دانش و عملکرد دانشجويان و دندان‌پزشكان عمومي اصفهان درباره‌ی داروهاي تجویزی در دندان‌پزشكي

  • Forooz Keshani فروز کشانی استادیار، مرکز تحقیقات دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان و دندان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Nakisa Torabinia نکیسا ترابی‌نیا دانشیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان و دندان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Neda Dinarvand ندا دیناروند دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: تشخیص و تجویز صحیح دارو، یکی از بخش‌های اصلی درمان توسط کارکنان بهداشتی از جمله دندان‌پزشکان است. لذا در این زمینه باید آگاهی لازم را داشته و عملکرد مناسبی را در انتخاب دارو، دوز مناسب و دوره‌ی درمانی انجام دهند. مطالعه‌ی‌ حاضر با هدف ارزیابی آگاهی و عملکرد دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی و دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان انجام گرفته است.

مواد و روش‌ها: مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی و مقطعی حاضر، بر روی 99 دانشجوی سال آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نیز 89 دندان‌پزشک عمومی شاغل در این شهر در سال 1398 به انجام رسید. پرسش‌نامه‌ی این مطالعه در 3 بخش اطلاعات دموگرافیک، آگاهی و عملکرد بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری T-test، آنالیز one-way ANOVA و ضریب همبستگی Spearman مورد تحلیل قرار گرفت (0/05 > p value).

يافته‌ها: سطح آگاهی دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان به ترتیب در سطح ضعیف (2/2 و 3 درصد)، متوسط (82 و 9/82 درصد) و خوب (15/8 و 14/1 درصد) و عملکرد دندان‌پزشکان و دانشجویان به ترتیب در سطح ضعیف (9/7 تا 5 درصد)، متوسط (84/2 تا 89/6 درصد) و خوب (7/9 و 8/1 درصد) به دست آمد. نمره‌ی آگاهی دندان‌پزشکان (0/0001 > p value، 0/417 = r) و دانشجویان (03/0- > p value، 0/213 = r) با عملکرد ایشان ارتباط مستقیمی داشت. مقایسه‌ی آگاهی و عملکرد دانشجویان و دندان‌پزشکان، تفاوت آماری معنی‌داری نشان نداد.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد برگزاری بازآموزی و ساخت پمفلت‌های آموزشی در زمینه‌ی آگاهی در تجویز داروها و نیز عملکرد در این زمینه می‌تواند به بالا بردن آگاهی و عملکرد دانشجویان کمک نماید.

کلید واژه‌ها: دانش، دندان‌پزشکان، داروهای تجویزی

مراجع

1. Chamani G, Sardari Kermani S. Assessment of knowledge and practice of 66 general dental practitioners about prescribing of medication in Kerman. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2004; 22(3): 410-8. [In Persian].
2. Hamian M, Gholizadeh S, Yahyapour B, Momenyan S. Analgesic prescription pattern in endodontic treatments by general dental practitioners of Qom City, 2015, Iran. Qom Univ Med Sci J 2016; 10(5): 75-83. [In Persian].
3. Guzmán-Álvarez R, Medeiros M, Lagunes LR, Campos-Sepúlveda A. Knowledge of drug prescription in dentistry students. Drug Healthc Patient Saf 2012; 1(4): 55-9.
4. Shahroom NSB, Lakshmi T, Roy A. Knowledge of drug prescription among dental and medical student in India–an online survey. J Adv Pharm Edu Res 2017; 7(2): 76-81.
5. Ahmadi Motamayel F, Masumi S, Abdolsamadi H, Roshanaei G. Awareness of general dentists and senior dental students of Hamadan city (Iran) about prescribed drugs in dental procedures. J Mashhad Dent Sch 2011; 35(4): 243-52. [In Persian].
6. Saatchi M, Arefi A, Navaei H. Antibiotic prescription pattern for endodontic treatment by general dental practitioners in Isfahan, Iran. J Isfahan Dent Sch 2012; 8(5): 444-52. [In Persian].
7. Maryami N, Amani M, Motamed N. Comparison of knowledge of senior dental students with general dental practitioners on antibiotic prescription for prevention of infective endocarditis in Zanjan, 2018. Zanco J Med Sci 2019; 20(64): 11-8. [In Persian].
8. Logan H, Baker K, Cowen H. Initial results of the use of a drug‐interaction system. Spec Care Dentist 1988; 8(6): 252-5.
9. Sadr S, Vakili Nezhad M, Ansari Fard S. Knowledge of dentists towards antibiotic prophylaxis in Bandar Abbas 2015. J Res Med Dent Sci 2018; 6(1): 157-60.
10. Baghaei F, Raoof M, Kakoei S, Adhami S. Pattern of analgesics prescription by dentists in Iran.
J Dent 2009; 10(2): 170-4.
11. Puranik MP, Sabbarwal B, Bose S. Dental practitioner's knowledge and practices regarding antibiotic prescription and development of resistance: A cross-sectional study. J Indian Assoc Public Health Dent 2018; 16(2): 144-50.
12. AbuKaraky AE, Afifeh KA, Khatib AA, Khdairi NO, Habarneh HM, Ahmad WK, et al. Antibiotics prescribing practices in oral implantology among jordanian dentists. A cross sectional, observational study. BMC Research Notes 2011; 4(1): 266.
13. Halboub E, Alzaili A, Quadri M, Al-Haroni M, Al-Obaida M, Al-Hebshi N. Antibiotic Prescription Knowledge of Dentists in Kingdom of Saudi Arabia: An Online, Country-wide Survey. J Contemp Dent Pract 2016; 17(3): 198-204.
14. Jorak A, Keihanian F, Saeidinia A, Heidarzadeh A, Saeidinia F. A cross sectional study on knowledge, attitude and practice of medical students toward antibiotic resistance and its prescription, Iran. Adv Environ Biol 2014; 8(17): 675-81.
15. Hashemipour MA, Navabi N, Lotfi S, Sepehri G, Rastgarian A. Pattern of logical drug prescription among Iranian general dental practitioners. Pesqui Bras Odontopediatria Clin Integr 2019; 19(e4460): 1-10.
16. Nabavizadeh MR, Sahebi S, Nadian I. Antibiotic prescription for endodontic treatment: general dentist knowledge + practice in Shiraz. Iran Endod J 2011; 6(2): 54-9.
17. Teoh L, Stewart K, Marino RJ, McCullough MJ. Perceptions, attitudes and factors that influence prescribing by general dentists in Australia: a qualitative study. J Oral Pathol Med 2019; 48(7): 647-54.
18. George S, Ganapathy D, Pillai S. Knowledge, attitude and practice on antibiotic therapy for pediatric patients among undergraduate dental student-a questionnaire survey. Asian J Pharm Clin Res 2016; 9(6): 215-7.
19. Doshi A, Asawa K, Bhat N, Tak M, Dutta P, Bansal TK, et al. Knowledge and practices of Indian dental students regarding the prescription of antibiotics and analgesics. Clujul Med 2017; 90(4): 431-7.
چاپ شده
2022-04-04
استناد به مقاله
1.
فروز کشانیFK, نکیسا ترابی‌نیاNT, ندا دیناروندND. دانش و عملکرد دانشجويان و دندان‌پزشكان عمومي اصفهان درباره‌ی داروهاي تجویزی در دندان‌پزشكي. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2022 [ارجاع شده 4ژوئن2023];:42-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1910

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد