بررسی هزینه‌های تروماهای فک و صورت در بیمارستان شهید رجایی شیراز

  • Ehsan Aliabadi احسان علی‌آبادی استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
  • Nima Jalali نیما جلالی دندان‌پزشک، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: حوادث، یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ و ناتوانی در جوامع مختلف می‌باشد. یکی از عوارض شایع تصادف با وسایل نقیله و دیگر حوادث، شکستگی در ناحیه‌ی فک و صورت است که علاوه بر مشکلات عدیده‌ای که برای بیمار ایجاد می‌کند، موجب تحمیل هزینه‌های زیادی به سیستم درمانی کشورها می‌شود. از این رو هدف از این مطالعه، بررسی تحلیلی بار مالی تروماهای فک و صورت در شیراز با در نظر گرفتن متغیرهای دموگرافیک بود. 

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، تعداد 200 پرونده از بیمارانی که با ترومای ناحیه‌ی فک و صورت در بیمارستان شهید رجائی شهر شیراز طی سال‌های 1397 تا 1398 بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. هزینه‌ی بخش‌های مختلف درمانی، مکانیسم تروما به علاوه خصوصیات دموگرافیک (سن و جنس) برای هر بیمار ثبت شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی آنالیز شدند.

یافته‌ها: از 200 بیمار بستری شده به علت آسیب فک و صورت، تعداد 40 نفر (20 درصد) زن و 160 نفر (80 درصد) مرد بودند. میانگین سنی بیماران 39/9 سال بود. شایع‌ترین علت تروما، تصادف (81/5 درصد) و میانگین هزینه‌ها 89272763 ریال به ازای هر نفر بود.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داده است که سالیانه، هزینه‌های گزافی برای درمان بیماران تصادفی که دچار شکستگی فک و صورت می‌شوند، صرف می‌گردد.

کلید واژه‌ها: آسیب‌های فک و صورت، هزینه‌ها، سوانح.

مراجع

1. Mashreky SR, Rahman A, Khan TF, Faruque M, Svanström L, Rahman F. Hospital burden of road traffic injury: Major concern in primary and secondary level hospitals in Bangladesh. Public Health 2010; 124(4): 185-9.
2. Bastida JL, Aguilar PS, González BD. The economic costs of traffic accidents in Spain. J Trauma 2004; 56(4): 888-9.
3. García-Altés A, Puig-Junoy J. What is the social cost of injured people in traffic collisions? An assessment for Catalonia. J Trauma 2011; 70(3): 744-50.
4. Connelly LB, Supangan R. The economic costs of road traffic crashes: Australia, states and territories. Accid Anal Prev 2006; 38(6): 1087-93.
5. Curtis k, Lam M, Mitchell R, DicksonC, McDonnell K. Major trauma: the unseen financial burden to trauma centres, a descriptive multicentre analysis. Aus Health Rev 2014: 38(1): 30-7.
6. Moncrieff NJ, Qureshi C, Deva AK. A comparative cost analysis of maxillofacial trauma in Australia. J Craniofac Surg 2004; 15(4): 686-91.
7. Mohtasham-Amiri Z, Dastgiri S, Davoudi-Kiakalyeh A, Imani A, Mollarahimi K. An epidemiological study of road traffic accidents in Guilan Province, Northern Iran in 2012. Bull Emerg Trauma 2016; 4(4): 230-5.
8. Haug RH, Prather J, Indresano AT. An epidemiologic survey of facial fractures and concomitant injuries. J Oral Maxillofac Surg 1990; 48(9): 926-32.
9. James RB, Fredrickson C, Kent JN. A prospective study of mandibular fractures. J Oral Surg 1981; 39(4): 275-81.
10. Manouchehrifar M, Hatamabadi HR, Derakhshandeh N. Treatment costs of traffic accident casualties in a Third-level hospital in Iran; a preliminary study. Emerg (Tehran) 2014; 2(1): 40-2.
11. Moncrieff NJ, Qureshi C, Deva AK. Comparative cost analysis of maxillofacial trauma in Australia. J Craniofac Surg 2004; 15(4): 686-91.
12. Yang Y, Li PJ, Shuai T, Wang Y, Mao C, Yu GY, et al. Cost analysis of oral and maxillofacial free flap reconstruction for patients at an institution in China. Int J Oral Maxillofac Surg 2019; 48(5): 590-6.
13. Chang CS, Chu MW, Nelson JA, Basta M, Gerety P, Kanchwala SK, Wu LC. Complications and cost analysis of intraoperative arterial complications in head and neck free flap reconstruction. J Reconstr Microsurg 2017; 33(5): 318-27.
14. Forner D, Phillips T, Rigby M, Hart R, Taylor M, Trites J. Submental island flap reconstruction reduces cost in oral cancer reconstruction compared to radial forearm free flap reconstruction: a case series and cost analysis. J Otolaryngol Head Neck Surg 2016; 45(4): 11-6.
15. De Paepe A, Vandeneede N, Strens D, Specenier P. Medical cost associated with treatment and follow-up of patients with head and neck cancer. Value Health 2015; 18(7): 449-54.
16. Rezaei S, Akbari AB, Arab M. Estimating hospital costs and other health services expenses of road traffic crashes in Iran, 2009. Hakim Res J 2013; 16(3): 192-200. [In Persian].
17. Nazari R, Bijani A, HAJI HF, Beheshti Z, Sharifnia S, Hojati H. Mortality and injury severity in the accident victims referred to the Hefdah Shahrivar Hospital of Amol; 2007. J Babol Univ Med Sci 2011; 13(1): 76-81. [In Persian].
18. Lim SJ, Chung WJ, Cho WH. Economic burden of injuries in South Korea. Inj Prev 2011; 17(5): 291-6.
چاپ شده
2021-06-26
استناد به مقاله
1.
احسان علی‌آبادیEA, نیما جلالیNJ. بررسی هزینه‌های تروماهای فک و صورت در بیمارستان شهید رجایی شیراز. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26ژوئن2021 [ارجاع شده 23می2022];:166-74. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1831

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد