شیوع و تحلیل سطح دیستال ریشه‌های مولر دوم مجاور مولر سوم نهفته در روش Cone-Beam Computed Tomography

  • Zeynab Arefifard زینب عارفی فرد دانش‌آموخته‌ی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان )خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Maryam Zareh Jahromi مریم زارع جهرمی دانشیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی ‌دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Roshnak Ghaffari غفاری دانشیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی ‌دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Sanaz Mirsattari ساناز میرستاری دستیار تخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: دندان مولر سوم نهفته، سطح استخوان را در سطح دیستال دندان مولر دوم مجاور، کاهش داده که می‌تواند منجر به تحلیل خارجی ریشه‌ی دندان مولر دوم مجاور نیز گردد. هدف از این مطالعه، بررسی میزان و چگونگی شیوع این نوع از تحلیل با استفاده از روش (Cone-beam computed tomography) CBCT بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی، از 60 کلیشه‌ی‌ CBCT (شامل 107 دندان مولر سوم نهفته‌ی ماگزیلا و مندیبل) بیماران مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در سال 96-1395، استفاده شد. تصاویر در مقاطع آگزیال، کرونال و ساژیتال، جهت تشخیص تحلیل خارجی ریشه در تصاویر CBCT، (هر کلیشه دوبار و به فاصله‌‌ی یک هفته) بررسی و اطلاعات هر دندان ثبت گردید. داده‌ها با آمارهای توصیفی، شامل جداول توافقی و فراوانی نسبی بررسی گردید.

یافته ها: میزان شیوع تحلیل خارجی ریشه‌ی دندان مولر دوم، مجاور مولر سوم نهفته، 43/25 درصد بود. بیشترین نوع نهفتگی دندان مولر سوم، به صورت مزیوانگولار (41/1 درصد) و بعد به ترتیب عمودی (28/1 درصد)، دیستوانگولار (18/7 درصد) و مولرهای سوم افقی (12/1 درصد) بودند. شایع‌ترین محل تحلیل در دندان‌های مولر دوم مندیبل در 1/3 سرویکالی (62/5 درصد) و بعد به ترتیب 1/3 اپیکالی (20/8 درصد) و 1/3 میانی (12/5 درصد) بود. شایع‌ترین محل تحلیل در دندان‌های مولر دوم در ماگزیلا در 1/3 اپیکالی (68/45 درصد) و بعد به ترتیب 1/3 میانی (17/35 درصد) و 1/3 سرویکالی (8/7 درصد) بود، همچنین در 1 دندان (5/55 درصد)، تحلیل در محل 1/3 میانی و اپیکالی قرار گرفته بود. از لحاظ شدت تحلیل، 78/96 درصد تحلیل‌ها، خفیف، 12/03 درصد، شدید و 9/03 درصد، متوسط بودند.

نتیجه گیری: شیوع تحلیل در سطح ریشه‌ی مولر دوم، تقریباً بالا بود و بیشترین پوزیشن دندان سوم نهفته که باعث این تحلیل می‌شود، پوزیشن مزیوانگولار و افقی می‌باشد. در ماگزیلا، 1/3 اپیکالی و در مندیبل، 1/3 سرویکالی ریشه بیشتر دچار تحلیل شدند که غالباً به شکل تحلیل خفیف بود.

کلید واژه‌ها: توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی، تحلیل ریشه، دندان نهفته، مولر سوم

مراجع

1. Hupp J, Tucker MR, Eliss E. Contemporary oral and maxillofacial surgery. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2019. p. 143-53.
2. Oenning ACC, Melo SLS, Groppo FC, Haiter-Neto F. Mesial inclination of impacted third molars and its propensity to stimulate external root resorption in second molars--a cone-beam computed tomographic evaluation. J Oral Maxillofac Surg 2015; 73(3): 379-86.
3. Oenning ACC, Neves FS, Alencar PNB, Prado RF, Groppo FC, Haiter-Neto F. External root resorption of the second molar associated with third molar impaction: comparison of panoramic radiography and cone beam computed tomography. J Oral Maxillofac Surg 2014; 72(8): 1444-55.
4. Saravi ME, Refoa Y, Nazari Dashlibrun Y, Sharifi R. Prevalent of root resorption of second molar adjustment the impacted third molar in prepiacal and panoramic radiographs. J Dent Med Tehran Univ Med Sci 2013; 26(4): 288-94. [In Persian].
5. Newman M, Takei H, Klokkevold P, Carranza F. Newman and Carranza's clinical periodontology. 13th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2019. p. 871-8.
6. Nemcovsky CE, Libfeld H, Zubery Y. Effect of nonerupted third molars on distal roots and supporting structures of approximal teeth. A radiographic survey of 202 cases. J Clin Periodontol 1996; 23(9): 810-5.
7. Girdler NM. The unpredictability of impacted third molar development--the danger of passive observation. Br Dent J 1990; 168(3): 92.
8. Wang HY. Root resorption associated with impacted maxillary third molar. Oral Sur Oral Med Oral Pathol 1992; 73(6): 765-6.
9. Almendros-Marqués N, Berini-Aytés L, Gay-Escoda C. Influence of lower third molar position on the incidence of preoperative complications. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 102(6): 725-32.
10. Ponder SN, Benavides E, Kapila S, Hatch NE. Quantification of external root resorption by low- vs high-resolution cone-beam computed tomography and periapical radiography: A volumetric and linear analysis. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2013; 143(1):77-91.
11. Oana L, Zetu I, Petcu A, Nemtoi A, Dragan E, Haba D. The essential role of cone beam computed tomography to diagnose the localization of impacted maxillary canine and to detect the austerity of the adjacent root resorption in the Romanian population. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi 2013; 117(1): 212-6.
12. Al-Khateeb TH, Bataineh AB. Patholigy associated with impacted mandibular third molars in a group of Jordanians. J Oral Maxillofac Surg 2006; 64(11): 1598-602.
13. Ericson S, Bjerklin K, Falahat B. Does the canine dental follicle cause resorption of permanent incisor roots? A computed tomographic study of erupting maxillary canines. Angle Orthod 2002; 72(2): 95-104.
14. Alqerban A, Jacobs R, Fieuws S, Willems G. Comparison of two cone beam computed tomographic systems versus panoramic imaging for localization of impacted maxillary canines and detection of root resorption. Eur J Orthod 2011; 33(1): 93-102.
15. Nemcovsky CE, Tal H, Pitaru S. Effect of non-erupted third molars on roots of approximal teeth. A radiographic, clinical and histologic study. J Oral Pathol Med 1997; 26(10): 464-9.
16. Nitzan D, Keren T, Marmary Y. Does an impacted tooth cause root resorption of the adjacent one?
Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1981; 51(3): 221-4.
17. Eliasson S, Heimdahl A, Nordenram A. Pathological changes related to long-term impaction of third molars. A radiographic study. Int J Oral Maxillofac Surg 1989; 18(4): 210-2.
18. Knutsson K, Brehmer B, Lysell L, Rohlin M. Pathoses associated with mandibular third molars subjected to removal. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Oral Endod 1996; 82(1): 10-7.
19. Yamaoka M, Furusawa K, Ikeda M, Hasegawa T. Root resorption of mandibular second molar teeth associated with the presence of the third molars. Aust Dent J 1999; 44(2): 112-6.
چاپ شده
2022-06-24
استناد به مقاله
1.
زینب عارفی فردZA, مریم زارع جهرمیMZJ, غفاریRG, ساناز میرستاریSM. شیوع و تحلیل سطح دیستال ریشه‌های مولر دوم مجاور مولر سوم نهفته در روش Cone-Beam Computed Tomography. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژوئن2022 [ارجاع شده 10آگوست2022];:113-20. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1918

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد