بررسی مقایسه‌ای آنتی‌ژن p53 در ادنتوژنیک کراتوسیست و آملوبلاستوما به روش ایمونوهیستوشیمی

  • Forooz Keshani فروز کشانی استادیار گروه آموزشی آسیب‌شناسی فک، دهان و صورت، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Seyed Amir Farzam سیدامیر فرزام استادیار، ‌گروه پاتوبیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز آموزشی درمانی شهید رجائی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
  • Mohammad Ali Seddigh محمدعلی صدیق استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
  • Atefe Esfandpour عاطفه اسفندپور دانشجوی دکترای حرفه‌ای، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Kosar Rafiei کوثر رفیعی دانشجوی دکترای حرفه‌ای، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ادنتوژنیک کراتوسیست، نوعی کیست تکاملی ادنتوژنیک با رفتار کلینیکی تهاجمی و احتمال عود بیشتر از سایر کیست‌های ادنتوژنیک است. هدف از این پژوهش، توجیه رفتار بیولوژیک ادنتوژنیک کراتوسیست با مقایسه‌ی بیان ژن پروتئین p53 به عنوان القاگر آپوپتوز به روش ایمونوهیستوشیمیایی در آملوبلاستوما و ادنتوژنیک کراتوسیست بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، 14 ادنتوژنیک کراتوسیست و 15 آملوبلاستوما از بلوک‌های پارافینه‌ی بخش پاتولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی قزوین در سال 94-1393 استخراج و پس از تأیید، تحت رنگ‌آمیزی ایمنوهیستوشیمی قرار گرفتند و سپس از لحاظ شدت و نحوه‌ی رنگ‌آمیزی بررسی شدند. در نهایت داده‌ها با استفاده آزمون‌های آماری Kruskal–Wallis و Mann–Whitney تجزیه و تحلیل شد (0/05 < p value).

 یافته‌ها: در میان نمونه‌های آملوبلاستوما، در 86/7 درصد بیان نشاگر p53 مشاهده گردید (77 درصد بیان ضعیف و 33 درصد بیان متوسط- 84/ 6 درصد به صورت کانونی 15/4 درصد به صورت منتشر). در میان نمونه‌های ادنتوژنیک کراتوسیست در 4/71 درصد بیان نشانگر p53 مشاهده شد (80 درصد ضعیف، 20 درصد متوسط- 50 درصد کانونی و 50 درصد منتشر) بودند. بین ادنتوژنیک کراتوسیست و آملوبلاستوما از نظر شدت و نحوه‌ی انتشار نشانگر p53 اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید (0/05 < p value).

نتیجه‌گیری: بیان نشانگر p53 در تومور آملوبلاستوما و ادنتوژنیک کراتوسیست تقریباً یکسان بوده و احتمالاً رفتار تهاجمی ادنتوژنیک کراتوسیست به خاطر افزایش بیان ژن p53 جهش یافته در سلول‌های اپی‌تلیالی ادنتوژنیک می‌باشد و ممکن است تا حدی رفتار بیولوژیک ادنتوژنیک کراتوسیست را توجیه نماید.

کلید واژه ها: آملوبلاستوما؛ ادنتوژنیک کراتوسیست؛ ژن p53؛ ایمونوهیستوشیمی

بیوگرافی نویسنده

Forooz Keshani فروز کشانی, استادیار گروه آموزشی آسیب‌شناسی فک، دهان و صورت، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مراجع

1. Deyhimi P, Hashemzadeh Z. Study of the biologic behavior of odontogenic keratocyst and orthokeratinaized odontogenic cyst using TGF-alpha and P53 markers. Pathol Res Pract 2014; 210(4): 201-4.
2. Sadri D, Farhadi S, Nourmohamadi P. Angiogenesis in odontogenic keratocyst and dentigerous cyst: Evaluation of JunB and VEGF expression. Dent Res J (Isfahan) 2019; 16(5): 327-32.
3. Vallejo-Rosero KA, Camolesi GV, de Sá PLD, BernaolaParedes WE. Conservative management of odontogenic keratocyst with long-term 5-year follow-up: Case report and literature review. Int J Surg Case Rep 2020; 66: 8-15.
4. Thosaporn W, Iamaroon A, Pongsiriwet S, Ng KH. A comparative study of epithelial cell proliferation between the odontogenic keratocyst, orthokeratinized odontogenic cyst, dentigerous cyst, and ameloblastoma. Oral Dis 2004; 10(1): 22-6.
5. Henley J, Summerlin DJ, Tomich C, Zhang S, Cheng L. Molecular evidence supporting the neoplastic nature of odontogenic keratocyst: a laser capture microdissection study of 15 cases. Histopathology 2005; 47(6): 582-6.
6. Zhang LZ, Man QW, Liu JY, Zhong WQ, Zheng YY, Zhao YF, et al. Overexpression of Fra-1, c-Jun and c-Fos in odontogenic keratocysts: potential correlation with proliferative and anti-apoptotic activity. Histopathology 2018; 73(6): 933-42.
7. Pouladi N, Dehghan R, Hosseinpour Feizi M, Abdolahi S, Valipour M. P53 researches and cancer therapy [in Persian]. Genet Eng Biotechnol J 2018; 6(2): 363-77.
8. Noori Daloii M, Abdollahzade R. Role of p53 in apoptosis and cancer therapy [in Persian]. Ofogh-E- Danesh 2014; 20(3): 191-201.
9. Varsha B, Gharat AL, Nagamalini B, Jyothsna M, Mothkur ST, Swaminathan U. Evaluation and comparison of expression of p63 in odontogenic keratocyst, solid ameloblastoma and unicystic ameloblastoma. J Oral Maxillofac Pathol 2014; 18(2): 223-8.
10. Kreppel M, Zoller J. Ameloblastoma-clinical, radiological, and therapeutic findings. Oral Dis 2018; 24(1-2): 63-6.
11. Košec A, Ajduk J, Ries M, Trotić R. Primary ameloblastoma of the temporal bone. J Oral Maxillofac Surg 2017; 75(6): 1300.e1-e4.
12. Mashhadiabbas F, Arab S, Bagheri SS, Mahdavi N. P53 protein expression in dental follicle, dentigerous cyst, odontogenic keratocyst, and inflammatory subtypes of cysts: An immunohistochemical study. Oman Med J 2017; 32(3): 227-32.
13. Piattelli A, Fioroni M, Santinelli A, Rubini C. P53 protein expression in odontogenic cysts. J Endod 2001; 27(7): 459-61.
14. Sharif FNJ, Oliver R, Sweet C, Sharif MO. Interventions for the treatment of keratocystic odontogenic tumours (KCOT, odontogenic keratocysts (OKC)). Cochrane Database Syst Rev 2010; 2010(9): CD008464.
15. Wood NK, Goaz PW. Differential diagnosis of oral and maxillofacial lesions. 5th ed. Maryland Heights, Missouri: Mosby; 1997.
16. Razavi YM, Tabatabee AS. Study of protein expression of bcl-2 and Ki-67 antigen and apoptosis using the TUNEL staining in immunohistochemical odontogenic compared to Ameloblastoma [in Persian]. J Isfahan Dent Sch 2009; 5(3): 139-47.
17. Mulligan LM, Matlashewski GJ, Scrable HJ, Cavenee WK. Mechanisms of p53 loss in human sarcomas. Proc Natl Acad Sci U S A 1990; 87(15): 5863-7
18. Gonzalez-Moles MA, Mosqueda-Taylor A, Delgado-Rodriguez M, Martinez-Mata G, Gil-Montoyi JA, Diaz-Franco MA, et al. Analysis of p53 protein by PAb240, Ki67 expression and human papillomavirus DNA detection in different types of odontogenic keratocyst. Anticancer Res 2006; 26(1A): 175-81.
19. Zhong M, Zhang L, Wang J, Zhang B, Hou L. Expression of telomerase and p53 in ameloblastoma. Shanghai Kou Qiang Yi Xue 2003; 12(2): 127-31.
20. Tenorio JR, Santana T, Queiroz SIML, de Oliveira DHIP, Queiroz LMG. Apoptosis and cell cycle aberrations in epithelial odontogenic lesions: An evidence by the expression of p53, Bcl-2 and Bax. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2018; 23(2): e120-5.
21. Alsaegh MA, Altaie AM, Zhu S. p63 expression and its relation to epithelial cells proliferation in dentigerous cyst, odontogenic keratocyst, and ameloblastoma. Pathol Oncol Res 2020; 26(2): 1175-82.
22. Hormozi E, Nourollahi Fard V, Naseri MA, Haghighat Jahromi N, Keshani F. Comparison of immunohistochemical expression of CD10 in keratocystic odontogenic tumor and ameloblastoma. Dent Res J (Isfahan) 2016; 13(2): 110-6.
23. Ommani M. The expression of cathepsine D in unicystic ameloblastoma, odontogenic keratocyst (OKC) and orthokeratinized odontogenic cyst (OOC) [in Persian]. [Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Science; 2018.
چاپ شده
2023-06-03
استناد به مقاله
1.
فروز کشانیFK, سیدامیر فرزامSAF, محمدعلی صدیقMAS, عاطفه اسفندپورAE, کوثر رفیعیKR. بررسی مقایسه‌ای آنتی‌ژن p53 در ادنتوژنیک کراتوسیست و آملوبلاستوما به روش ایمونوهیستوشیمی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3ژوئن2023 [ارجاع شده 1اکتبر2023];:36-4. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1958

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد