تظاهر میوفیبروبلاست‌های آلفا اسموت ماسل اکتین مثبت و لامینین 5 گاما 2 در استرومای اسکواموس‌سل کارسینوم مهاجم و وروکوس کارسینومای دهان

  • Homeyra Mardani حمیرا مردانی استادیار، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Bahareh Rashnavadi بهاره رشنوادی متخصص آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Noshin Afshar Moghadam نوشین افشار مقدم استاد، گروه آناتومیکال کلینیکال پاتولوژی، دانشکده‌ی علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: اسکواموس سل‌کارسينوما، شايع‌ترين نوع سرطان دهان است که تغييرات بافتي خاصي را نشان مي‌دهد. لامینین 5 گاما 2، پروتئینی است که نقش مهمی در جابه‌جایی سلول‌های نئوپلاستیک در طول تهاجم تومور ایفا می‌کند و بیان آن در سلول‌ها و استرومای مجاور تومورال می‌تواند تهاجم سلولی را تأیید کند. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی استروما در وروکوس کارسینوما و اسکواموس کارسینومای دهان با استفاده از دو مارکر α SMA و لامینین 5 گاما 2 بود.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه‌ی توصيفي- تحليلي گذشته‌نگر، تعداد 60 نمونه با تشخيص اسکواموس‌سل کارسينوما و وروکوس کارسينوماي دهاني انتخاب شدند. سپس دو نشانگر αSMA و لامینين 5 گاما 2 در بخش‌هاي اپی‌تلیوم و استروماي مزانشيمال با روش ايمونوهيستوشيمي مورد بررسي قرار گرفتند. از عروق به عنوان کنترل رنگ‌پذيري مثبت جهت آلفا اسموت ماسل اکتين و از مخاط طبیعی جهت کنترل رنگ‌پذيري مثبت لامینين
5 گاما 2 استفاده گرديد. يافته‌ها با استفاده از آزمون‌هاي Chi-square و Spearman تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).

يافته‌ها: از 31 نمونه‌ی (Squamous cell carcinoma) SCC، 80/6 درصد لامینين 5 گاما 2 و 90/3 درصد آلفا اسموت ماسل اکتين و از 9 نمونه‌ی وروکوس کارسينوما، 66/7 درصد لامینين 5 گاما 2 و 77/8 درصد آلفا اسموت ماسل اکتين را نشان دادند. هرچه درصد مثبت بودن لامینین بیشتر می‌شود، درصد مثبت بودن (Alpha smooth muscle actin) SMAα نیز افزایش می‌یابد و بر عکس.

نتیجه‌گیری: رابطه‌ی مستقيمي بین بروز αSMA+ و لامینين 5 گاما 2 وجود دارد. با افزايش αSMA ميزان لامینين
5 گاما 2 نیز بالا مي‌رود و اين افزايش تعداد ميوفيبروبلاست‌ها در طي فرايند کارسينوژنزيس صورت مي‌گيرد.

کلید واژه‌ها: اسکواموس‌سل کارسينوما؛ وروکوس کارسينوما؛ پروتئین لامینين 5 گاما 2. 

مراجع

1. Neville B, Damm DD, Allen CM, Bouquuot J. Oral and maxillofacial pathology. 3rd ed. Philadelphia, PA: Saunders. 2008; p. 178-9.
2. Curry JM, Sprandio J, Cognetti D, Luginbuhl A, Bar-ad V, Pribitkin E, et al. Tumor microenvironment in head and neck squamous cell carcinoma. Semin Oncol 2014; 41(2): 217-34.
3. Prioleau PG, Santa Cruz DJ, Meyer JS, Bauer WC. Verrucous carcinoma: A light and electron microscopic, autoradiographic, and immunofluoresence study. Cancer 1980; 45(11): 2849-57.
4. Alkan A, Bulut E, Gunhan O, Ozden B. Oral verrucous carcinoma: A study of 12 cases. Eur J Dent 2010; 4(2): 202-7.
5. Miyazaki K. Laminin-5 (Laminin-332): Unique biological activity and role in tumor growth and invasion. Cancer Sci 2006; 97(2): 91-8.
6. Andersson S, Hellström A-C, Angström T, Stendahi U, Auer G, Wallin K-L. The clinicopathologic significance of laminin-5 g2 chain expression in cervical squamous carcinoma and adenocarcinoma. Int J Gynecol Cancer 2005; 15(6): 1065-72.
7. Ono Y, Nakanishi Y, Ino Y, Niki T, Yamada T, Yoshimura K, et al. Clinicopathologic significance of laminin-5 gamma2 chain expression in squamous cell carcinoma of the tongue: immunohistochemical analysis of 67 lesions. Cancer 1999; 85(11): 2315-21.
8. Gasparoni A, Della Casa M, Milillo L, Lorenzini G, Rubini C, Urso R, et al. Prognostic value of differentialexpression of Laminin-5 gamma2 in oral squamous cell carcinomas: correlation with survival. Oncol Rep 2007; 18(4): 793-800.
9. Franz M, Hansen T, Borsi L, Geier C, Hyckel P, Schleier P, et al. A quantitative colocalization analysis of largeunspliced tenascin-CL and laminin-5/c2-chain in basement membranes of oral squamous cell carcinoma byconfocal laser scanning microscopy. J Oral Pathol Med 2007; 36(1): 6-11.
10. Storch KN, Taatjes DJ, Bouffard NA, Locknar S, Bishop NM, Langevin HM. Alpha smooth muscle actin distribution in cytoplasm and nuclear invaginations of connective tissue fibroblasts. Histochem Cell Biol 2007; 127(5): 523-30.
11. Nakatani T, Honda E, Hayakawa S, Sato M, Satoh K, Kudo M, et al. Effects of decorin on the expression of alpha-smooth muscle actin in a human myofibroblast cell line. Mol Cell Biochem 2008; 308(1-2): 201-7.
12. Adegboyega PA, Mifflin RC, Dimari JF, Saada JI, Powell DW. Immunohistochemical study of myofibroblasts in normal colonic mucosa, hyperplastic polyps and adenomatous colorectal polyps. Arch Pathol Lab Med 2002; 126(7): 829-36.
13. Desmouliere A, Guyot C, Gabbiani G. The stroma reaction myofibroblast: A key player in the control of tumor cell behavior. Int J Dev Biol 2004; 48(5-6): 509-17.
14. Rao K B, Malathi N, Narashiman S, Rajan ST. Evaluation of myofibroblasts by expression of alpha smooth muscle actin: a marker in fibrosis, dysplasia and carcinoma. J Clin Diagn Res 2014; 8(4): ZC14-7.
15. Kellermann MG, Sobral LM, da Silva SD, Zecchin KG, Graner E, Lopes MA, et al. Mutual paracrine effects of oral squamous cell carcinoma cells and normal oral fibroblasts: induction of fibroblast to myofibroblast transdifferentiation andmodulation of tumor cell proliferation. Oral Oncol 2008; 44(5): 509-17.
16. Paral KM, Taxy JB, Lingen MW. CD34 and α SMA muscle actin distinguish verrucous hyperplasia from verrucous carcinoma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2014; 117(4): 477-82.
17. Jayaraj G, Sherlin HJ, Ramani P, Premkumar P, Natesan A. Stromal myofibroblasts in oral squamous cell carcinoma and potentially malignant disorders. Indian J Cancer 2015; 52(1): 87-92.
18. Hamasaki H, Koga K, Aoki M, Hamasaki M, Koshikawa N, Seiki M, et al. Expression of laminin 5-g2 chain in cutaneous squamous cell carcinoma and its role in tumour invasion. Br J Cancer 2011; 105(6): 824-32.
19. Vered M, Shohat I, Bucner A, Dayan D. Myofibroblastsin stroma of odontogentic cysts and tumors can contribute to variation in the biological behavior of lesion. Oral oncol 2005; 41(10): 1028-33
20. Etemad-Moghadam S, Khalili M, Tirgary F, Aleaddini M. Evaluation of myofibroblasts in oral epithelial dysplasia and squamous cell carcinoma. J Oral Pathol Med 2009; 38(8): 636-43.
21. Fukushima N, Sakamoto M, Hirohashi S. Expression of Laminin-5-γ-2 chain in intraductal papillary- mucinous and invasive ductal tumors of the pancreas. Mod Pathol 2001; 14(5): 404-9.
22. Masuda R, Kijima H, Imamura N, Aruga N, Nakamura Y, Masuda D, et al. Tumor budding is a significant indicator of poor prognosis in lung squamous cell carcinoma patients. Mol Med Report 2012; 6(5): 937-43.
23. Määttä M, Soini Y, Pääkkö P, Salo S, Tryggvason K, Autio-Harmainen H. Expression of the laminin gamma2 chain in different histological types of lung carcinoma. A study by immunohistochemistry and in situ hybridization. J Pathol 1999; 188(4), 361-8.
24. Junior HM, Rocha VN, Leite CF, de Aguiar MCF, Souza PEA, Horta MC. Laminin-5 gamma 2 chainexpression is associated with intensity of tumor budding and density of stromal myofibroblasts in oral squamous cell carcinoma. J Oral Pathol Med 2014; 43(3): 199-204.
25. Lindberg P, Larsson A, Nielsen BS. Expression of plasminogen activator inhibitor-1, urokinase receptor andlaminin gamma-2 chain is an early coordinated event in incipient oral squamous cellcarcinoma. Int J Cancer 2006; 118(12): 2948-56.
26. Mardani H, Rashnavadi B, Afshar moghadam N. Laminin-5, gamma-2 chain expression in oral squamous cell carcinoma, verrucous carcinoma, and dysplastic mucosa. J Mash Dent Sch 2018; 42(3): 247-58. [In Persian].
چاپ شده
2022-12-24
استناد به مقاله
1.
حمیرا مردانیHM, بهاره رشنوادیBR, نوشین افشار مقدمNAM. تظاهر میوفیبروبلاست‌های آلفا اسموت ماسل اکتین مثبت و لامینین 5 گاما 2 در استرومای اسکواموس‌سل کارسینوم مهاجم و وروکوس کارسینومای دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24دسامبر2022 [ارجاع شده 4ژوئن2023];:388-97. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1818

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد