بررسی وضعیت پریودنتال در بیماران با گروه‌های خونی مختلف مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  • Omid Sheikhi امید شیخی دانشجوی دندان‌پزشکی، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
  • Elham Fakhari الهام فخاری دانشجوی دندان‌پزشکی، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
  • Azizeh Karimian عزیزه کریمیان کارشناس ارشد آمار زیستی، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعه‌ی حاضر، بررسی وضعیت پریودنتال در بیماران با گروه‌های خونی مختلف مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1397 را هدف قرار داد.

موادو روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی، بر روی 970 بیمار مراجعه‌کننده به کلینیک دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد. ابتدا تاریخچه‌ی کامل پزشکی از آن‌ها گرفته و گروه خونی و عامل Rh تعیین گردید. سپس 3 شاخص در بیماران شامل GI (Gingival index)، CAL (Clinical attachment loss) و PPD (Periodontal pocket depth) و برحسب آن، سه گروه مجزا از بیماران افراد سالم، مبتلا به ژنژیویت و مبتلا به پریودنتیت اندازه‌گیری شد. وجود ارتباط احتمالی نوع بیماری پریودنتال با گروه‌های خونی O، B، A و عامل Rh توسط آزمون Chi-Squared مورد بررسی قرار گرفتند. سطح معنی‌داری، 0/05 = α در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: از میان 970 نفر، بیشترین فراوانی گروه خونی در افراد سالم از نظر پریودنتال و در مبتلایان به ژنژیویت و پریودنیتت، به ترتیب مربوط به گروه خونی A، B و O بوده است. گروه خونی AB، کم‌ترین فراوانی را در هر سه گروه مورد مطالعه داشت. عامل Rh+ به طور معنی‌داری در تمامی گروه‌ها، فراوانی بیشتری داشته است. از نظر آماری، ارتباط گروه خونی و عامل Rh با بیماری پریودنتال معنی‌دار بود (0/0001 > p value، 0/022 = p value).

نتیجه‌گیری: فراوانی ژنژیویت و پریودنتیت به ترتیب در گروه خونی  Bو O بیشتر بود و در گروه خونی AB، کم‌ترین شیوع بیماری پریودنتال مشاهده شد. از نظر آماری، بین بیماری پریودنتال با گروه خونی و عامل Rh ارتباط معنی‌داری وجود داشته است.

کلید واژه‌ها: پریودنتیت، ژنژیویت، گروه‌های خونی O، B، A.

مراجع

1. Pihlstrom BL, Michalowicz BS, Johnson NW. Periodontal diseases. Lancet 2005; 366(9499): 1809-20.
2. Laine MA. Effect of pregnancy on periodontal and dental health. Acta Odontol Scand 2002; 60(5): 257-64.
3. Petersen PE. The burden of oral disease: challenges to improving oral health in the 21st century. Bull World Health Organ 2005; 83(1): 3.
4. Novak MJ and Novak KF. Chronic periodontitis. In: Newman MG, Takei H, Carranza FA. editors. Carranza's clinical periodontology. 9th ed. New York, NY: Elsevier Health Sciences; 2011. p. 160-2.
5. Al Ghamdi AST. Association between ABO blood groups and severity of chronic periodontitis. JKAU: Med Sci 2009; 16(3): 31-41.
6. Offenbacher S. Periodontal diseases: pathogenesis. Ann Periodontol 1996; 1(1): 821-78.
7. Whincup PH, Cook DG, Phillips AN, Shaper AG. ABO blood group and ischaemic heart disease in British men. BMJ 1990; 300(6741): 1679-82.
8. Jesch U, Endler PC, Wulkersdorfer B, Spranger H. ABO blood group. Related investigations and their association with defined pathologies. Scientific World Journal 2007; 7: 1151-4.
9. Skaik YAM. ABO blood groups and myocardial infarction among Palestinians. Ann Card Anaesth 2009; 12(2): 173-4.
10. Smith AW, Aathithan S, Power EG, Abdulla Y. Blood group antigens and Helicobacter pylori infections. Lancet 1994; 343(8896): 543.
11. Pradhan AC, Chawla TN, Samuel KC, Pradhan S. The relationship between periodontal disease and blood groups and secretor status. J Periodontal Res 1971; 6(4): 294-300.
12. Vivek S, Jain J, Simon SP, Battur H, Supreetha S, Haridas R. Association of ABO Blood Group and Rh factor with periodontal disease in a population of Virajpet, Karnataka: A cross-sectional study. J Int Oral Health 2013; 5(4): 30-4.
13. Demir T, Tezel A, Orbak R, Eltas A, Kara C, Kavrut F. The effect of ABO blood types on periodontal status. Eur J Dent 2007; 1(3): 139-43.
14. Loe H, Silness J. Periodontal disease in pregnancy. I. Prevalence and severity. Acta Odontol Scand 1963; 21: 533-51.
15. Takei HH, Carranza FA. Clinical dianosis. In: Newman MG, Takei H, Carranza FA. editors. Carranza's clinical periodontology. 9th ed. New York, NY: Elsevier Health Sciences; 2011. p. 350-52.
16. Mortazavi H, Lotfi G, Fadavi E, Hajian S, Baharvand M, Sabour S. Is ABO blood group a possible risk factor for periodontal disease? J Dental Hypotheses 2015; 6(1): 14-8.
17. Jain A, Devaraj G, Kuckerja H, Kuckerja KBS. Blood groups: A possible link to periodontal disease. Dental Journal of Advance Studies 05(01): 047-050.
18. Aravind T, Neela N, Mannava P, Chidrawar SK, Karda K, Gupta S. Evaluation of correlation between periodontitis and ABO blood grouping-a clinical study. Journal of Advanced Medical and Dental Sciences Research 2016; 4(4): 78-82.
19. Pai GP, Dayakar MM, Shaila M, Dayakar A. Correlation between “ABO” blood group phenotypes and periodontal disease: Prevalence in south Kanara district, Karnataka state, India. J Indian Soc Periodontol 2012; 16(4): 519-523.
20. Frias MT, Lopez NJ. No association between secretor status of ABO blood group antigens and juvenile periodontitis. Acta odontol Latinoam 1994; 8(2): 9-15.
21. Agarwal V, Sunny, Kaul M, Agarwal S. An exploring link to Periodontitis: ABO blood group. Int J Curr Res 2017; 9(4): 48812-16.
22. Puri SS. Relationhip between human ABO blood groups and periodontal diseases. Int J Sci Appl Res 2018; 5(4): 8-13.
23. Gautam A, Mittal N, Singh TB, Srivastava R, Verma PK. Correlation of ABO blood group phenotype and rhesus factor with periodontal disease: An observational study. J Contemp Clin Dent 2017; 8(2): 253-8.
چاپ شده
2021-08-31
استناد به مقاله
1.
امید شیخیOS, الهام فخاریEF, عزیزه کریمیانAK. بررسی وضعیت پریودنتال در بیماران با گروه‌های خونی مختلف مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31آگوست2021 [ارجاع شده 28سپتامبر2022];:234-41. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1821

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد