
1.
زهرا علی مهتریZAM, مهدی رفیعیMR, سعید آذربایجانیSA, ندا احمدی روزبهانیNAR, امیر حسین معینیAHM. شیوع انواع مال‌اکلوژن در بیماران مبتلا به اوتیسم در اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31آگوست2021 [ارجاع شده 28سپتامبر2022];:321-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1814

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد