خون‌رسانی مجدد پالپ به دنبال آسیب اکستروژن در دندان انسیزور دائمی نابالغ ماگزیلا (گزارش مورد)

  • Farnaz Ghorbani فرناز قربانی دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
  • Mostafa Ghandi مصطفی قندی دستیار تخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: تروماهای دندانی، به طور شایع دندان‌های قدامی را درگیر می‌کند که می‌تواند تأثیرات مهمی روی عملکرد دندان‌ها، زیبایی و صحبت کردن داشته باشد. اکستروژن به جابه‌جایی نسبی دندان به بیرون از ساکت اطلاق می‌شود که درمان اورژانس در این آسیب، جایگذاری مجدد دندان و اسپلینت منعطف برای 2 هفته می‌باشد.

معرفی مورد: بیمار، پسری 8 ساله با شکایت از ضربه به دندان‌ها مراجعه نمود، بعد از تأیید تشخیص آسیب اکستروژن تروماتیک، دندان 9# تحت جایگذاری مجدد و اسپلینت قرار گرفت، طی پیگیری یک ساله، کلسیفیکاسیون کانال ریشه و پاسخ نرمال به تست‌های حساسیتی پالپ مشاهده شد.

کلید واژه‌ها: آسیب‌های دندانی، جابه‌جایی دندان، آپکس باز.

مراجع

1. Ilma de Souza Cortes M, Marcenes W, Sheiham A. Impact of traumatic injuries to the permanent teeth on the oral health‐related quality of life in 12-14‐year‐old children. Community Dent Oral Epidemiol 2002; 30(3): 193-8.
2. Turkistani J, Hanno A. Recent trends in the management of dentoalveolar traumatic injuries to primary and young permanent teeth. Dent Traumatol 2011; 27(1): 46-54.
3. Moazzami F, Karami E. Pulp revascularization following severe extrusive luxation injury in mature permanent mandibular incisors: A case report. Thrita 2018; 7(1): e69341.
4. Andreasen FM, Andersson JO, Lauridsen E. Luxation injuries of permanent teeth: General findings. In: Andreasen JO, Andreasen FM, Andersson L, editor. Textbook and color atlas of traumatic injuries to the teeth. 5th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2018. p. 431.
5. Andreasen L, Petti S, Day P, Kenny K, Glendor U, Andreasen JO. Classification, epidemiology and etiology. In: Andreasen JO, Andreasen FM, Andersson L, editor. Textbook and color atlas of traumatic injuries to the teeth. 5th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2018. p. 277.
6. Hamanaka EF, Nogueira LM, Pires WR, Panzarini SR, Poi WR, Sonoda CK. Replantation as treatment for extrusive luxation. Braz Dent J 2015; 26(3): 308-11.
7. Amaral MF, De Almeida MM, De Faria LP, Brandini DA, Poi WR, Okamoto R. Treatment of Extrusive Luxation in Permanent Teeth: Literature Review with Systematic Criteria. J Contemp Dent Pract 2017; 18(3): 241-5.
8. de Souza BDM, Dutra KL, Reyes-Carmona J, Bortoluzzi EA, Kuntze MM, Teixeira CS, et al. Incidence of root resorption after concussion, subluxation, lateral luxation, intrusion, and extrusion: a systematic review. Clin Oral Investig 2020; 24(3):1101-1.
9. Ramírez AV, Strenger SK, López MS, Cortes PM, Núñez CC. A 4‐year follow‐up case of extrusive luxation in a patient with cerebral palsy. Spec Care Dentist 2019; 39(2): 225-30.
10. Humphrey JM, Kenny DJ, Barrett EJ. Clinical outcomes for permanent incisor luxations in a pediatric population. I. Intrusions. Dent Traumatol 2003; 19(5): 266-73.
11. Sigurdsson A, Trope M, Civian N. The role of endodontics after dental traumatic injuries. In: Berman L, Hargreaves K, editor. Pathways of the Pulp. 10th ed. Missouri, UK: Mosby; 2010. p. 620-49.
12. Queiroz AF, Hidalgo MM, Consolaro A, Panzarini SR, França AB, Pires WR, et al. Calcific metamorphosis of pulp after extrusive luxation. Dent Traumatol 2019; 35(2): 87-94.
چاپ شده
2021-12-22
استناد به مقاله
1.
فرناز قربانیFG, مصطفی قندیMG. خون‌رسانی مجدد پالپ به دنبال آسیب اکستروژن در دندان انسیزور دائمی نابالغ ماگزیلا (گزارش مورد). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 22دسامبر2021 [ارجاع شده 29ژانویه2022];. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1837

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد