تظاهر میوفیبروبلاست های آلفا اسموت ماسل اکتین مثبت و لامینین 5 گاما 2 در استرومای اسکواموس سل کارسینوم مهاجم و وروکوس کارسینومای دهان

  • Homeyra Mardani حمیرا مردانی استادیار، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Bahareh Rashnavadi بهاره رشنوادی متخصص آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Noshin Afshar Moghadam نوشین افشار مقدم استاد، گروه آناتومیکال کلینیکال پاتولوژی، دانشکده‌ی علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

میوفیبروبلاست ها به علت قابلیت شان در تغییر ماتریکس خارج سلولی و تخریب آن نقش مهمی در تهاجم تومور دارند. از دست رفتن موضعی ساختار غشاء پایه، باعث بروز لامینین 5گاما 2از طریق پروتئولیز غشاء پایه و یا سنتز در سیتوپلاسم سلولهای نئوپلاستیک میشود. لامینین 5گاما 2پروتئینی است که نقش مهمی در جابجایی سلولهای نئوپلاستیک در طول تهاجم تومور ایفا میکند و بیان آن در سلولها و استرومای مجاور تومورال میتواند تهاجم سلولی را تأیید کند.  هدف از  مطالعه حاضر بررسی استروما در وروکوس کارسینوما و اسکواموس کارسینومای دهان با استفاده از دو مارکر α SMA و لامینین 5 گاما 2 بود

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي گذشته نگر تعداد 60 نمونه با تشخيص اسکواموس سل کارسينوما و وروکوس کارسينوماي دهاني اتخاب شدند. سپس  دو نشانگر α SMA و لامینين 5 گاما 2 در بخش‌هاي اپی تلیوم و استروماي مزانشيمال با روش ايمونوهيستوشيمي مورد بررسي قرار گرفتند. از عروق به عنوان کنترل رنگ‌پذيري مثبت جهت آلفا اسموت ماسل اکتين و از مخاط نرمال جهت کنترل رنگ‌پذيري مثبت لامینين 5 گاما 2 استفاده گرديد يافته‌ها با استفاده از آزمون‌هاي chi squareو همبستگي اسپيرمن آناليز شدند.

يافته‌ها: از 31 نمونه scc، 6/80% و از 9 نمونه وروکوس کارسينوما، 7/66% لامینين 5 گاما 2 را نشان دادند و از 31 نمونه scc، 3/90% و از 9 نمونه وروکوس کارسينوما، 8/77% الفا اسموت ماسل اکتين را نشان دادند. در بررسی اسکواموس سل کارسینوما و وروکوس کارسینوما و مخاط نرمال تفاوت معنادارمشاهده شد. 

نتيجه‌گيري: رابطه مستقيمي بین بروز α SMA مثبت و لامینين 5 گاما 2 وجود دارد. به طوري که با افزايش α SMA ميزان لامینين 5 گاما 2 نیز بالا مي‌رود و اين افزايش تعداد ميوفيبروبلاستها در طي فرايند کارسينوژنزيس صورت مي‌گيرد که به نوعي تائيد کننده نقش آنها در خاصيت تهاجمي تومورال است.

مراجع

1. Neville B, Damm DD, Allen CM, Bouquuot J. Oral and maxillofacial pathology. 3rd ed. Philadelphia, PA: Saunders. 2008; p. 178-9.
2. Curry JM, Sprandio J, Cognetti D, Luginbuhl A, Bar-ad V, Pribitkin E, et al. Tumor microenvironment in head and neck squamous cell carcinoma. Semin Oncol 2014; 41(2): 217-34.
3. Prioleau PG, Santa Cruz DJ, Meyer JS, Bauer WC. Verrucous carcinoma: A light and electron microscopic, autoradiographic, and immunofluoresence study. Cancer 1980; 45(11): 2849-57.
4. Alkan A, Bulut E, Gunhan O, Ozden B. Oral verrucous carcinoma: A study of 12 cases. Eur J Dent 2010; 4(2): 202-7.
5. Miyazaki K. Laminin-5 (Laminin-332): Unique biological activity and role in tumor growth and invasion. Cancer Sci 2006; 97(2): 91-8.
6. Andersson S, Hellström A-C, Angström T, Stendahi U, Auer G, Wallin K-L. The clinicopathologic significance of laminin-5 g2 chain expression in cervical squamous carcinoma and adenocarcinoma. Int J Gynecol Cancer 2005; 15(6): 1065-72.
7. Ono Y, Nakanishi Y, Ino Y, Niki T, Yamada T, Yoshimura K, et al. Clinicopathologic significance of laminin-5 gamma2 chain expression in squamous cell carcinoma of the tongue: immunohistochemical analysis of 67 lesions. Cancer 1999; 85(11): 2315-21.
8. Gasparoni A, Della Casa M, Milillo L, Lorenzini G, Rubini C, Urso R, et al. Prognostic value of differentialexpression of Laminin-5 gamma2 in oral squamous cell carcinomas: correlation with survival. Oncol Rep 2007; 18(4): 793-800.
9. Franz M, Hansen T, Borsi L, Geier C, Hyckel P, Schleier P, et al. A quantitative colocalization analysis of largeunspliced tenascin-CL and laminin-5/c2-chain in basement membranes of oral squamous cell carcinoma byconfocal laser scanning microscopy. J Oral Pathol Med 2007; 36(1): 6-11.
10. Storch KN, Taatjes DJ, Bouffard NA, Locknar S, Bishop NM, Langevin HM. Alpha smooth muscle actin distribution in cytoplasm and nuclear invaginations of connective tissue fibroblasts. Histochem Cell Biol 2007; 127(5): 523-30.
11. Nakatani T, Honda E, Hayakawa S, Sato M, Satoh K, Kudo M, et al. Effects of decorin on the expression of alpha-smooth muscle actin in a human myofibroblast cell line. Mol Cell Biochem 2008; 308(1-2): 201-7.
12. Adegboyega PA, Mifflin RC, Dimari JF, Saada JI, Powell DW. Immunohistochemical study of myofibroblasts in normal colonic mucosa, hyperplastic polyps and adenomatous colorectal polyps. Arch Pathol Lab Med 2002; 126(7): 829-36.
13. Desmouliere A, Guyot C, Gabbiani G. The stroma reaction myofibroblast: A key player in the control of tumor cell behavior. Int J Dev Biol 2004; 48(5-6): 509-17.
14. Rao K B, Malathi N, Narashiman S, Rajan ST. Evaluation of myofibroblasts by expression of alpha smooth muscle actin: a marker in fibrosis, dysplasia and carcinoma. J Clin Diagn Res 2014; 8(4): ZC14-7.
15. Kellermann MG, Sobral LM, da Silva SD, Zecchin KG, Graner E, Lopes MA, et al. Mutual paracrine effects of oral squamous cell carcinoma cells and normal oral fibroblasts: induction of fibroblast to myofibroblast transdifferentiation andmodulation of tumor cell proliferation. Oral Oncol 2008; 44(5): 509-17.
16. Paral KM, Taxy JB, Lingen MW. CD34 and α SMA muscle actin distinguish verrucous hyperplasia from verrucous carcinoma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2014; 117(4): 477-82.
17. Jayaraj G, Sherlin HJ, Ramani P, Premkumar P, Natesan A. Stromal myofibroblasts in oral squamous cell carcinoma and potentially malignant disorders. Indian J Cancer 2015; 52(1): 87-92.
18. Hamasaki H, Koga K, Aoki M, Hamasaki M, Koshikawa N, Seiki M, et al. Expression of laminin 5-g2 chain in cutaneous squamous cell carcinoma and its role in tumour invasion. Br J Cancer 2011; 105(6): 824-32.
19. Vered M, Shohat I, Bucner A, Dayan D. Myofibroblastsin stroma of odontogentic cysts and tumors can contribute to variation in the biological behavior of lesion. Oral oncol 2005; 41(10): 1028-33
20. Etemad-Moghadam S, Khalili M, Tirgary F, Aleaddini M. Evaluation of myofibroblasts in oral epithelial dysplasia and squamous cell carcinoma. J Oral Pathol Med 2009; 38(8): 636-43.
21. Fukushima N, Sakamoto M, Hirohashi S. Expression of Laminin-5-γ-2 chain in intraductal papillary- mucinous and invasive ductal tumors of the pancreas. Mod Pathol 2001; 14(5): 404-9.
22. Masuda R, Kijima H, Imamura N, Aruga N, Nakamura Y, Masuda D, et al. Tumor budding is a significant indicator of poor prognosis in lung squamous cell carcinoma patients. Mol Med Report 2012; 6(5): 937-43.
23. Määttä M, Soini Y, Pääkkö P, Salo S, Tryggvason K, Autio-Harmainen H. Expression of the laminin gamma2 chain in different histological types of lung carcinoma. A study by immunohistochemistry and in situ hybridization. J Pathol 1999; 188(4), 361-8.
24. Junior HM, Rocha VN, Leite CF, de Aguiar MCF, Souza PEA, Horta MC. Laminin-5 gamma 2 chainexpression is associated with intensity of tumor budding and density of stromal myofibroblasts in oral squamous cell carcinoma. J Oral Pathol Med 2014; 43(3): 199-204.
25. Lindberg P, Larsson A, Nielsen BS. Expression of plasminogen activator inhibitor-1, urokinase receptor andlaminin gamma-2 chain is an early coordinated event in incipient oral squamous cellcarcinoma. Int J Cancer 2006; 118(12): 2948-56.
26. Mardani H, Rashnavadi B, Afshar moghadam N. Laminin-5, gamma-2 chain expression in oral squamous cell carcinoma, verrucous carcinoma, and dysplastic mucosa. J Mash Dent Sch 2018; 42(3): 247-58. [In Persian].
چاپ شده
2022-12-24
استناد به مقاله
1.
حمیرا مردانیHM, بهاره رشنوادیBR, نوشین افشار مقدمNAM. تظاهر میوفیبروبلاست های آلفا اسموت ماسل اکتین مثبت و لامینین 5 گاما 2 در استرومای اسکواموس سل کارسینوم مهاجم و وروکوس کارسینومای دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24دسامبر2022 [ارجاع شده 9فوریه2023];. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1818

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد