بررسی آگاهي و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی شهر یزد در مورد اصول آماده‌سازی دندان پایه برای روکش متال سرامیک

  • Hadi Salami هادی سلیمی استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • Bahareh Sabaghzadegan بهاره صباغ‌زادگان دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: در پروتز ثابت متال سرامیک، تراش نامناسب دندان، منجر به ساخت پروتزی با ضخامت ناکافی پرسلن و یا پرسلن ضخیم بر روی ساختار فلزی پایه می‌شود. مطالعه‌ی طراحی شده‌ی حاضر، ارزیابی آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی شهر یزد در مورد اصول آماده‌سازی دندان پایه برای روکش متال سرامیک را هدف قرار داد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، پرسشنامه‌ای روا و پایا شامل مشخصات دموگرافیک، دارای 7 سؤال آگاهی و 6 سؤال عملکرد طراحی شد و بین دندان‌پزشکان عمومی شهر یزد در سال 1398 توزیع و سپس جمع‌آوری گردید. داده‌ها توسط آزمون‌های t-test و ANOVA تحلیل شدند.

يافته‌ها: تعداد 177 دندان‌پزشک به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. میانگین نمرات آگاهی (51/1 ± 50/4) از 7 و میانگین نمرات عملکرد (0/81 ± 4/59) از 6 بوده است. آگاهی گروه زیر 30 سال بهتر از گروه 30 تا 39 سال بود (0/017 = p value). اختلاف نمرات عملکرد شرکت‌کنندگان بر اساس گروه‌های سنی معنی‌دار نبود (0/827 = p value). آگاهی زنان از مردان بیشتر بود (0/029 = p value). اما تفاوتی در مقایسه‌ی نمرات عملکرد دو جنس مشاهده نشد (0/092 = p value). مقایسه‌ی نمرات آگاهی و عملکرد بر حسب سابقه‌ی کار و شرکت در دوره‌ی تکمیلی نیز معنی‌دار نبود (0/05 < p value).

نتیجه‌گیری: در مجموع آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان یزد درباره‌ی اصول آماده‌سازی دندان پایه برای ساخت روکش متال- سرامیک مطلوب بوده است، اما در بعضی از حیطه‌ها ضعف و کمبود دانش و عملکرد چشمگیر بود. همچنین به نظر می‌رسد دوره‌های آموزش تکمیلی حاضر، تأثیری بر آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان ندارد. بنابراین برنامه‌ریزی‌ها برای اصلاح و به روزرسانی این دوره‌ها لازم می‌باشد.

كليد واژه‌ها: آگاهی، عملکرد حرفه‌اي، روکش، رستوريشن‌های متال سرامیک.

مراجع

1. Libby G, Arcuri MR, LaVelle WE, Hebl L. Longevity of fixed partial dentures. J Prosthet Dent 1997; 78(2): 127-31.
2. Brecker SC. Porcelain baked to gold—a new medium in prosthodontics. J Prosthet Dent 1956; 6(6): 801-10.
3. Chai J, Chu FCS, Newsome P, Chow T. Retrospective survival analysis of 3‐unit fixed‐fixed and 2‐unit cantilevered fixed partial dentures. J Oral Rehabil 2005; 32(10): 759-65.
4. Christensen GJ. Ensuring retention for crowns and fixed prostheses. J Am Dent Assoc 2003; 134(7): 993-5.
5. Wassell RW, Walls AWG, Steele JG. Crowns and extra-coronal restorations: materials selection. Br Dent J 2002; 192(4): 199-202.
6. Shillingburg HT, Jacobi R, Brackett SE. Fundamentals of tooth preparations for cast metal and porcelain restorations. 1st ed. London, UK: Quintessence Pub Co; 1987.
7. Ohm E, Silness J. The convergence angle in teeth prepared for artificial crowns. J Oral Rehabil 1978; 5(4): 371-5.
8. Mack PJ. A theoretical and clinical investigation into the taper achieved on crown and inlay preparations. J Oral Rehabil 1980; 7(3): 255-65.
9. Stankiewicz NR, Wilson PR. The ferrule effect: a literature review. Int Endod J 2002; 35(7): 575-81.
10. Juloski J, Radovic I, Goracci C, Vulicevic ZR, Ferrari M. Ferrule effect: a literature review. J Endod 2012; 38(1): 11-9.
11. Khan MS, Ghani F. Dentists knowledge attitude and practice for preparing a sound maxillary premolar for a fixed dental prosthesis. J Postgrad Med Inst 2011; 23(3): 272-80.
12. Shillingburg HT, Hobo S, Whitsett LD, Jacobi R, Brackett S. Fundamentals of fixed prosthodontics. 1st ed. London, UK: Quintessence Publishing Co; 1997.
13. Goodacre CJ, Campagni WV, Aquilino SA. Tooth preparations for complete crowns: an art form based on scientific principles. J Prosthet Dent 2001; 85(4): 363-76.
14. Balevi B. Two reviews of full crown restorations. Evid Based Dent 2015; 16(2): 35-6.
15. Richter-Snapp K, Aquilino SA, Svare CW, Turner KA. Change in marginal fit as related to margin design, alloy type, and porcelain proximity in porcelain-fused-to-metal restorations. J Prosthet Dent 1988; 60(4): 435-9.
16. Syu J-Z, Byrne G, Laub LW, Land MF. Influence of finish-line geometry on the fit of crowns. Int J Prosthodont 1993; 6(1): 25-30.
17. el-Ebrashi MK, Craig RG, Peyton FA. Experimental stress analysis of dental restorations. Part VII. Structural design and stress analysis of fixed partial dentures. J Prosthet Dent 1970; 23(2): 177-86.
18. Hatzikyriakos A, Petridis HP, Tsiggos N, Sakelariou S. Considerations for services from dental technicians in fabrication of fixed prostheses: A survey of commercial dental laboratories in Thessaloniki, Greece. J Prosthet Dent 2006; 96(5): 362-6.
19. Leith R, Lowry L, O'Sullivan M. Communication between dentists and laboratory technicians. J Ir Dent Assoc 2000; 46(1): 5-10.
20. Edelhoff D, Sorensen JA. Tooth structure removal associated with various preparation designs for anterior teeth. J Prosthet Dent 2002; 87(5): 503-9.
21. Edelhoff D, Sorensen JA. Tooth structure removal associated with various preparation designs for posterior teeth. Int J Periodontics Restorative Dent 2002; 22(3): 241-9.
22. Wauchope FT. Methods of preparation of a tooth by reduction thereof. Google Patents; 1995.
23. Christensen GJ. Have fixed-prosthodontic impressions become easier? J Am Dent Assoc 2003; 134(8): 1121-3.
24. Kannan A, Venugopalan S, Ganapathy DM, Jain AR. A knowledge, attitude, and practice survey on"the methodology followed in the fabrication of fixed partial denture amongst private practitioners". Drug Invent Today 2018; 10(8): 1349-56.
25. Hudson-Davies SC, Jones JH, Sarll DW. Cross-infection control in general dental practice: dentists' behaviour compared with their knowledge and opinions. Br Dent J 1995; 178(10): 365-9.
26. McKay J, Ahmad A, Shaw JL, Rashid F, Clancy A, David C, et al. Gender differences and predictors of work hours in a sample of Ontario dentists. J Can Dent Assoc 2016; 82: g26.
27. Abate R. A demographic update for Ontario: population and dental professionals. Ontario Dentist 2011; 88: 38-43.
28. McKay JC, Quiñonez CR. The feminization of dentistry: implications for the profession. J Can Dent Assoc 2012; 78(1): 7.
29. Ezoddini Ardakani F, Sarayesh V. Knowledge of Correct Prescription of Radiographs among Dentists in Yazd, Iran. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects 2008; 2(3): 95-8.
30. Al-Ansari JM, Honkala S. Gender differences in oral health knowledge and behavior of the health science college students in Kuwait. J Allied Health 2007; 36(1): 41-6.
چاپ شده
2021-08-31
استناد به مقاله
1.
هادی سلیمیHS, بهاره صباغ‌زادگانBS. بررسی آگاهي و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی شهر یزد در مورد اصول آماده‌سازی دندان پایه برای روکش متال سرامیک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31آگوست2021 [ارجاع شده 28سپتامبر2022];:242-5. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1828

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد