بررسی نگرش و عملکرد متخصصین دندان‌پزشکی کودکان ایران در کاربرد فایل‌های روتاری در پالپکتومی دندان‌های شیری

  • Sanaz Ziaei ساناز ضیائی استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، مرکز تحقیقات دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Reyhaneh Faghihian ریحانه فقیهیان استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، مرکز تحقیقات دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Armita Vali Sichani آرمیتا والی سیچانی استادیار، گروه اندودونتیکس، مرکز تحقیقات دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Neda Safari Dehaghani ندا صفری دهاقانی دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مهم‌ترین هدف از آماده‌سازي فضاي کانال ریشه، پاك‌سازي کانال ریشه می‌باشد. استفاده از وسایل روتاری، افزون بر آسان کردن آماده‌سازي فضاي کانال، به پاك‌سازي بهتر آن کمک می‌کنند. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان کودکان ایران در مورد استفاده از فایل‌های روتاری در پالپکتومی دندان‌های شیری بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی در سال 1399، تعداد 150 متخصص دندان‌پزشکی کودکان شاغل در ایران وارد مطالعه شدند. پرسش‌نامه توسط 148 نفر تکمیل شد. اطلاعات دموگرافیک و نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان کودکان ایران در مورد استفاده از فایل‌های روتاری در پالپکتومی دندان‌های شیری جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون Chi-Square در سطح معنی‌داری 0/05 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: در مطالعه‌ی حاضر 45/6 درصد افراد از فایل‌های روتاری استفاده می‌کردند. در حالی‌که 55/8 درصد از دندان‌پزشکان گزارش کردند که مهم‌ترین مزیت فایل‌های روتاری در مقایسه با فایل‌های دستی، کاهش زمان کار است، 62/2 درصد از دندان‌پزشکان گزارش کردند که مهم‌ترین عیب استفاده از فایل‌های روتاری در مقایسه با فایل‌های دستی در دندان‌های شیری، قیمت زیاد فایل‌های روتاری و تجهیزات لازم می‌باشد. در این مطالعه، 85 درصد از دندان‌پزشکان اعلام کردند که برای هر دو دندان شیری E و D از فایل‌های روتاری استفاده می‌کنند.

 نتیجه‌گیری: به طور کلی بر اساس نتایج مطالعه‌ی حاضر، میزان شیوع کلی استفاده از فایل‌های روتاری در پالپکتومی دندان‌های شیری در متخصصین دندان‌پزشکی کودکان شاغل در ایران برابر 45/6 درصد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: نگرش؛ عملکرد؛ دندان‌پزشکی کودکان؛ پالپکتومی

بیوگرافی نویسنده

Sanaz Ziaei ساناز ضیائی, استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، مرکز تحقیقات دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مراجع

1. Smaïl-Faugeron V, Courson F, Durieux P, Muller-Bolla M, Glenny AM, Chabouis HF. Pulp treatment for extensive decay in primary teeth. Cochrane Database Syst Rev 2014; (8): CD003220.
2. Parisay I, Ghoddusi J, Forghani M. A review on vital pulp therapy in primary teeth. Iran Endod J 2015; 10(1): 6-15.
3. Jeevanandan G, Govindaraju L. Clinical comparison of Kedo-S paediatric rotary files vs manual instrumentation for root canal preparation in primary molars: a double blinded randomised clinical trial. Eur Arch Paediatr Dent 2018; 19(4): 273-8.
4. George S, Anandaraj S, Issac JS, John SA, Harris A. Rotary endodontics in primary teeth-A review. Saudi Dent J 2016; 28(1): 12-7.
5. Shen S, Deng M, Wang P, Chen X, Zheng L, Li H. Deformation and fracture of K3 rotary nickel-titanium endodontic instruments after clinical use. Int Endod J 2016; 49(11): 1088-94.
6. Schäfer E, Schulz-Bongert U, Tulus G. Comparison of hand stainless steel and nickel titanium rotary instrumentation: a clinical study. J Endod 2004; 30(6): 432-5.
7. Mehta DN, Dave BH, Bargale SS, Poonacha K, Mulchandani V, Thomas PS. Knowledge, attitude, and practice among pediatric dentists regarding the use of rotary endodontic instruments for endodontic treatment in India. Indian J Dent Res 2017; 3(1): 23-6.
8. Crespo S, Cortes O, Garcia C, Perez L. Comparison between rotary and manual instrumentation in primary teeth. J Clin Pediatr Dent 2008; 32(4): 295-8.
9. Mozayeni MA, Golshah A, Kerdar NN. A survey on NiTi rotary instruments usage by endodontists and general dentist in Tehran. Iran Endod J 2011; 6(4): 168-75.
10. Parashos P, Messer HH. Questionnaire survey on the use of rotary nickel–titanium endodontic instruments by Australian dentists. Int Endod J 2004; 37(4): 249-59.
11. Aminozarbian M, Razavian H, Razavi A, Nazeri R. Evaluation of knowledge, attitudes and skill of working with rotary files among general dentists in Isfahan, Iran in 2012-2013 [in Persian]. J Isfahan Dent 2013; 9(2): 144-51.
12. Govindaraju L, Jeevanandan G, Subramanian E. Knowledge and practice of rotary instrumentation in primary teeth among indian dentists: A questionnaire survey. J Int Oral Health 2017; 9(2): 45-8.
13. Reit C, Bergenholtz G, Caplan D, Molander A. The effect of educational intervention on the adoption of nickel–titanium rotary instrumentation in a Public Dental Service. Int Endod J 2007; 40(4): 268-74.
14. Leonardi DP, Baratto-Filho F, Haragushiku GA, Tomazinho FSF, Lopes MdGK, Moro A. Undergraduates' opinion after 5-year experience with rotary endodontic instruments. Rev Bras Odontol 2011; 8(1): 68-74.
چاپ شده
2023-06-03
استناد به مقاله
1.
ساناز ضیائیSZ, ریحانه فقیهیانRF, آرمیتا والی سیچانیAVS, ندا صفری دهاقانیNSD. بررسی نگرش و عملکرد متخصصین دندان‌پزشکی کودکان ایران در کاربرد فایل‌های روتاری در پالپکتومی دندان‌های شیری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3ژوئن2023 [ارجاع شده 24می2024];:67-. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1905

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد