مقایسه‌ی بین لیزر کم‌توان و کرم آسیکلوویر 5٪ در درمان تب‌خال لب

  • Parisa Hajian پریسا حاجیان دانش‌آموخته‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Amir Mansour Shirani امیر منصور شیرانی استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Maryam Khosravi مریم خسروی دستیار تخصصی، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تب‌خال لبی عودکننده، یک عفونت شایع است که در 20 تا 40 درصد جمعیت دیده می‌شود و خطر انتقال عفونت در حین درمان دندان‌پزشکی هم دارد. راه‌های درمانی متعددی برای آن مطرح است. در این مطالعه به مقایسه‌ی درمان با لیزر و آسیکلوویر موضعی پرداخته شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به‌ صورت کارآزمایی بالینی یک سوکور در بخش بیماری‌های دهان، فک و صورت دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در دوره‌ی یک‌ساله‌ 1393-1394 صورت گرفت. تعداد 30 بیمار دچار عفونت هرپس لیبالیس، به 2 گروه مساوی تقسیم شدند. بیماران در گروه لیزر به‌ صورت سه جلسه‌ی یک روز در میان با لیزر دیود با طول ‌موج nm 660، توان  mW100، دوز J/cm2 4 با تابش پیوسته و غیر تماسی با فاصله‌ی  mm1 به مدت 40 ثانیه تحت تابش قرار گرفتند. بیماران در گروه دارویی با کرم آسیلکوویر 5 درصد موضعی به‌ صورت پنج بار در روز، درمان شدند. در هر دو گروه، تغییرات شدت درد، تغییر ابعاد ضایعات طی دوره‌ی درمانی و همچنین مدت ‌زمان بهبودی کامل ثبت گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با آزمون‌های آماری T-test و Repeated Measures ANOVA تجزیه و تحلیل شدند (0/05 > p value).

یافته‌ها: گروه لیزر در مقایسه با گروه آسیکلوویر موضعی، کاهش معنی‌دار در میانگین مدت ‌زمان رهایی از درد (0/001 < p value) و مدت زمان بهبودی (0/001 > p value) و میانگین ابعاد ضایعات 2 روز پس از درمان (0/03 = p value) و 4 روز پس از درمان (0/003 = p value) داشت.

نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های به ‌دست ‌آمده، لیزر 660 نانومتر در مقایسه با کرم آسیکلوویر، در برطرف شدن درد و کاهش ابعاد ضایعات و مدت ‌زمان بهبودی، مؤثرتر بود.

کلید واژه‌ها: تب‌خال لبی، درمان لیزر کم‌توان، آسیکلوویر.

مراجع

1. Glick M. Burket’s oral medicine. 12th ed. PMPH-USA; 2015. p. 58.
2. Embil JA, Stephens RG, Manuel FR. Prevalence of recurrent herpes labialis and aphthous ulcers among young adults on six continents. Can Med Assoc J 1975; 113(7): 627-30.
3. Whitley RJ, Roizman B. Herpes simplex virus infections. Lancet 2001; 357(9267): 1513-8.
4. Arduino PG, Porter SR. Herpes simplex virus type 1 infection: overview on relevant clinico‐pathological features. J Oral Pathol Med 2008; 37(2): 107-21.
5. Opstelten W, Neven AK, Eekhof J. Treatment and prevention of herpes labialis. Can Fam Physician 2008; 54(12): 1683-7.
6. Harmenberg J, Oberg B, Spruance S. Prevention of ulcerative lesions by episodic treatment of recurrent herpes labialis: a literature review. Acta Derm Venereol 2010; 90(2): 122-30.
7. Basirat M. The effects of low power lasers in healing of oral ulcers. J Lasers Med Sci 2012; 3(2): 79-83.
8. Eghbali F. The application of low power lasers in dentistry. 1st ed. Tehran, Iran: Shyan nemoodar; 2010. p. 63-4. [In Persian].
9. Convissar RA. Principles and practice of laser dentistry. St. Louis, US: Mosby Elsevier. 2010; p. 263-270.
10. Honarmand M, Farhadmollashahi L, Vosoughirahbar E. Comparing the effect of diode laser against acyclovir cream for the treatment of herpes labialis. J Clin Exp Dent 2017; 9(6): e729-32.
11. Hamed GY, Khudhur AS, Alshamaa ZA. Effectiveness of low level diode laser (1064) and acyclovir in treatment of recurrent herpes labialis. (Comparative clinical study). RDENTJ 2017; 17(1): 23-31.
12. de Carvalho RR, de Paula Eduardo F, Ramalho KM, Antunes JL, Bezinelli LM, de Magalhães MH, et al. Effect of laser phototherapy on recurring herpes labialis prevention: an in vivo study. Lasers Med Sci 2010; 25(3): 397-402.
13. Simunovic Z. Herpes virus infection low level laser therapy (LLLT)-photobiostimulation applied as monotherapy in treatment of human pathogen Herpes virus. Laser Med 2012; 1: 1-2.
14. Muñoz Sanchez PJ, Capote Femenías JL, Díaz Tejeda A, Tunér J. The effect of 670-nm low laser therapy on herpes simplex type 1. Photomed Laser Surg; 30(1): 37-40.
15. Donnarumma G, De Gregorio V, Fusco A, Farina E, Baroni A, Esposito V, et al. Inhibition of HSV-1 replication by laser diode-irradiation: possible mechanism of action. Int J Immunopathol Pharmacol 2010; 23(4): 1167-76.
16. Marotti J, Sperandio FF, Fregnani ER, Aranha AC, de Freitas PM, de Paula Eduardo C. High-intensity laser and photodynamic therapy as a treatment for recurrent herpes labialis. Photomed Laser Surg 2010; 28(3): 439-44.
17. Bello-Silva MS, de Freitas PM, Aranha AC, Lage-Marques JL, Simoes A, de Paula Eduardo C. Low-and high-intensity lasers in the treatment of herpes simplex virus 1 infection. Photomed Laser Surg; 28(1): 135-9.
18. Dougal G, Lee SY. Evaluation of the efficacy of low‐level light therapy using 1072 nm infrared light for the treatment of herpes simplex labialis. Clin Exp Dermatol 2013; 38(7): 713-8.
19. Ferreira DC, Reis HL, Cavalcante FS, Santos KR, Passos MR. Recurrent herpes simplex infections: laser therapy as a potential tool for long-term successful treatment. Rev Soc Bras Med Trop 2011; 44(3): 397-9.
20. de Paula Eduardo C, Bezinelli LM, de Paula Eduardo F, da Graça Lopes RM, Ramalho KM, Bello-Silva MS, et al. Prevention of recurrent herpes labialis outbreaks through low-intensity laser therapy: a clinical protocol with 3-year follow-up. Lasers Med Sci 2012; 27(5): 1077-83.
21. Cotler HB, Chow RT, Hamblin MR, Carroll J. The use of low-level laser therapy (LLLT) for musculoskeletal pain. MOJ Orthop Rheumatol 2015; 2(5): 00068.
22. Wagner VP, Meurer L, Martins MA, Danilevicz CK, Magnusson AS, Marques MM, et al. Influence of different energy densities of laser phototherapy on oral wound healing. J Biomed Opt 2013; 18(12): 128002.
چاپ شده
2021-06-26
استناد به مقاله
1.
پریسا حاجیانPH, امیر منصور شیرانیAMS, مریم خسرویMK. مقایسه‌ی بین لیزر کم‌توان و کرم آسیکلوویر 5٪ در درمان تب‌خال لب. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26ژوئن2021 [ارجاع شده 2جولای2022];:175-82. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1838

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد