بررسی میزان رضایتمندی جراحان و بیماران از ظاهر و عملکرد بینی متعاقب عمل جااندازی بسته

  • Milad Etemadi میلاد اعتمادی 1. استادیار جراحی فک و صورت، گروه جراحی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، پژوهشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Shadi Mohammadi شادی محمدی دانش‌آموخته‌ی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Mohammad Hossein Nikbakht محمدحسین نیکبخت دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Olia Ghazavi علیا قضاوی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: شکستگی بینی، شایع‌ترین شکستگی ناحیه‌ی فک و صورت است، بنابراین رضایت جراح و بیمار پس از عمل جراحی بسته از منظر زیبایی و عملکردی (از جمله اثرات تنفس و بویایی) حائز اهمیت است. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان رضایتمندی جراحان و بیماران از ظاهر و عملکرد بینی متعاقب عمل جااندازی بسته طی 12-6 ماه پس از جراحی جهت ارتقاء نتایج حاصل از این روش می باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ ی توصیفی-تحلیلی و مقطعی در دو بیمارستان الزهرا و کاشانی اصفهان در طی سال های 1397-1398 بر روی 90 بیمار انجام شد که در طی 6 تا 12 ماه پس از جراحی، تحت عمل جااندازی بسته شکستگی بینی قرار گرفتند. همه بیماران و جراحان به سوالاتی در مورد نتایج زیبایی و عملکرد و نیاز به سپتورینوپلاستی پس از جااندازی بسته پاسخ دادند. جهت آنالیز داده ها از محاسبهPearson correlation coefficient، t-test و paired-sample t-test استفاده گردید. p value کمتر از 0/05 بعنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: حدود 55 درصد از بیماران از نتیجه زیبایی بینی رضایت داشتند و 38/8 درصد اظهار داشتند که برای اصلاح ناهنجاری باقیمانده بینی، جراحی تکمیلی را در نظر خواهند گرفت. میانگین امتیاز رضایت جراحان از زیبایی و عملکرد بینی به ترتیب 3/74 و 3/50 بود. جراحان بیان داشتند که نیاز بیماران به سپتورینوپلاستی کم تا متوسط است.

نتیجه‌گیری: میزان رضایت بیمار و جراح از جااندازی بسته بینی در بازه بالا-متوسط قرار گرفت. همچنین چه از نظر بیماران و چه از نظر جراحان، نیاز به جراحی سپتورینوپلاستی ارتباط معنادار و مستقیم با مسایل زیبایی شناختی و نیز انسداد مسیر تنفسی به دنبال شکستگی استخوان نازال دارد.

کلید واژه‌ها: روش های جراحی بینی ، عمل جا اندازی بسته، رضایت بیمار، انسداد بینی

مراجع

1. Hung T, Chang W, Vlantis AC, Tong MCF, van Hasselt CA. Patient satisfaction after closed reduction of nasal fractures. Arch Facial Plast Surg 2007; 9(1): 40-3.
2. Kim JH, Lee JH, Hong SM, Park CH. Open reduction of nasal bone fractures through an intercartilaginous incision. Acta Otolaryngol 2013; 133(1): 77-81.
3. Ashoor AJ, Alkhars FA. Nasal bone fracture. Saudi Med J 2000; 21(5): 471-4.
4. Yilmaz MS, Guven M, Varli AF. Nasal fractures: is closed reduction satisfying? J Craniofac Surg 2013; 24(1): e36-8.
5. Reilly MJ, Davison SP. Open vs closed approach to the nasal pyramid for fracture reduction. Arch Facial Plast Surg 2007; 9(2): 82-6.
6. Illum P, Kristensen S, Jørgensen K, Pedersen CB. Role of fixation in the treatment of nasal fractures. lin Otolaryngol Allied Sc 1983; 8(3): 191-5.
7. Ichida M, Komuro Y, Koizumi T, Shimizu A, Yanai A. A repositioning technique for nasal fracture using the little finger. J Craniofac Surg 2008; 19(6): 1512-7.
8. Murray JA, Maran AG. The treatment of nasal injuries by manipulation. J Laryngol Otol 1980; 94(12): 1405-10.
9. Faryabi J, Enhesari A, Sigari P, Pouradeli S. Efficacy of closed reduction surgery on treatment of nasal bone fracture in admitted patients to Shahid Bahonar Hospital, Kerman, Iran. J Oral Health Oral Epidemiol 2016; 5(3): 148-53.
10. Vilela F, Granjeiro R, Júnior CM, Andrade P. Applicability and effectiveness of closed reduction of nasal fractures under local anesthesia. Int Arch Otorhinolaryngol 2014; 18(3): 266-71.
11. Mayell M. Nasal fractures. Their occurrence, management and some late results. J R Coll Surg Edinb 1973; 18(1): 31-6.
12. Harrison DH. Nasal injuries: their pathogenesis and treatment. Br J Plast Surg 1979; 32(1): 57-64.
13. Staffel JG. Optimizing treatment of nasal fractures. Laryngoscope 2002; 112(10): 1709-19.
14. Ridder GJ, Boedeker CC, Fradis M, Schipper J. Technique and timing for closed reduction of isolated nasal fractures: a retrospective study. Ear Nose Throat J 2002; 81(1): 49-54.
15. Ondik MP, Lipinski L, Dezfoli S, Fedok FG. The treatment of nasal fractures: a changing paradigm. Arch Facial Plast Surg 2009; 11(5): 296-302.
16. Mondin V, Rinaldo A, Ferlito A. Management of nasal bone fractures. Am J Otolaryngol 2005; 26(3): 181-5.
17. Love RL. Nasal fractures: patient satisfaction following closed reduction. N Z Med J 2010; 123(1321): 45-8.
18. Rohrich RJ, Adams Jr WP. Nasal fracture management: minimizing secondary nasal deformities. Plast Reconstr Surg 2000; 106(2): 266-73.
19. Bakardjiev A, Pechalova P. Maxillofacial fractures in Southern Bulgaria-a retrospective study of 1706 cases. J Craniomaxillofac Surg 2007; 35(3): 147-50.
20. Stewart EJ, Robinson K, Wilson JA. Assessment of patient benefit from rhinoplasty. Rhinology 1996; 34(1): 57-9.
21. Jessen M, Ivarsson A, Malm L. Nasal airway resistance and symptoms after functional septoplasty: comparison of findings at 9-month and 9-year. Clin Otolaryngol Allied Sci 1989; 14(3): 231-4.
22. Fernandes SV. Nasal fractures: the taming of the shrewd. Laryngoscope 2004; 114(3): 587-92.
23. Robinson J. The fractured nose: late results of closed manipulation. N Z Med J 1984; 97(755): 296-7.
چاپ شده
2022-09-24
استناد به مقاله
1.
میلاد اعتمادیME, شادی محمدیSM, محمدحسین نیکبختMHN, علیا قضاویOG. بررسی میزان رضایتمندی جراحان و بیماران از ظاهر و عملکرد بینی متعاقب عمل جااندازی بسته. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24سپتامبر2022 [ارجاع شده 1اکتبر2023];. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1952

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد