بررسی میزان آگاهی و نگرش مربیان مهدکودک‌های شهر خرم‌آباد در زمینه‌ی تروما به دندان‌های شیری

  • Zahra Golestannejad زهرا گلستان‌نژاد استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Rahman Nazeri رحمان ناظری دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • Marzieh Ghaiour مرضیه غیور متخصص دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی‌ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Mahdieh Mehrfar مهدیه مهرفر دندان‌پزشک، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آسیب به سیستم دندان شیری و دائمی، از رایج‌ترین مشکلات دندان‌پزشکی است. پیش‌آگهی تروماهای دندانی وابسته به اقداماتی است که بلافاصله پس از حادثه انجام می‌گیرد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی میزان آگاهی، نگرش مربیان مهدکودک‌ها در زمینه‌ی ترومای دندان شیری در شهر خرم آباد بود.

مواد و روشها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، تعداد ۱۰۰ نفر از مربیان مهدکودک‌های شهر خرم‌آباد در سال 1398-1399 شرکت کردند. جمع‌آوری اطلاعات به صورت پرسش‌نامه‌ای بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید واقع شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری Pearson و T-test مورد ارزیابی قرار گرفت (0/05 p value <).

یافته‌ها: در مطالعه‌ی حاضر، میانگین نمره‌ی نگرش مربیان، 68/5 و میانگین نمره‌ی آگاهی، 34/9 محاسبه شد. همچنین فاکتورهای جنس، سن، سطح تحصیلات با نمره‌ی آگاهی و نگرش آن‌ها رابطه‌ی معنی‌داری نداشت (0/05 p value >) اما بین سابقه‌ی کاری با نمرات آگاهی (0/02 = p value) و نگرش (0/004 = p value) و همچنین بین گذراندن دوره‌ی آموزش اورژانس دندان‌پزشکی با سطح آگاهی (0/004 = p value) و نگرش (0/008 = p value) ارتباط معنی‌داری وجود داشت. ۶۴ درصد از مربیان، تجربه‌ی ترومای دندانی را داشتند که میانگین نمره‌ی آگاهی (0/04 = p value) و نگرش (0/001 p value <) آن‌ها به طور معنی‌داری بیشتر از سایر مربیان بود.

نتیجه گیری: سطح آگاهی مربیان در این مطالعه، ضعیف ارزیابی شد، اما سطح نگرش آن‌ها نسبت به ترومای دندان شیری خوب بود. پیشنهاد می‌شود به منظور افزایش سطح آگاهی مربیان در زمینه‌ی ترومای دندانی، برنامه‌های آموزشی در این ارتباط برگزار گردد.

کلید واژه‌ها: دندان شیری، آگاهی، نگرش

مراجع

1. Chan AW, Wong TK, Cheung GS. Lay knowledge of physical education teachers about the emergency management of dental trauma in Hong Kong. Dent Traumatol 2001; 17(2): 77-85.
2. Al‐Jundi SH, Al‐Waeili H, Khairalah K. Knowledge and attitude of Jordanian school health teachers with regards to emergency management of dental trauma. Dent Traumatol 2005; 21(4): 183-7.
3. Attarzadeh H, Kebriaei F, Sadri L, Foroughi E, Taghian M. Knowledge and attitudes of elementary Schoolteachers on dental trauma and its management in Yazd, Iran. J Dent (Shiraz) 2017; 18(3): 212-8.
4. Glendor U. Epidemiology of traumatic dental injuries-- a 12 year review of the literature. Dent Traumatol 2008; 24(6): 603-11.
5. Glendor U. Aetiology and risk factors related to traumatic dental injuries-- a review of the literature. Dent Traumatol 2009; 25(1): 19-31.
6. Fallahinejad Gajari M, Haghighatdoost E. Evaluation of primary school teachers’ knowledge of dental traumas in students, Tehran-2003. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2005; 22(4): 21-5. [In Persian].
7. Raoof M, Zaherara F, Shokouhinejad N, Mohammadalizadeh S. Elementary school staff knowledge and attitude with regard to first‐aid management of dental trauma in Iran: a basic premise for developing future intervention. Dent Traumatol 2012; 28(6): 441-7.
8. Rouhani A, Movahhed T, Mohiti Y, Banihashemi E, Akbari M. Knowledge and attitude of primary school staff to management of dental trauma in North-East of Iran in 2015. JDMT 2017; 6(2): 67-72.
9. Baharin F, Osman NF, Adnan MM. Knowledge and attitude towards dental trauma management among primary school teachers. Padjadjaran Journal of Dentistry 2019; 31(3): 161-6.
10. Quaranta A, De Giglio O, Trerotoli P, Vaccaro S, Napoli C, Montagna M, et al. Knowledge, attitudes, and behavior concerning dental trauma among parents of children attending primary school. Ann Ig 2016; 28(6): 450-9.
11. Shahnaseri S, Mousavi SA, Jafari N. Evaluation of knowledge of parents of children aged 8-12 years about traumatic avulsed teeth in Isfahan in 2016. J Mashhad Dent Sch 2017; 41(1): 41-50. [In Persian].
12. Sae‐Lim V, Lim LP. Dental trauma management awareness of Singapore pre‐school teachers. Dent Traumatol 2001; 17(2): 71-6.
13. Duruk G, Erel ZB. Assessment of Turkish dentists’ knowledge about managing avulsed teeth. Dent Traumatol 2020; 36(4): 371-81.
14. Mehrabkhani M, Ajami B, Parisay I, Bolboli A, Akbarian G. Knowledge of emergency management of traumatized teeth among schoolteachers in Mashhad, Iran. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects 2015; 9(2): 121-52.
15. Young C, Wong K, Cheung L. Emergency management of dental trauma: knowledge of Hong Kong primary and secondary school teachers. Hong Kong Med J 2012; 8(5): 362-70.
16. Antunes LAA, Rodrigues AS, Martins AMdC, Cardoso ES, Homsi N, Antunes LS. Traumatic dental injury in permanent teeth: knowledge and management in a group of Brazilian school teachers. Dent Traumatol 2016; 32(4): 269-73.
17. Altamimi YS, Siddiqui AA, At-Tamimi S, Al-Ateeq NF, Al-Zuayzi AA, Alsayegh MA, et al. Knowledge of primary school teachers regarding dental trauma management in Hail Region, Saudi Arabia. Pesqui Bras Odontopediatria Clín Integr 2019; 19: e4757.
چاپ شده
2021-08-31
استناد به مقاله
1.
زهرا گلستان‌نژادZG, رحمان ناظریRN, مرضیه غیورMG, مهدیه مهرفرMM. بررسی میزان آگاهی و نگرش مربیان مهدکودک‌های شهر خرم‌آباد در زمینه‌ی تروما به دندان‌های شیری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31آگوست2021 [ارجاع شده 28سپتامبر2022];:262-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1863

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد