تأثیر درمان ایمپلنت بر شاخص تأثیر وضعیت دهان بر فعالیت روزانه (Oral Impact on Daily Performance) در شهر اصفهان

  • Mozhgan Motahari مژگان مطهری دانش‌آموخته‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Ehsan Rafiei احسان رفيعي استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Danoosh Dehghanian دانوش دهقانیان استادیار، گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Mozhdeh Bourbourshirazi Mahmoudi مژده بوربورشيرازي محمودي دستیار تخصصی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: از دست دادن دندان‌ها و پيامدهاي آن براي سلامتي، همچنين ناراحتي رواني كه به همراه دارد، تأثير منفي بر وضعيت سلامتي و كيفيت زندگي می‌گذارد. ايمپلنت دندان با هدف افزايش سلامت و رضايت بيماران و بهبود همه‌ی جنبه‌هاي كيفيت زندگي انجام مي‌شود. لذا اين مطالعه با هدف تأثیر درمان ایمپلنت بر شاخص‌های کیفیت مرتبط با سلامت دهان و دندان در بیماران تحت درمان ایمپلنت در شهر اصفهان انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ي تحلیلی- مقطعی، کیفیت زندگی 73 بیمار مراجعه‌کننده به دانشکده‌ي دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و مراکز خصوصی قبل و بعد از درمان ایمپلنت، در سال تحصیلی 1398-99 با استفاده از شاخص OIDP (Oral impact on daily performance) بررسی گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون‌های Paired t- test، Independent t- test و تحلیل واریانسى (ANOVA) انجام شد (0/05 = α).

يافته‌ها: در مطالعه‌ی حاضر، شایع‌ترین مشکل و بیشترین عامل مؤثر در شرایط دهانی بر کیفیت رضایت، کشیدن و از دست دادن دندان‌ها بود که بیش از همه (83/6 درصد) در کیفیت غذا خوردن، بر لذت بردن از ارتباط با دیگران (68/5 درصد) و بر کیفیت لبخند زدن (64/4 درصد) تأثیر داشت. میانگین نمره‌ی OIDP قبل از درمان ایمپلنت نسبت به بعد از دریافت درمان در تمام جنبه‌های پرسش‌نامه کاهش نشان داد که از نظر آماری معنی‌دار بود (0/05 p value <).

نتيجه‌‌‌گيري: با توجه به داده‌های مطالعه‌ی حاضر، می‌توان نتیجه گرفت که درمان ایمپلنت بر کیفیت زندگی بیماران تأثیر مثبت دارد.

كليد واژه‌ها: ايمپلنت دندانی، سلامت دهان، كيفيت زندگي.

مراجع

1. Mohebbi S, Sheikhzadeh S, Bayanzadeh M, Batebizadeh A. Oral impact on daily performance (OIDP) index in patients attending patients clinic at dentistry school of Tehran University of Medical Sciences. J Dent Med 2012; 25(2): 135-41. [In Persian].
2. Locker D. Measuring Oral health: a conceptual framework. Community Dent Health 1988; 5(1): 3-18.
3. Adulyanon S, Vourapukjaru J, Sheiham A. Oral impacts affecting daily performance in a low dental disease Thai population. Community Dent Oral Epidemiol 1996; 24(6): 385-9.
4. Slade GD. Measuring oral health and quality of life. Chapel Hill, NC: University of North Carolina; 1997.
5. Dorri M, Sheiham A, Tsakos G. Validation of a Persian version of the OIDP index. BMC Oral Health 2007; 7(1): 2.
6. Kida IA, Åstrøm AN, Strand GV, Masalu JR, Tsakos G. Psychometric properties and the prevalence, intensity and causes of oral impacts on daily performance (OIDP) in a population of older Tanzanians. Health Qual Life Outcomes 2006; 4(1): 56.
7. Jung SH, Ryu JI, Tsakos G, Sheiham A. A Korean version of the Oral Impacts on Daily Performances (OIDP) scale in elderly populations: validity, reliability and prevalence. Health Qual Life Outcomes 2008; 6(1): 17.
8. Åstrøm AN, Haugejorden O, Skaret E, Trovik TA, Klock KS. Oral Impacts on Daily Performance in Norwegian adults: validity, reliability and prevalence estimates. Eur J Oral Sci 2005; 113(4): 289-96.
9. Tsakos G, Marcenes W, Sheiham A. Evaluation of a modified version of the index of Oral Impacts On Daily Performances(OIDP) in elderly populations in two European countries. Gerodontology 2001; 18(2): 121-30.
10. Enright S. Treatment of edentulous patients using implant supported mandibular overdentures improves quality of life. TSMJ 2007; 8(1): 65-9.
11. Branemark P, Zarb G, Albrektsson T, Rosen H. Tissue-Integrated prostheses. osseointegration in clinical dentistry. Plast Reconstr Surg 1986; 77(3): 496-7.
12. Geertman ME, Boerrigter EM, Van't Hof MA, Van Waas MA, van Oort RP, Boering G, et al. Two-center clinical trial of implant-retained mandibular overdentures versus complete dentures-chewing ability. Community Dent Oral Epidemiol 1996; 24(1): 79-84.
13. Al-Omiri M, Hantash RA, Al-Wahadni A. Satisfaction with dental implants: a literature review. Implant Dent 2005; 14(4): 399-406.
14. Kisely S. No mental health without oral health. Can J Psychiatry 2016; 61(5): 277-82.
15. Zhou W, Wang F, Monje A, Elnayef B, W H, Wu Y. Feasibility of dental implant replacement in failed sites: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants 2016; 31(3): 535-45.
16. de Oliveira CM, Sheiham A. The relationship between normative orthodontic treatment need and oral health related quality of life. Community Dent Oral Epidemiol 2003; 31(6): 426-36.
17. Gherunpong S, Tsakos G, Sheiham A. A socio-dental approach to assessing dental needs of children: concept and models. Int J Paediatr Dent 2006; 16(2): 81-8.
18. Steigenga JT, Al-Shammari KF, Nociti FH, Misch CE, Wang HL. Dental implant design and its relationship to long-term implant success. Implant Dent 2003; 12(4): 306-17.
19. Montero J, Dolz J, Silvestre FJ, Flores J, Dib A, Gómez-Polo C. Changes in oral health-related quality of life after three different strategies of implant therapy: a clinical trial. Odontology 2019; 107(3): 383-92.
20. Sargolzaie N, Moeintaghavi A, Shojaie H. Comparing the quality of life of patients requesting dental implants before and after implant. Open Dent J 2017; 11: 485-91.
21. Paul S A, Simon S S, Kumar S, Chacko RK. Assessing perceptions of oral health related quality of life in dental implant patients. Experience of a tertiary care center in India. J Oral Biol Craniofac Res 2018; 8(2): 74-7.
22. Yoshida T, Masaki C, Komai H, Misumi S, Mukaibo T, Kondo Y, et al. Changes in oral health-related quality of life during implant treatment in partially edentulous patients: A prospective study. J Prosthodont Res 2016; 60(4): 258-64.
23. Adler L, Liedholm E, Silvegren M, Modin C, Buhlin K, Jansson L. Patient satisfaction 8-14 years after dental implant therapy - a questionnaire study. Acta Odontol Scand 2016; 74(5): 423-9.
24. Yaghini J, Kiani S, Naghsh N, Rostami Sh, Dayani S. Evaluation of patients' satisfaction with dental implant treatments in Isfahan. J Isfahan Dent Sch 2018; 14(3): 250-7. [In Persian].
25. Mroczek B, Lichota M-A, Trybek G, Grzywacz A. Change in patients’ self-reported quality of life before and after dental implantation. Balk J Dent Mrd 2019; 23(1): 15-9.
26. Berretin-Felix G, Nary Filho H, Padovani CR, Machado WM. A longitudinal study of quality of life of elderly with mandibular implant-supported fixed prostheses. Clin Oral Implants Res 2008; 19(7): 704-8.
27. da Cunha MC, Santos JF, Santos MB, Marchini L. Patients' expectation before and satisfaction after full-arch fixed implant-prosthesis rehabilitation. J Oral Implantol 2015; 41(3): 235-9.
28. Srisilapanan P, Sheiham A. The prevalence of dental impacts on daily performances in older people in Northern Thailand. Gerodontology 2001; 18(2): 102-8.
چاپ شده
2021-12-22
استناد به مقاله
1.
مژگان مطهریMM, احسان رفيعيER, دانوش دهقانیانDD, مژده بوربورشيرازي محموديMBM. تأثیر درمان ایمپلنت بر شاخص تأثیر وضعیت دهان بر فعالیت روزانه (Oral Impact on Daily Performance) در شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 22دسامبر2021 [ارجاع شده 29ژانویه2022];:358-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1829

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد